Минерален бански комплекс, с.Ягода

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е баня към минералните извори и е построена около 1920 г. от старозагорския архитект Христо Димов. Тя се намира в пределите на село Ягода, Община Мъглиж, област Стара Загора. Сградата беше в аварийно състояние. Същата е била затворена за посетители и не е функционирала от години. Строителството е започнало от 05.2021г. и е завършена до 09.2022г.

The building is a bath to the mineral springs and was built around 1920 by the architect Hristo Dimov from Stara Zagora. It is located within the boundaries of the village of Yagoda, Maglizh Municipality, Stara Zagora District. The building was in a state of disrepair. It has been closed to visitors and has not functioned for years. The construction started from 05.2021. and is completed by 09.2022.

Цели на проекта

Целта на проекта бе възстановяване и реставрация на сградата и отварянето на сградата за посетители.
Всички използвани материали да са близки до оригиналните. Пълна реставрация на къпалните, съблекалните , фоайето и вкарване на нови функции като лекарски кабинети, фитнес и масажи.
Реставриране на фасадите на сградата и нова вертикална планировка.

The goal of the project was the recovery and restoration of the building and the opening of the building to visitors. All materials used should be close to the original ones. Complete restoration of the bathrooms, changing rooms, lobby and introduction of new functions such as doctor's offices, fitness and massages. Restoration of the building's facades and a new vertical layout.

Същност на проекта

Същност на проекта е след обстойно обследване , подробно заснимане да се ремонтира и реставрира сградата като същата да отговаря на съвременните изисквания за бански комплекс.
Да се изградят нови съвременни инсталации, осигуряващи конфорта на посетителите.

The essence of the project is to repair and restore the building after a thorough survey and detailed photography so that it meets the modern requirements for a bathing complex. To build new modern installations providing comfort to visitors.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Въздействието на проекта е осигуряване достъп на хората от селото и туристите до лековитата минерална вода. Извършване на лечебни процедури по съвременен начин, под наблюдението на лекари и физиотерапевти. Възстановяването на парка пред минералната баня ще допринесе за цялостно въздействие на комплекса и връзката му с околната среда.

The impact of the project is to provide access to the healing mineral water for the people of the village and tourists. Carrying out treatment procedures in a modern way, under the supervision of doctors and physiotherapists. The restoration of the park in front of the mineral bath will contribute to the overall impact of the complex and its relationship with the environment.

Проектирано от

д-р арх.Милен Маринов

Конструктор

инж.Евгени Тотев

Инвеститор

Община Мъглиж

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

1616.70 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Ягода, България

Презентационни табла

Tablo-1_1.pdf

Tablo-2_2.pdf

Tablo-3_3.pdf