SoHome Residential Park

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта

SОHОМЕ е жилищен комплекс, който е изцяло вдъхновен от зелената си околна среда. Локацията, която е избрана не е никак случайна. Той е в непосредствена близост до Ловен парк и до зоопарк София. Кварталът е модерен, с добре развита транспортна мрежа. Елементите, които определят архитектурната идея са гората и градът, а гледката към Витоша представлява още един природен елемент в контекста на архитектурната композиция. Създадени са 23 дка вътрешна паркова среда, с много зеленина, водни огледала, споделени пространства без трафик и автомобили, с чудесен изглед. Всичко това като дадености превръща комплекса в предпочитана локация за живеене и той се радва на висок интерес от страна на крайния потребител.
Входът е параден с контролиран достъп, видеонаблюдение и охрана 24/7. Основният подход към комплекса е от ул.“Сребърна” и второстепенната ул. „Шаварски път“. Пешеходецът в SoHome е с приоритет! Комплексът е проектиран в хармония със заобикалящата го озеленена среда, като напълно е ограничен достъпът на автомобили в междублоковите пространства и зоните за отдих и спорт. Автомобилният достъп към комплекса е осигурен от един главен вход-изход от ул.“Сребърна“, посредством второстепенен път и две рампи, отвеждащи посетителите и живущите в комплекса до първото подзмено ниво. Съществуват още два второстепнни вход-изхода от северната и източната страна на комплекса, които са свързани помежду си посредтвом подземна улица, а с помощта на вътрешни рампи се достига до второто подземно ниво.

Цел на проекта
SoHome е не просто комплекс „от затворен тип“. Водещата концепция е да се създаде жилищна среда, която ще предостави на крайния потребител нещо повече от дом – ще даде здравословно, защитено, красиво и уютно кътче, което да сплотява всеки ден семействата. Мисълта за един перфектен дом съпровожда целия процес - от идеята, през намирането на перфектната локация, визията на архитектурата, изборът на материали, контролирано изпълнение и бъдещата поддръжка. Въпреки голямата площ на комплекса, сградите са пететажни и по никакъв начин не пречат на ослънчаването и гледките в околната си среда. Цел на градоустройствените планове на квартала и на самия проект е да се насърчат пешеходния и велосипедния начин на придвижване – в самия комплекс и към околните пространства в квартала. Същевременно отговаря и на потребителските потребности за бърза и лесна комуникация с основните пътни артерии за столицата. Създава се приятна за всекидневен живот среда, която да възвърне връзката на човек с природата и то в градски условия.

Функционалност и среда на обитаване
Сградите са основно с жилищно предназначение. На партерното ниво са проектирани апартаменти с придадени към всеки един собствени дворни площи. Сгради 8 и 9, откъм ул.“Сребърна“, са единствените, при които партерното ниво е решено с обществена функция – магазини, фитнес център с уелнес зона, ресторант и детски център със занималня.
Естетическата стойност на проекта се корени в близостта и уважението към природните елементи – гората и планината, в опита за симбиоза между природната среда и пространствата, създадени от хората. Прекрасната зеленина осигурява усещане за спокойствие и уют и предоставя среда за по-качествена почивка и живот в оживената градска обстановка. Акцентът върху включването на разнообразни междублокови пространства в жилищния комплекс поддържа това усещане за естествена среда на обитаване. Детайлно са разработени 23 дка паркове, градини, водни огледала, фонтани и 7 детски площадки.
Щателно внимание е обърнато към избора на фасадните материали, така че комплексът да се впише успешно в заобикалящата го среда. Поради мащабите си и заложената начална концепция, той трябва да бъде направен по такъв начин, че да бъде положителен пример за създадена качествена среда за обитаване на крайния потребител. Основният материал, избран за облицовката на жилищните сгради, е клинкерът. Той има напълно натурален произход и поради това се вписва чудесно в околността. Фасадите са вентилируеми, с алуминиева конструкция, облицовани с клинкерни плочи - ABC – Klinkergruppe, с изолация с 10см каширана каменно-минерална вата с пародифузна и ветрозащитна мембрана. Осигуряването на комфортен дом – от гледна точка на топлина, светлина, шумово замърсяване, качество на въздуха в помещението и други е в основата на правилно проектираната жилищна единица. За получаване на висока енергоефективност, е избран най-високия клас алуминиева дограма Schüco с прекъснат термомост и троен стъклопакет. Всеки апартамент е с монтирана индивидуална термопомпа Toshiba, захранваща подово отопление и охлаждане. Помещенията са просторни, общите площи – луксозни, с безшумни електрически асансьори Schindler.

SOHOME – Ела в своя дом!
SoHome е проект, който надхвърля обичайната концепция за комплекс „от затворен тип“. Това, което отличава комплекса освен чудесната локация, съчетаваща природа и градска среда, са: изборът на качествени материали от висок клас, нетипично при масовото жилищно строителство и проекти с такъв мащаб, както и правилната планировка, която позволява на сградите да „дишат“ спокойно, като предлагат просторни и светли споделени междублокови пространства, изцяло предназначени за крайния потребител. Това превръща проектираните в SoHome жилища в домове и предпочитана среда за живеене с високо качество.

-EN-

SOHOMЕ is a residential complex that is completely inspired by its green surroundings. The chosen location is not random at all. It is proximity close to the Hunting Park and the Zoo of Sofia. The neighborhood is modern, with a well-developed transport network. The elements that define the architectural ideas are the forest and the city, the view towards Vitosha is another natural element adding up to the architectural composition. The 23 acres of internal park environment have been created with a lot of greenery, water mirrors, shared spaces with great view, without traffic and cars. All of this makes the complex a preferred location for living and enjoys high interest from clients.
The entrance is gated with controlled access, video surveillance and 24/7 security. The main approach to the complex is from “Srebarna” street and secondary “Shavarski road” street. The pedestrians in SoHome are with priority! The complex is designed in harmony with the surrounding green environment, the access of cars in the inter-block spaces, recreation and sport areas are completely restricted. Car access to the complex is provided by one main entrance-exit from “Srebarna” street, by a secondary road and two ramps the visitors and residents can access the complex first sublevel. There are two more secondary entrance-exits from the north and east side of the complex, which are connected to each other by an underground street, and internal ramps leading towards the second underground level.
The purpose of the project
SoHome is not just a “gated” complex. The guiding concept is to create a living environment, which will provide the end user with more than just a home – it will give a healthy, secure, beautiful and cozy place that brings families together every day. The idea of a perfect home accompanies the entire process – from the idea, through finding the perfect location, the vision of the architecture, choice of materials, controlled implementation and future support. Although the large area of the complex, the buildings are five-story and in no way interfere with the sunlight and sights in your environment. The aim of the urban development plans of the neighborhood and of the project itself is to encourage the pedestrian and bicycle modes of movement – in the complex itself and to the surrounding area spaces in the neighborhood. At the same time, it also meets user needs for quick and easy communication with the main road arteries for the capital. It creates pleasant environment that restores the connection with the nature in urban conditions.
Functionality and living environment
The buildings are mainly for residential purpose. Apartments are designed on the ground floor, each with its own courtyard. Buildings 8 and 9, from "Srebarna" street, are the only ones where the ground level with a public function - shops, a fitness center with a wellness area, a restaurant and a children's center with a study room.
The aesthetic value of the project is rooted in the proximity and respect for the natural elements - the forest and the mountain, in the attempt for symbiosis between the natural environment and the spaces created by people. The beautiful greenery provides a sense of calm and coziness and provides an environment for better quality rest and life in the bustling city environment. The emphasis on incorporating a variety of inter-block spaces within the housing complex maintains this sense of natural living environment. 23 acres of parks, gardens, water mirrors, fountains and 7 playgrounds have been developed in detail.
Careful attention has been paid to the choice of facade materials so that the complex fits successfully into its surroundings. Due to its scale and initial concept, it should be made in such a way as to be a positive example of a quality living environment created for the end user. The main material chosen for the cladding of residential buildings is clinker. It has a completely natural origin and therefore fits perfectly into the surroundings. The facades are ventilated, with an aluminum construction, lined with clinker plates - ABC - Klinkergruppe, with insulation with 10 cm laminated stone-mineral wool with a parodifusive and wind-protective membrane. Providing a comfortable home – in terms of heat, light, noise pollution, indoor air quality and more is at the heart of a properly designed housing unit. In order to obtain high energy efficiency, the highest class Schüco aluminum joinery with an interrupted thermal bridge and triple glazing was chosen. Each apartment has an individual Toshiba heat pump installed, supplying underfloor heating and cooling. The premises are spacious, the common areas are luxurious, with silent Schindler electric elevators.
SOHOME - Come to your home!
SoHome is a project that goes beyond the usual concept of a "gated" complex. What distinguishes the complex, apart from the wonderful location combining nature and urban environment, are: the choice of high-quality materials, atypical for mass residential construction and projects of this scale, as well as the correct layout, which allows the buildings to "breathe" calmly , offering spacious and bright shared inter-block spaces, entirely dedicated to the end user. This transforms SoHome designed homes into high quality homes and preferred living environments.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

RT Colsult Ltd

Конструктор

инж. А. Василев

Инвеститор

"Хъс Инвест София" ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://sohome.bg/en/

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2022

РЗП

29 560 m2 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Сребърна“ 21, 1407 Промишлена зона Хладилника, София, България

Презентационни табла

RT-Consult-SoHome-T1.pdf

RT-Consult-SoHome-T2.pdf

RT-Consult-SoHome-T3.pdf