SECRET GARDENS

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Имотът се намира в сърцето на район Лозенец III, или по-известен сред столичани като „Стария Лозенец“.
В миналото днешният квартал Лозенец е бил извънградска местност с овощни градини и лозя, разположена непосредствено на юг от границите на град София. В последствие местността постепенно се превръща във вилна зона, а по – късно бива заселена от известни по онова време журналисти, писатели, художници, архитекти и общественици. През последните 50 години и до наши дни Лозенец придобива аристократичен статус. Кварталът се характеризира с близостта си до централните градски части на София и е желан район за обитаване разполага с богато озеленяване, тихи кътове и приятна интимна атмосфера.
Имотът е с площ 5852м2 и се намира на ул. „Галичица“ непосредствено зад учебните сгради на Софийския университет (факултет по физика). Основният подход е ситуиран южно откъм прилежащата улица „Галичица“. На Изток и Запад граничи с други парцели, в които са разположени жилищни сгради, а на север – със сгради за обществено обслужване. Теренът е равен с минимална денивелация. В границите на имота се съдържат две изоставени индустриални сгради, които за нуждите на проекта трябва да бъдат премахнати.
EN
The plot is located in the heart of Lozenets III district, or better known among the citizens of Sofia as "Old Lozenets".
In the past, today's Lozenets constituted a suburban area with orchards and vineyards, located just south of Sofia city limits. Subsequently, the place gradually became a villa area, and later was inhabited by famous journalists, writers, artists, architects and public figures. Within the last 50 years Lozenets has acquired aristocratic status. The neighborhood features vicinity to the central parts of Sofia and is a desirable dwelling area with rich landscaping, quiet corners and a pleasant intimate atmosphere.
The property has an area of 5852m2 and is located on Galichitsa Street just behind the academic buildings of Sofia University (Faculty of Physics). The main approach is situated south of the adjacent Galichitsa Street. To the east and west it borders other plots with residential buildings, and to the north - public service buildings. The terrain is flat with minimal displacement and hosts two abandoned industrial buildings, which are subject to demolition upon the design provision.

Цели на проекта

Изпълнението на проекта е възложено на „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД след спечелен Архитектурен конкурс.
Целите и Заданието на Инвеститора - „БЛД 33“ ЕООД предвиждат да се изгради модерна сграда със смесено предназначение (висок клас жилища и обществено обслужване), състояща се от три секции, със седем основни етажа, един терасовиден и две подземни нива, отредени за гаражи.
Ключова идея в проекта е запазването в максимална степен на съществуващата дървесна растителност, добавяйки нова в богато озеленена градина, от където е инспирирано и името на проекта – „SECRET GARDENS”.
EN
The project development was assigned to Atelier Serafimov Architects OOD upon an architectural competition won.
The Goals and the Design Task of the Investor - “BLD 33” EOOD intend the construction of a modern building with mixed purpose (high class housing and public service), consisting of three sections, with seven main floors, one terraced and two underground levels, for garages.
A key idea is to preserve the existing tree vegetation to a higher extent, supplementing it to an abundantly landscaped garden, inspiring the name of the project - "SECRET GARDENS".

Същност на проекта

Сградата се помества в рамките на изискуемите отстояния от регулационните линии като отстъпва навътре в имота, оставяйки приятен южен двор за своите обитатели и гости.
Достъпът до обекта се осъществява от ул. Галичица. Автомобилният подход е решен в двата края на имота - от Запад чрез алея, водеща към двулентова рампа към сутерен и от Изток - чрез друга двулентова рампа с пряк излаз на уличната мрежа.
Главният вход за сградата е разположен към ситуираната непосредствено до улицата секция А и обслужва и обществени дейности. Входовете за останалите две секции са достъпни през вътрешен двор с ограничен достъп за посетители.
Дворната площ е решена с богато озеленяване, алеи и места за отдих. Съществуващите дървесни видове са максимално запазени и са добавени нови. Нивото на първия етаж е 60см под нивото на прилежащия терен - височина, необходима за технологичното решение на зеления покрив над плоча гаражи. Резервоар за събиране на дъждовна вода служи за напояване на зелените площи.
Сградата се състои от три секции с приблизително квадратна форма в план, разместени една спрямо друга и навътре в имота.
Броят паркоместа е 176, разположени в двете подземни нива като самостоятелни и сдвоени гаражи. За съхранение на велосипеди са предвидени три помещения в сутерените.
Предмет на проекта е сграда със смесено предназначение: обществено обслужване - офиси Пилатес студио и фитнес и Жилищна част с режим на етажна съсобственост – апартаменти.
Визуално обемът на сградата се разделя на три корпуса. Използваните похвати при проектирането постигат чистите форми, степенуване на фасадното членение във височина и създаването на равнини с ясен растер на фасадната плоскост. Прецизното мащабиране на фасадното остъкляване тип „френски прозорец” усилва усещането за простор и добро осветяване на помещенията.
Вложените материали в проекта придават модерен изглед и устойчивост на изпълнението. За ограждащите елементи е избрана каменна облицовка върху окачена вентилируема конструкция. Дограмата е алуминиева с прекъснат топлинен мост и тройни стъклопакети. Предвидени са и слънцезащитни вградени външни ролетни щори.
EN
The building is located within the required distances from the regulation lines and steps inside the plot, leaving a pleasant southern courtyard for its occupants and guests.
The access to the site is from Galichitsa Street. The car approach serves both ends of the plot - from the West via an alley leading to a two-lane ramp to the basement and from the East - via another two-lane ramp with direct access to the street network.
The main entrance is located to the situated near the street building section A and also serves public activities. Entrances for the other two sections are accessible by a courtyard with limited visitors’ access.
The yard features abundant landscaping, alleys and recreation places. The existing tree species are preserved as much as possible and enriched with new ones. The level of the first floor is 60 cm below the adjacent terrain level - the height, required for the technological solution of the green roof above the garages slab. Irrigation of green areas is provided by a rainwater-collecting tank.
The building consists of three sections with approximately square shape in plan, offset from each other and inside the property.
The number of parking spaces is 176, located in the two underground levels as single and double garages. There are three rooms in the basement for storing bicycles.
The project provides a mixed-use building: public services - Pilates studio and fitness and a residential part with condominium regime - apartments.
The volume of the building is visually divided into three units. The design techniques result in pure shapes, gradation of the façade in height and the creation of planes with a clear raster of the façade panel. The precise scaling of the "French window" type facade glazing maximizes the feeling of space and efficient lighting of the premises.
The implemented materials contribute to a modern look and sustainability. Stone cladding on a suspended ventilated structure enclose the building. The windows are aluminum with interrupted thermal bridge and triple glazing with sun protection built-in external roller blinds.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Преди реализацията на инвестиционното намерение на място са заварени две стари, изоставени и необитаеми производствени сгради, контрастиращи с новата визия за развитие на района, а именно – преход от индустриална към зона за жилищно обитаване. С изпълнението на проекта старите здания са премахнати и на тяхно място е ситуирана нова сграда с модерен и емблематичен облик.
В границите на имота е реализирана живописна паркова среда, включваща запазените ценни дървесни видове и добавени нови. Изградена е поливна система, захранваща се изцяло от дъждовните води.
Паркоместата, необходими за новите жилищни и обществени единици са изцяло обезпечени в рамките на имота.
Градоустройственото ситуиране, обемно пространственото и фасадно решение на сградата се вписват органично в хармония със силуета на квартала – „Стария Лозенец“.
EN
Prior to the realization of the investment intention, the site hosted two old, abandoned and uninhabited industrial buildings, contrasting to the new vision for the region development, namely - the transition from industrial to residential area. With the implementation of the project the old buildings were replaced by a new building with a modern and emblematic appearance.
A picturesque park environment of the preserved valuable tree species and enriched with new ones highlights the plot. The maintenance of the abundant green areas is provided by a rainwater irrigation system.
All parking spaces, required for the new residential and public units are fully supplied within the property.
The urban site plan, the spatial and facade solution of the building match organically in harmoniously to the silhouette of "Old Lozenets".

Проектирано от

Ателие Серафимов Архитекти ООД

Конструктор

АЕС ЕООД - инж. Илия Алашки

Инвеститор

БЛД 33 ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.bld.bg/proekti/secret-gardens

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2021

РЗП

26185 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Галичица“ 33, София

Презентационни табла

6503-ARTBOARD_A2_01.pdf

6503-ARTBOARD_A2_02.pdf

6503-ARTBOARD_A2_03.pdf