RIVER PARK

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

River Park се намира в Симеоново в непосредствена близост до природен парк Витоша и станцията на Симеоновския лифт. Това вдъхновява проектантите и инвеститорите да създадат не класически жилищен комплекс, а парк за обитаване. Внедряването на природната среда става водещ принцип в проектантския процес. Търсят се повече пространство и свободни площи за сметка на жилищна площ. Комплексът се концентрира около максимата за създаването на цялостна среда за обитаване, която се простира извън рамките на индивидуалното жилищно пространство.

--EN--
Simeonovo's River Park is located in the immediate vicinity of the Vitosha Nature Park and the Simeonovo lift station. This motivates developers and investors to create a residential park rather than an ordinary residential complex. A leading principle in the design process is the implementation of the natural environment. Space and vacant areas are prioritized over living space. There is a strong focus on creating an environment that extends beyond the walls of each individual residence.

Цели на проекта

River Park се отличава от всички останали жилищни комплекси с акцента си върху създаването на качествена и здравословна съвременна среда за обитаване. Централно място в концепцията заемат проектирането на няколко типа жилищни сгради, състоящи се от различен брой индивидуални еднофамилни жилища, организирани в прецизно планирана природна среда, която заема 80% от територията на River Park. Озеленените площи в комплекса интегрират визията и усещането на Витоша, в чиито поли е разположен. River Park черпи както от благата на планината, така и осигурява на обитателите си лесна и удобна връзка с големия, динамичен град.

--EN--
River Park stands out from other residential developments due to its focus on creating a healthy and quality living environment. The concept includes a wide variety of residential building types, each containing different numbers of single-family homes, arranged in a carefully planned natural environment covering 80% of River Park's territory. Landscaped areas in the complex reflect the vision and feel of Vitosha, whose suburbs it occupies. Located in the heart of the city, River Park combines the advantages of the mountain and provides residents with an easy and convenient way to connect with the big, vibrant city.

Същност на проекта

Оформянето на комплекса преминава през мултидисциплинарен, последователен и прецизен проектантски процес. Всички решения са базирани на дълбоки проучвания за локацията, природната среда, светлината, гледките, формообразуването, както и предпочитанията на съвременния обитател.
В резултат на прецизното градоустройствено планиране, комплексът разполага с широки вътрешни улици, около които са поместени жилищните сгради с индивидуален двор и гледка към Витоша. Самите сгради се разполагат терасовидно за постигане на ефективно ослънчаване и максимално добро изложение към планината и града.
Архитектурата на сградите е модерна и минималистична, с изчистени линии и материали. Цветовете и повърхностите са подбрани, така че да контактуват със заобикалящата ги природна среда и логично да се вписват в нея. В комплекса се развиват три типа сгради – редови, къщи-близнаци и еднофамилни. Те са обединени от общ дизайн, като същевремнно са различни с определените си специфики. Това спомага комплексът да се възприема като едно цяло, но и да не бъде еднообразен и монотонен за обитателите и посетителите си. Като материали са използвани дърво и фалцова ламарина, която тук е интегрирана като водещо фасадно решение. Обръщайки се по страничните фасади, тя подсилва усещането за уют в облика на сградите.
Желанието на възложителите е да осигурят комплекс от 352 къщи - 191 редови, 148 къщи-близнаци и 13 самостоятелни. Цялостната концепция за комплекса е изпълнена в две фази.

--EN--
The complex design goes through a multidisciplinary, consistent and precise process. All decisions are based on in-depth studies of the location, natural environment, light, views, form formation, and preferences of modern inhabitants.
Designed with precision, the complex has wide internal streets around which are residential buildings with individual courtyards and views of Vitosha. The buildings themselves are terraced to get the most sunlight and to provide the best views.
Clean lines and materials characterize the architecture of the buildings. Surfaces and colors are chosen so that they come into contact with the natural environment and fit logically into it. There are three types of buildings being developed in the complex – row houses, twin houses and single family houses. Their common design unites them, but their specific features make them unique. For residents and visitors, this helps the complex feel cohesive, but not monotonous. The materials used here are wood and corrugated sheet metal, which represents an innovative facade solution.
A total of 352 houses will be constructed - 191 row houses, 148 twin houses, and 13 single family houses. Complex construction was divided into two phases.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Всички нежилищни площи в River Park се организират като озеленени социални пространства. Стремежът в цялостната визия на откритите площи е те максимално да наподобяват естествена природа. За тази цел са използвани редица похвати като търсенето на асиметрия, неправилни природни форми и пространства, които да изглеждат така, сякаш не са създадени от човешка ръка, а чрез естествената сила на природата.
Интересен момент е и целенасочената употреба на дървета и храсти, които се намират във Витоша. Този похват създава търсеното единство с флората и фауната на планината. Предполага се, че след обогатяването на ландшафтната среда в комплекса, естествено ще бъдат привлечени птици, насекоми и други дребни животни, обитаващи околността.

--EN--
River Park offers landscaped social spaces in all non-residential areas. Open spaces are intended to be as close to natural environments as possible. There were a few techniques used, including looking for asymmetry in natural forms and spaces that appear to be natural rather than human-made.
It is interesting to see how trees and bushes in Vitosha are being used for a specific purpose. It creates harmony with the mountain's flora and fauna. Birds, insects and other small animals inhabiting the surrounding area will naturally be attracted to the complex after the landscape is enhanced

Проектирано от

ИПА Архитекти

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.riverpark.bg/

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2022

РЗП

24 512 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „света Мария Магдалина“, 1434 Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

11264-River-Park-IPA-Architecture-and-more-tablo-01.pdf

11264-River-Park-IPA-Architecture-and-more-tablo-02.pdf

11264-River-Park-IPA-Architecture-and-more-tablo-03.pdf