RESTORATION AND ADAPTATION OF SOKOLOV’S HOUSES

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Обект на проекта са Соколовите къщи. Те са разположени в историческото ядро на град Габрово, в рамките на защитена територия на недвижима културна ценност - ансамбъл "Шести участък".
Сградата се състои от две части, разположени в отделни имоти и затова условно са наименовани Първа и Втора Соколови къщи. Всъщност двете части са строени едновременно, под общ покрив и представляват една сграда. Първата Соколова къща е била собственост на Стефан Соколов, а Втората - на Симеон Гунчев.
Соколовите къщи са построени през втората половина на XIX век (около Освобождението). Сградата е типичен представител на Габровската занаятчийска къща от Късното възраждане и е един от малкото съхранени образци на Габровската дървена къща. В периода 1895 – 1901 г. в Соколовите къщи е бил разположен първият клуб на БРСДП в Габрово.
Соколовите къщи са обявени за исторически паметник на културата от местно значение и са декларирани като архитектурно-строителен паметник на културата.
В периода от обявяването на Соколовите къщи за паметник на културата до 2018 година са изготвени няколко проекта за реставрация, но нито един не е реализиран докрай. След преустановяването на реставрационните дейности, сградата остава необитаема и състоянието ѝ се влошава под въздействие на атмосферните условия. Появяват се течове от покрива, компрометира се дограмата и дървените фасади, както и част от елементите на носещата дървена конструкция.

Initial condition of the area
The subject of this project are Sokolov's houses. They are located in the historical core of Gabrovo, within a protected territory of immovable cultural values - ensemble "District 6".
The building consists of two parts which are located in separate properties and therefore are conventionally named First and Second Sokolov's houses. In fact, the two parts were built at the same time, under a common roof and represent one building. The First Sokolov's house was owned by Stefan Sokolov and the Second - by Simeon Gunchev.
Sokolov's houses were built in the second half of the 19th century (around the Liberation). The building is a representative of the typical Gabrovo craft house from the late Revival and is one of the few preserved specimens of the Gabrovo wooden house. During the period 1895 - 1901 the first club of BRSDP in Gabrovo was located in Sokolov’s houses.
Sokolov's houses have been declared as a historical monument of culture of local importance and as an architectural and construction monument of culture.
During the period from the announcement of Sokolov's houses as a monument of culture until 2018, several restoration projects have been prepared, but none has been fully implemented. After the cessation of the restoration activities, the building remained uninhabitable and its condition deteriorated under the influence of the atmospheric conditions. Leaks from the roof appeared, joinery and wooden facades, as well as some of the elements of the supporting wooden structure were compromised.

Цели на проекта

През 2017 година собственик на Соколовите къщи става "ДИОН 2012" ЕООД. По желание на новия собственик е изготвен настоящият проект за реставрация и адаптация на сградата за ресторант и стаи за настаняване на гости.
Целта на проекта е да съхрани тази уникална сграда, носеща в себе си възрожденския дух и да я превърне в едно специално място за габровци и за гостите на града.

Purpose of the project
In 2017, “DION 2012” Ltd. became the owner of Sokolov’s houses. The current project for restoration and adaptation of the Sokolov's houses for a restaurant (on the ground floor) and guest rooms (in the second floor) was prepared at the request of the new owner
The aim of the project is to preserve this unique building, carrying the spirit of the Revival and to turn it into a special place for the residents of Gabrovo and for the guests of the city.

Същност на проекта

Реставрационните дейности по сградата включват укрепване на компрометирани дървени елементи от носещата конструкция, ремонт на покрива и препокриването му с каменни плочи, възстановяване на дървената дограма, запазвайки оригиналното членение, подмяна на компрометирани елементи от талпената обшивка по фасадите, импрегниране на дървeните елементи с консервант и други.
При адаптирането на сградата за новите функции, максимално е съхранен оригиналният архитектурен образ на екстериора, включително оригиналните материали и членение на фасадите. Промените в плановата схема са съобразени със съществуващата конструкция на сградата и не застрашават нейната цялост.

Ресторантът е разположен в партерния етаж на сградата и се състои от зала за хранене с мокър бюфет и обслужващи помещения. Достъпът е двустранен - предвиден е вход откъм улицата и откъм двора (обособен като външна част към ресторанта). В двора са проектирани два навеса - навес за сервиране на открито и мокър бюфет.
В партерния етаж е обособен и самостоятелен вход за стаите за настаняване на гости, както и инсталационно помещение, обслужващо цялата сграда.
Достъпът до втория етаж се осъществява чрез съществуваща стоманобетонова стълба (изградена при предходните реставрационни дейности по сградата). Настоящият проект предвижда частично увеличаване на широчината на стълбищното рамо, с цел уплътняване разстоянието между двете съществуващи стени и по-доброто функциониране на стълбата.
На втория етаж се обособяват четири самостоятелни стаи за настаняване на гости (към всяка от които е предвиден санитарен възел), един апартамент, чардак, рецепция, стая за почивка на персонала и складове за чисто и мръсно бельо. В склада за мръсно бельо се запазва съществуващият люк за достъп до подпокривното пространство на сградата.
Проектът е съобразен с изискванията за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Essence of the project
The restoration activities in the building include strengthening the compromised wooden elements of the supporting structure, repairing the roof and overlapping it with stone slabs, restoring the wooden windows, keeping the original window frames raster, replacing the compromised elements of the wooden cladding on the facades, impregnation of wooden elements with preservative and others.
When adapting the building for the new functions, the original architectural image of the exterior (including the original materials and raster of the facades) is preserved as much as possible. The changes in the plan scheme are in accordance with the existing structure of the building and do not threaten its integrity.
The restaurant is located on the ground floor of the building and consists of a dining room with a wet buffet and service rooms. The access is two-sided - there is an entrance from the street and from the yard, the latter being an external part of the restaurant. In the yard there are designed two sheds - a shed for outdoor serving and a wet buffet.
On the ground floor there is a separate entrance for the guest rooms, as well as an installation room (serving the entire building).
The access to the second floor is via an existing reinforced concrete staircase (built during the previous restoration works in the building).
On the second floor there are four independent rooms for accommodation of guests (each has a bathroom), one apartment, a veranda, a reception, a staff rest room and two warehouses (for clean and dirty linen). In the dirty linen warehouse, the existing hatch for access to the attic space of the building is preserved.
The project complies with the requirements for building an accessible architectural environment for people with disabilities.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

„Шести участък“ е най-старият квартал на Габрово. Тук съжителстват минало, настояще и бъдеще. Соколовите къщи са една от емблематичните сгради в квартала. Те са разположени на ул. Николай Палаузов - една от двете най-стари улици в Габрово (която в миналото е била известна като Ковашката улица), в непосредствна близост до Палаузовото училище. Ключовото местоположение на сградата и нейната уникална архитектура са причина тя да има голямо значение за развитието на квартала. Реставрацията на Соколовите къщи и връщането им към живот е една малка стъпка към цялостното възраждане на квартал „Шести участък“.

Impact of the project on the surrounding urban space
"District 6" is the oldest part of Gabrovo where past, present and future coexist. Sokolov’s houses is one of the iconic buildings in the neighborhood. They are located on Nikolay Palauzov Street - one of the two oldest streets in Gabrovo (which in the past was known as Kovashkata Street), next to the Palauzov School. The key location of the building and its unique architecture are the reasons why it has such a great importance for the development of this emblematic inner-city area. The restoration of Sokolov’s houses and their revitalization is a small step towards the complete revival of "District 6".

Проектирано от

"АРХЕКСПРЕС 123" ООД

Конструктор

инж. Георги Желязков

Инвеститор

"ДИОН 2012" ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

406 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Габрово, България

Презентационни табла

8274-TABLO1.pdf

8274-TABLO2.pdf

8274-TABLO3.pdf