RESIDENTIAL PARK LOZEN

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

„Резиденшъл Парк Лозен“, с административно име ж.к. Лозен Парк, налага нов стандарт на живот и играе важна роля за преосмисляне на пространствата около градовете и техните възможности. Той е пример за това как едно инвестиционно намерение, чрез правилно планиране и точни проектантски ходове, може да облагороди и развие определен район до степен, неотстъпваща като качество на живот в развит европейски град, предлагащ дори повече удобства и предимства, извличайки най-ценното от природата и симбиозата на човека с нея.
Измествайки фокуса от града като единствена опция за фунционалност, съвременност и социализация, той добавя нова стойност на територията около с. Лозен и демонстрира решение за намаляване на притока към града в една нова, по-спокойна и вдъхновяваща среда.

--EN--
Residential Park Lozen redefines the urban space and its possibilities, imposing a new standard of living. A well-planned investment intention can enhance and develop a given area, extracting the most valuable from nature and human symbiotic relationship.
The project contributes new value to the area near the village of Lozen and demonstrates a way to reduce the inflow to the city while inhabiting a new, inspiring, and protective environment.

Цели на проекта

Основен фокус в творческата концепция на проекта е създаването на хармонична среда за живеене близо до града и в подножието на планината.
Комплексът предлага на обитателите си избор на жилище спрямо индивидуалните нужди. Проектирани са три основни типа жилищни сгради – редови, еднофамилни и двуфамилни, с разнообразна квадратура и разпределения, които да отговарят ефективно на високите изисквания и очаквания на бъдещите жители.
Голямата денивелация, откриващите се гледки и близките впечатляващи природни пейзажи, са естествени дадености на терена и околната среда, които дават предимства. Съобразени с естеството на терена, алеите, жилищата/сградите, както и общите озеленени пространства, са разположени по най-целесъобразен начин, допринасящ за усещането за хармония в комплекса.
Предвидено е жилищната част да бъде допълнена от обществена и достъпна за всички живущи зона с разнообразни функции като училище, детска градина, спортни съоръжения, офисни сгради с търговски площи и др. Професионалните услуги по управление и поддръжка осигуряват допълнителна сигурност и удобство, гарантирайки качествена и перфектно поддържана среда на живот и повече свободно време за жителите.

--EN--
Creating a harmonious living environment at the foot of the mountain and close to the city is the main objective of the creative concept. The keywords in the assignment – community, nature, and quality of life – call for unobtrusive design, innovative shared areas, and sufficient personal space for individual housing units as solutions.
The complex offers its residents a choice of housing according to their individual needs. Three main types of residential buildings have been designed - terraced, twin-story, and single-story buildings with a variety of square footage and layouts to effectively meet future residents' high requirements and expectations.
Challenges in the project are the natural features of the terrain and the environment - the large unevenness and the views revealed. In keeping with the nature of the terrain, the avenues, dwellings/buildings, as well as common landscaped spaces, are laid out in the most expedient manner. This contributes to harmony within the complex.
It is planned that the residential part will be complemented by a public and accessible area for all residents. This area will have a variety of functions such as a school, kindergarten, sports facilities, office spaces, and shops. Professional management and maintenance services provide additional security and convenience, guaranteeing a quality and perfectly maintained living environment and more free time for residents.

Същност на проекта

„Резиденшъл парк Лозен“ е един от най-мащабните жилищни проекти в България.
Проектът представлява жилищен комплекс от затворен тип, намиращ се в близост до с. Лозен, само на 12 минути път от София и осъществява мечтата на градския човек за дом, даряващ спокойствие и уют, с възможности за социален живот и разнообразни активности на чист въздух и с бърза връзка до града.
Строителството, продиктувано от изключителния му мащаб и замисъл, обхваща няколко фази. Фаза 1 стартира през 2019 г. и включва 135 жилищни единици, реализирани напълно през 2022 г. В строителството на комплекса е включено и изграждането на цялостна нова външна и вътрешна инфраструктура. Предстои изграждане на директна пътна връзка от комплекса до Околовръстен път, която ще направи достъпа бърз, лесен и удобен.
Изборът за дизайн на сградите е продиктуван от няколко важни момента. Идеята за „Резиденшъл Парк Лозен“ – усещане за уют, както в личните и самостоятелни пространства, така и в озеленените рекреационни зони, предназначени за всички ползватели на комплекса, намира отражение в наложената стилна и изчистена архитектура на сградите.
Жилищните сгради са ниски, в семпли, минималистични обеми и земна цветова палитра, която спомага за органичното им вписване в заобикалящата ги среда. Самият имот попада в устройствена зона с много ниски параметри и показатели - 7 метра кота корниз, което естествено допринася за реализацията на концепцията в изчистен и ненатрапчив дизайн, деликатно вписващ се в околната среда.
Във визуално отношение всеки дом носи свой отличителен и характерен белег – цветови код. Нюансите са избрани така, че да контактуват със заобикалящата среда – всички те са в гамата на естествените цветове и натурални тонове, които можем да открием в природата.

--EN--
Residential Park Lozen stands as one of Bulgaria’s most expansive residential undertakings.
Situated close to the village of Lozen, it’s a secure, gated residential complex. It embodies the aspirations of urban dwellers seeking a tranquil and comfortable home, with opportunities for social engagement and outdoor activities, all while maintaining swift access to the bustling city.
The project enormity and design led to its construction occurring in multiple phases. Phase 1 commenced in 2019 and featured the development of 135 residential units, all of which were completed by 2022. Additionally, the complex’s construction encompassed the establishment of an entirely new external and internal infrastructure. An express road connection directly linking the complex to the main road is in the works ensuring convenient and efficient access.
The architectural choices for the buildings were guided by several factors. Residential Park Lozen embodies a sense of coziness, both within private living spaces and the beautifully landscaped recreational areas designed for all residents. The concept is elegantly mirrored in the stylish, clean lines of the buildings. The residential structures are characterized by their low profiles, minimalist aesthetics, and a palette of earthy hues, all of which seamlessly blend with the natural surroundings.
Each residence boasts its distinct and recognizable touch through a carefully chosen color code. These shades harmoniously echo the surrounding landscape, drawing from a range of natural colors and tones found in nature itself.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

„Резиденшъл Парк Лозен“ съчетава успешно комфорта на дома и естествената, хармонична среда на живот. На фокус в проектното решение са оползотворяването на богатата околна природна среда и чистия въздух, както и специалното градоустройствено планиране в самия комплекс.
На множество локации са изградени функционални, богато озеленени и атрактивни околни пространства. Обърнато е внимание на всички основни аспекти, свързани с осигуряването на една комфортна среда на живот: оптимално изложение на сградите, комфортна пътна мрежа за автомобилно движение, паркиране, съобразено с реалните съвременни изисквания, широка пешеходна мрежа за придвижване или спорт, паркова среда и озеленяване, зони за спорт и релаксация, детски площадки и т.н.
Отворените обширни площи и зелени пространства като зони за рекреация, детски площадки и спортни съоръжения предлагат на живущите както уединени, частни дворове за почивка и споделяне на свободното време със семейство и близки, така и достатъчно социални пространства като барбекю зони или места, където да се срещат и общуват приятели и съседи. Друг водещ акцент в проектантския процес са т.нар. Shared streets – или отказа от конвенционалните улици за сметка на споделени пространства, подходящи за всички видове движение - автомобилно, пешеходно и велосипедно. Тези своеобразни алеи позволят движението в тях да протича заедно и с равнопоставено предимство – майки с колички, хора, които се разхождат, колоездачи или автомобили – всички споделят общо място с общи правила, водени от толерантност един към друг и създавайки общност помежду си.

--EN--
Residential Park Lozen successfully combines the comfort of home and a natural harmonious living environment. The focus of the design solution is the utilization of the rich surrounding natural environment and clean air, as well as the special urban planning in the complex itself.
Functional, richly landscaped and attractive surrounding spaces have been built in many locations. Attention has been paid to all the main aspects related to the provision of a comfortable living environment: optimal exposure of buildings, comfortable road network for car traffic, parking according to real modern requirements, wide pedestrian network for movement of sports, park environment and landscaping, sports and relaxation areas, playgrounds, etc.
Wide open areas and green spaces such as recreation areas, playgrounds and sports facilities offer residents both secured, private yards to relax and share leisure time with family and loved ones, as well as social spaces as barbecue areas or places to meet and communicate with friends and neighbors.
Another leading emphasis in the design process are the so-called Shared streets – or the rejection of conventional streets at the expense of shared spaces, suitable for all types of traffic - automobile, pedestrian and bicycle. These kind of alleys allow the traffic in them to flow together and with equal priority - mothers with prams, people walking, cyclists or cars - all sharing a common place with common rules, guided by tolerance of each other and creating a community between them.

Проектирано от

ИПА Архитекти

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.residentialpark-lozen.com/bg/

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2022

РЗП

80 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. Манастирска воденица 71, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

11425-Residential-Park-Lozen-IPA-architects-tablo_01.pdf

11425-Residential-Park-Lozen-IPA-architects-tablo_02.pdf

11425-Residential-Park-Lozen-IPA-architects-tablo_03.pdf