RESIDENTIAL BUILDING on three and five floors

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Празно място

Empty site

Цели на проекта

Описани в раздел "Същност на проекта"

Explained in section "Essence of the project"

Същност на проекта

ЖИЛИЩНА СГРАДА на три и пет етажа с височини съответно 10.00 м. и 15.00 м., елемент от двустранно свързано
застрояване. Местоположение - ул. „Филип Македонски“ № 40, гр. Пловдив. Сградата е проектирана в съответствие
с подробния устройствен план на квартала, който предвижда ново свързано застрояване (на калкан) в съседните
имоти, като новите сгради са предвидени с две височини, съответно 10.00 м. и 15.00 м. по фронта на улицата и
долепени помежду си през страничните си имотни граници. Особеното в случая е, че точно в имота, за който е
проектирана сградата, подробният устройствен план е предвидил преход в етажността на свързаното застрояване
по улицата - от три етажно застрояване с височина 10.00 м. на пет етажно застрояване с височина 15.00 м. и то при
условие, че имотът има лице към улицата едва 9.85 м. Този преход в етажността следваше да се осъществи в
рамките на имота на 3.00 м. от неговата странична имотна граница към съседния от югозапад имот, като се изравни
с предвидено в него ново свързано застрояване с височина 10.00 м., а към съседния от североизток имот
следваше да се изравни с предвидено в него ново свързано застрояване с височина 15.00 м. Изпълнението на тези
изисквания провокираха и настоящото „нестандартно” проектно решение. Сградата е в етап на строеж.
арх. Емил Жечев

RESIDENTIAL BUILDING on three and five floors with heights of 10.00 m and 15.00 m respectively, an element of
connected two-sided construction. Location - 40 Filip Makedonski St., Plovdiv. The building is designed according to the
detailed development plan of the neighbourhood, which envisages a new connected construction (party walls) in the
neighbouring properties, as the new buildings are planned with two heights, 10.00 m and 15.00 m respectively along the
front of the street and adjoined together through their side property boundaries. The special thing in this case is that in the
property for which the building was designed the detailed development plan envisaged a transition in the floor-plan of the
connected construction in the street - from a three-floor construction with a height of 10.00 m to a five-floor construction
with a height of 15.00 m provided that the property faces the street only 9.85 m. This transition in the floor-plan was to take
place within the property at 3.00 m from its side property boundary to the adjacent property from the southwest, aligning
with the new connected construction, envisaged therein, with a height of 10.00 m, while the neighbouring northeast
property had to be aligned with the new envisaged connected construction with a height of 15.00 m. The fulfillment of these
requirements provoked the present “non-standard” project solution. The building is in a construction phase.
arch. Emil Jetchev

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Описани в раздел "Същност на проекта"

Explained in section "Essence of the project"

Проектирано от

арх. Емил Жечев

Конструктор

инж. Димитър Джоджев

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

1215, 75 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Филип Македонски“ 40, Пловдив, България

Презентационни табла

2164-EJ_resident_T1.pdf

2164-EJ_resident_T2.pdf

2164-EJ_resident_T3.pdf