Regatta Park West

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта

Местоположение, околна среда и достъп

Жилищен комплекс Регата Парк Запад е разположен в зеленото сърце на Пловдив, в квартал “Отдих и култура“ на метри от Гребния канал. Комплексът е с една от най-желаните локации в града – на 5 минути от центъра, а в същия момент е заобиколен от гора. Обитателите му ще се наслаждават едновременно на панорама към Родопите, Стара планина и любимата на пловдивчани Гребна база. Кварталът, в който се намира Регата Парк Запад, е един от най-комуникативните в града. В района се намират МОЛ Пловдив, УМБАЛ „Св.Георги”, СБЛАГ „Селена”, УМБАЛ Пълмед” , ОМГ „Академик Кирил Попов” , стадион „Пловдив” , плувен басейн „Младост”, тенискортове и десетки спортни съоръжения.
Съдържание на проекта и функционалност на архитектурното решение

Комплексът е съставен от две самостоятелни жилищни сгради (Секция 1 и Секция 3 с два входа). Етажността на сградите е съобразена да не възпрепятства околната среда и гледките към природните и спортните забележителности. Сграда 1 е с пет етажа, а Сграда 2 – с два.
Пешеходецът е с приоритет в Регата Парк Запад - обособени са богато озеленени паркови пространства с детски площадки, осигуряващи просторна и спокойна среда за отдих. Достъпът за автомобили се осъществява посредством 2 рампи към подземния паркинг.

Иновативност на проектното решение
Цел на градоустройството на квартала и на самия проект е да се насърчи градският живот близо до природата. Подчертава се визуалната връзка с Родопи и Стара планина, както и с Гребната база. Обособен е пешеходен и велосипеден начин на придвижване – в самия комплекс и към околните пространства в квартала. Също така, чрез грижливо проектиране на градинки в зелената обща зона на комплекса, се създава приятна за всекидневен живот среда насред природата. Комплексът е проектиран в хармония със заобикалящата го озеленена среда, като напълно е ограничен достъпът на автомобили в междублоковите пространства и зоните за отдих и спорт.
Фасадната облицовка е в най-голямата си част камък, което я прави луксозен и нетипичен избор за жилищен комплекс в България и в частност гр. Пловдив.

Устойчивост и вписване в околната среда

Сградите са двуетажни и пететажни и по никакъв начин не пречат на ослънчаването и гледките в околната си среда.

Щателно внимание е обърнато към избора на фасадните материали, така че комплексът да бъде вписан успешно в богато озеленената си среда. Поради мащабите си, той трябва да бъде направен по такъв внимателен начин, че да бъде положителен пример за подражание в бъдещето. Основният материал, избран за облицовката на жилищните сгради, е камъкът. Той има напълно натурален произход и поради това се вписва чудесно в обстановката. За получаване на висока енергоефективност, е избран висок клас алуминиева дограма Schüco или REYNAERS с прекъснат термомост и троен стъклопакет.

Естетика
Сградата е енергоефективна, с фасада от естествени материали с изчистени линии, съвременен и фунционален дизайн на жилищата, довършителни материали с безупречно качество от най-висок клас.

-EN-

Location, environment and access

Residential complex Regatta Park West is located in the green heart of Plovdiv, in a neighborhood “Recreation and Culture” meters from the Rowing Canal. The complex has one of the most desirable location in the city – 5 minutes from the city center, and at the same time it is surrounded by forest. Its inhabitants will simultaneously enjoy a panorama view of the Rhodopes, Stara Planina and the beloved Plovdiv rowing canal. The destrict in which Regatta Park West is located is one of the most communicative places in the city. In the area there are Mall Plovdiv, УМБАЛ „Св.Георги”, СБЛАГ „Селена”, УМБАЛ Пълмед” , ОМГ „Академик Кирил Попов” , стадион „Пловдив” , плувен басейн „Младост”, tennis courts and dozens of sports facilities.
Project content and functionality of the architectural solution

The complex consists of two independent residential buildings (Section 1 and Section 3 with two entrances). The number of floors of the building is designed not to obstruct the environment and the views of natural and sport attractions. Building 1 has five floors and Building 2 – two.
Pedestrians have priority in Regatta Park West – richly landscaped parks are designated spaces with children’s playgrounds, providing a spacious and peaceful environment for recreation. Access for cars is carried out by means of 2 ramps to the underground parking.

Innovativeness of the design solution
The aim of the urban planning of the neighborhood and of the project itself is to promote urban life close to nature. The visual connection with the Rhodopes and Stara planina, as well as the rowing canal. Pedestrian and bicycle modes of movement are distinguished – in the complex and to the surrounding spaces in the neighborhood. Also, by carefully designing the gardens in the green common area of the complex, a pleasant environment, and the access of cars in the inter-block spaces, recreation and sport areas is completely restricted. The façade cladding is mostly stone, which makes it luxurious and atypical choice for a residential complex in Bulgaria and in particular the city of Plovdiv.

Sustainability and fitting into the environment

The building are two-story and five-story and in no way interfere with sunlight and views in its environment.

Careful attention has been paid to the choice of façade materials so that the complex be successfully inscribed in its richly landscaped environment. Because of its scale, it should be done in such a careful manner as to be a positive role model in the future. The main material chosen for the cladding of residential building is stone. It has a completely natural origin and therefore fits perfectly into the setting. For obtaining high energy efficiency, high-class Schuco aluminum joinery was chosen and Reyners with interrupted bridge and triple glazing.

Aesthetics
The building is energy efficient, with a façade of natural materials with clean lines, contemporary and functional housing design, finishing materials with impeccable top class quality.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

RT Consult Ltd

Конструктор

инж. А. Василев

Инвеститор

Platinum Invest Holding

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.regatta.bg/

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2023

РЗП

3800 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

4MPX+PX, 4001 Западна промишлена зона, Пловдив, България

Презентационни табла

RT-Consult-Regatta-T1.pdf

RT-Consult-Regatta-T2.pdf

RT-Consult-Regatta-T3.pdf