PROVINCIAL COMFORT

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Жилищната сграда е проектирана в незастроен терен във вилната зона на гр. Добрич. С напредването на урбанизацията, границата между тази зона и градските части в района постепенно се е заличила. Въпреки това, районът все още остава богат на растителност и липсата на презастрояване му придават провинциален чар на тихо и спокойно убежище от натовареното градско ежедневие. Това обстоятелство, както и фактът, че локацията се намира в близост до изградената градска инфраструктура, създаде изключително благоприятни условия при проектирането на сградата с жилищно предназначение. Освен това, площта на имота в размер на 1,5 дка, позволи едновременно създаване на обширни добре оформени зелени площи и удовлетворяване изискванията на клиента за функционалност и задоволяване на жилищните му потребности.
Първоначалното състояние на имота беше неугледно - с изоставени лозови насаждения и естествено избуяла, предимно паразитна растителност, без каквито и да е постройки. Подходът се осъществяваше от север откъм съществуващата улична мрежа, а непосредствено разположените в съседство на терена имоти бяха отделени с огради от бетонови блокчета. Застрояването в района е с еднофамилни жилищни сгради с големи отстояния между тях, при запазена и обогатена растителност.
С проектното решение се запази подхода към имота, обнови се и се обогати озеленяването и се осигури високо качество на живот на обитателите в новопроектираната сграда, като при това сградата отлично се вписа в заобикалящата я среда.

--EN--

The residential building is designed in undeveloped terrain in the villa zone of Dobrich. As urbanization progressed, the border between this area and the urban areas in the region gradually disappeared. However, the area still remains rich in vegetation and the lack of redevelopment gives it a rural charm of a quiet refuge from the busy city life. This circumstance, as well as the fact that the location is located near the built urban infrastructure, created extremely favorable conditions for the design of the residential building. In addition, the area of the property in the size of 1.5 decares, allowed the creation of extensive well-formed green areas and at the same time satisfying the client's requirements for functionality and meeting his housing needs.
The initial condition of the property was unfriendly - with abandoned vineyards and mostly parasitic vegetation, without any buildings. The approach was from the north of the existing street network, and the properties near by the terrain were separated by fences of concrete blocks. The construction in the area is with single-family residential buildings with large distances between them, with preserved and enriched vegetation.
The design solution preserves the approach to the property, renews and enriches the landscaping and ensures a high quality of life for the occupants of the newly designed building, while the building fits perfectly into its surroundings.

Цели на проекта

Основната цел на проекта беше създаване на комфортна и уютна еднофамилна сграда за четиричленно семейство, характеризираща се с традиционен екстериорен облик, съчетан с иновативни решения в дизайна, съвременни технологии и автоматизация на управлението и разположена сред богато озеленена дворна площ.

--EN--

The main purpose of the project was to create a comfortable and cozy single-family building for a family of four, characterized by a traditional exterior, combined with innovative design solutions, modern technology and management automation and located among a richly landscaped yard.

Същност на проекта

С проекта се предвиди изграждане на еднофамилна жилищна сграда на два етажа с лятна кухня и гараж, както и зона за отдих.
Подходът е откъм уличната регулация на север, предвид което в обемно отношение сградата е ситуирана така че благоприятният юг да се използва предимно за обширно озеленено дворно пространство.
За фасадното оформление е използван основно камък с цел придаване здравина, устойчивост и естественост на облицовката и отлично комуникиране с богатата растителност в имота. Отделните фасадни елементи, изпълнени с HPL плоскости, от своя страна са с цел придаване на съвременен облик, а подбраната дървесна текстура – с оглед допълване на впечатлението за вписване в околното пространство.
Във функционално отношение, на първи етаж в сградата сме предвидили помещения, които се използват през по-голямата част от денонощието, а именно: дневно пространство, кухня с трапезария, зала за релакс. Освен това са предвидени и обслужващи помещения като дрешник и техническо помещение, както и съответните санитарни възли. На това ниво с подход откъм улицата е разположен и гараж.
С чудесна панорама към вътрешния двор е лятната кухня, която е проектирана с плъзгащи витрини, така че в топлите слънчеви дни същите да се прибират и пространството да остава отворено, създавайки напълно реалното усещане, че си сред природата.
В дворното пространство проектирахме и зона за отдих със стилен навес от лека метална конструкция и покритие от ивици плат от естествен лен, които придават ефирност и виталност.
На вторият етаж в сградата предвидихме три спални и стая за гости. Отделянето на тези помещения на горното ниво беше с оглед осигуряване на ефективна почивка, което е и основното им предназначение. На този етаж е обособено и перално помещение с чисто практично и обслужващо предназначение, както и съответните санитарни възли.
Основните материали, които използвахме във вътрешния интериор бяха съобразени със съответното функционално предназначение на всяко от помещенията, като целта беше освен придаване на модерна визия, създаване на комфорт, уют, енергийна ефективност и последваща лесна поддръжка при експлоатацията на сградата от обитателите. Всеки от материалите беше подбран с най-високо качество и в съответствие с последните технически постижения на иновативния дизайн.
По отношение на осветлението сме предвидили максимално използване на естествената светлина чрез проектиране на високи прозорци. Изкуственото осветление е осигурено от енергоефективни Led осветителни тела.
Отоплението и охлаждането се осъществят с инсталация от термопомпи с оглед енергоефективност и екологичност. Управлението на тази инсталация, както и управлението на монтираната система за контрол на достъпа, беше проектирано с възможност за отдалечен достъп през мобилни устройства.

--EN--

The project provides construction of a single-family residential building on two floors with a summer kitchen and garage, as well as a recreation area.
The approach is from the street regulation to the north, considering that in terms of volume the building is situated so that the favorable south is used mainly for a large landscaped yard.
For the facade design, mainly stone is used to give strength, durability and naturalness to the cladding and excellent communication with the rich vegetation in the property. The individual facade elements, made of HPL panels, are in order to give a modern look, and the selected wood texture - in order to complete the impression of fitting into the surrounding space.
In terms of functionality, on the first floor of the building we have provided rooms that are used most of the day: living room, kitchen with dining area, relaxation room. In addition, service rooms such as a closet and a technical room, as well as the respective bathrooms are provided. A garage is located on this level with an approach from the street.
The summer kitchen has a wonderful view of the yard and it is designed with sliding windows, so that on warm sunny days the windows can retract and the space will remains open, creating a completely real feeling that you are in the middle of nature.
In the yard we also designed the recreation area with a stylish shed of light metal construction and a cover of strips of natural linen fabric, which give airiness and softness.
On the second floor of the building we have provided three bedrooms and a guest room. The separation of these premises on the upper level was in order to ensure effective rest time, which is their main purpose. On this floor there is a separate laundry room, which has purely practical and service purpouse, as well as the corresponding bathrooms.
The main materials we used in the interior were in accordance with the respective functional purpose of each of the rooms, and the goal was not only to give a modern look, create comfort, coziness, energy efficiency and subsequent easy maintenance of the building by occupants. Each of the materials was selected with the highest quality and in accordance with the latest technical achievements of the innovative design.
In terms of lighting, we have provided maximum use of natural light by designing tall windows. Artificial lighting is provided by energy efficient Led lighting fixtures.
Heating and cooling are carried out with the installation of heat pumps in terms of energy efficiency and environmental friendliness. The control of this installation, as well as the control of the installed access control system, was designed with the possibility of remote access via mobile devices.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Едната от основните задачи на проекта бе деликатно и балансирано вписване в околната среда, което считаме че постигнахме с екстериорното решение, вертикалната планировка, залагането основно на естествени материали и подходящи цветови решения, отлично кореспондиращи с околното пространство и ненарушаващи природния баланс в района.
Във вертикалната планировка заложихме на повече зеленина, с която да прикрием съществуващите огради от бетонни блокчета, както и да обособим малка зеленчукова градина, която не се натрапва и остава невидима от нивото на двора и лятната кухня. Предвидено беше капково напояване и поливане на зелените площи с иновативни решения, позволяващи дистанционен контрол върху инсталациите. Електрическа косачка-робот се грижи за тревата, като вечер се зарежда, а през деня коси тревните площи, които са маркирани с проводник, създаващ индукция.
С помощта на най-новите иновативни решения в областта на вътрешния и външен дизайн, се постигнаха много добри енергийно-ефективни показатели, като може да се каже, че успяхме да оправдаем очакванията на клиента за красив, комфортен и модерен дом.

--EN--

One of the main tasks of the project was a delicate and balanced integration into the environment, which we believe we achieved with the exterior solution, vertical planning, relying mainly on natural materials and appropriate color solutions that perfectly correspond to the environment and do not disturb the natural balance in the area.
In the vertical planning we relied on more greenery to cover the existing fences of concrete blocks, as well as to create a small vegetable garden that does not intrude and remains invisible from the level of the yard and summer kitchen. We have provided drip irrigation and watering of green areas with innovative solutions allowing remote control of the installation. An electric robotic lawnmower takes care of the lawn, charging in the evening and mowing the lawns during the day, which are marked with a wire that creates induction.
With the help of the latest innovative solutions in the field of interior and exterior design, we have achieved a very good energy-efficient indicators, and it can be said that we have managed to meet the clients's expectations for a beautiful, comfortable and modern home.

Проектирано от

Архитектурно студио МОНБЛАН ДИЗАЙН

Конструктор

Екип на арх. студио МОНБЛАН ДИЗАЙН

Инвеститор

Частно лице

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://monblan-design.com

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

515 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Гр. Добрич

Презентационни табла

8034-Tablo_Monblan_Design_01.pdf

8034-Tablo_Monblan_Design_02.pdf

8034-Tablo_Monblan_Design_03.pdf