PLOVDIV CITY PARK II

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта

Plovdiv City Park II

Plovdiv City Park II е разположен в един от бързоразвиващите се квартали на Пловдив, който в последните години се радва на голям интерес, превръщайки се в най-желан за живеене благодарение на своята локация, новоизградена инфраструктура и зелени зони. Комплексът е ситуиран в близост до търговски център “Мол Пловдив“, с пешеходен достъп до парка на Гребния канал и Младежки хълм, както и непосредствено до бул.”Пещерско шосе” – основна пътна артерия на града, което е предпоставка за комуникативността на локацията.
Заложената програма е да се предостави възможност на крайния потребител да живее в тишина и спокойствие, да осигури качествена среда за обитаване. Комплексът е проектиран в хармония със заобикалящата го среда, като основните подходи и достъпи са съобразени и взети под внимание. В близост са разположени големи хипермаркети, ресторанти и кафенета, детски градини и училища.
Комплексът включва пет жилищни секции с търговски партерен етаж. На разположение на живущите по цялата дължина на сградата е проектиран подземен паркинг на две нива. Композиционното решение е изцяло продиктувано от теренните дадености, а пространствената организация е съобразена с основните акценти, различните погледи и ъгли, ясно дефинирани при формирането на крайната визия и дизайн.
Един от най-важните критерии за определянето на качествената среда на обитаване, е светлината и простора в жилището. Светлата част между тавана и пода е 2.73 м., при изпълняван масово в новостроящите се сгради минимум от 2.60 м. В проекта е помислено не просто за усвояването на една територия, а за правилно изпълнено пространство с всички необходими нужди за пълноценен живот, в хармония със заобикалящата го среда. В “Plovdiv City Park II“ се предлагат едностайни, двустайни и тристайни жилища с просторни, уютни и функционални помещения, предоставящи чудесни гледки към Младежки хълм и Родопи, като е търсено ориентирането йм към най-доброто изложение и постигането на оптимално ослънчаване.
Особено внимание е обърнато към избора на фасадните материали и тяхното съчетание. За реализацията на комплекса са използвани иновативни системи и решения, които покриват най-високите стандарти. Отличителният модерен дизайн на “Plovdiv City Park II“ акцентира на ортогоналните линии. За основните рамки е използвана обшивка от еталбонд, а акцентите по фасадата са постигнати с HPL плоскости и лакобел. Визията дава елегантен завършек на композиционното решение на комплекса изцяло. Особено внимание е обърнато и на фасадното осветление, което през тъмните части на деня също доказано превръща комплекса в основен градски акцент с модерен дизайн и дефинира средата.

-EN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plovdiv City Park II

Plovdiv City Park II is located in one of the rapidly developing districts of Plovdiv, which in recent years has enjoyed great interest, becoming most desirable to live due to its location, newly built infrastructure and green areas. The complex is located near shopping center "Mall Plovdiv", with pedestrian access to the park on the Rowing Canal and Mladezhki Hill, as well as next to "Peshtersko Shose" Blvd., the main road artery of the city, which is a prerequisite for the communicability of the location.
The underlying program is to provide the end user with the ability to lives in peace and quiet, to provide a quality living environment. The complex is designed in harmony with its surroundings, as the main ones approaches and approaches are tailored and taken into account. They are nearby located large hypermarkets, restaurants and cafes, kindergartens and schools.
The complex includes five residential sections with a commercial ground floor. On placement of residents along the entire length of the building is designed underground parking on two levels. The compositional decision is entirely dictated from the field data, and the spatial organization is consistent with the main highlights, the different views and angles clearly defined at the formation of the final vision and design.
One of the most important criteria for determining the quality environment of habitation is the light and spaciousness in the dwelling. The light part between the ceiling and floor is 2.73 m, with a minimum of
2.60 m. In the project, not just the utilization of a territory was thought of, but for properly executed space with all the necessary needs for a complete life, in harmony with its surroundings. In "Plovdiv City Park II" offer one-, two- and three-room apartments with spacious, cozy and functional premises providing wonderful views of Mladezhki Hill and Rhodopes, with the aim of orienting them to the best exhibition and achieving optimal insolation. Particular attention is paid to the choice of facade materials and their combination. Innovative systems were used for the realization of the complex solutions that meet the highest standards. The distinctive modern design of "Plovdiv City Park II" accentuates the orthogonal lines. It's for the main frameworks used Etalbond cladding and the facade accents were achieved with HPL boards and Lacobel. The look gives an elegant finish to the composition solution of the complex entirely. Special attention has been paid to the façade lighting that during the dark parts of the day is also proven to convert the complex in a major urban accent with a modern design and defines the environment.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

"RT Consult"

Конструктор

инж. Ина Кънева

Инвеститор

"Хъс инвест" ЕАД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://husestate.com/bg/sale/4?gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuogOXYGuGdM0E-fC8f04Ru50bEMDFqFOGP5vtHKK86mzPBVgEY64rwaAtXgEALw_wcB

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2022

РЗП

29 254,63 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C+23,+4002+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/@42.1402946,24.7232734,148m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14acd1cb0f0f9df9:0x4f024055cf2e103a!8m2!3d42.1401708!4d24.7233892?hl=bg

Презентационни табла

PCP-2-RT-Consult-1.pdf

PCP-2-RT-Consult-2.pdf

PCP-2-RT-Consult-3.pdf