MULTIPURPOSE BUILDING

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Бившата складова сграда за съхранение на тютюн е разположена в източната част на пристанищен комплекс Бургас.
С решение на общината тази част от пристанището става зона за обществен достъп и се придава към централната градска част.
Сградата е на шест етажа, като строителството е извършвано на два етапа – в края на тридесетте години на миналия век са изградени от първи до четвърти етажи, а в периода 1962-1970 г. – останалите два етажа. Сградата не беше поддържана в продължение на години и се нуждаеше от сериозна реконструкция, вкл. конструктивно укрепване.

LOCATION AND INITIAL CONDITION OF THE CONSTRUCTION
The former tobacco storage house is located on the east side of the Burgas port complex. Following a municipal decision, this area of the port was relocated to the urban center of Burgas and gained free public access.
The building consists of six floors, with its construction dealt in two stages – at the end of the 1930s four of the levels were raised, where the top two floors were later developed, between 1962 and 1970. The storage building was not maintained for many years and was in critical need of reconstruction, including structural reinforcement.

Цели на проекта

Уникалното местоположение на сградата - непосредствено до кейовата стена и включването на пристанището в разширението на централната градска част на Бургас, направи задачата по преустройството особено отговорна. Съществуващият склад трябваше да се трансформира в място за срещи, развлечение, работа и отдих на жителите и гостите на града, без да се променят неговите габаритни размери.

AIM OF THE PROJECT
The rare location of the building positioned adjacent to the protection wall of the pier and its entrance from the center of Burgas made the task of reconstructing the storage house particularly responsible. The existing building had to be transformed into a place for meetings, leisure, work, and recreation for residents and visitors to the city, without modifying its dimensions.

Същност на проекта

Новото градоустройствено решение на околното пространство и насищането му със социални функции бяха определящи за новите пешеходни и автомобилни подходи към обекта. Заданието за проектиране изискваше съвместяването на следните функции – ресторант, хотел, офиси, конферентна зала, апартаментен хотел, търговска част (банков офис, магазин) и покрит паркинг.
Пред новите функционални решения се очертаха два основни проблема - голямата дълбочина на сградата около 34 метра и липсата на вертикални връзки, обединяващи сградата в единен организъм. Така в основата на новото планировъчно решение беше изграждането на три нови комуникационни ядра и оформянето на два вътрешни двора в средната част на сградата, изискващи сложно конструктивно укрепване. Тези дворове осигуриха естествената вентилация и осветление на помещенията, ориентирани към тях. Промяната на предназначението засегна всички нива на сградата, която доби следната конфигурация:
Партерен етаж – ресторант, входно фоайе на хотела с рецепция, бек офис и зона за зареждане, входно фоайе на офисната част с рецепция, офис, конферентна зала, вход на апартаментния хотел с рецепция и паркинг. Приемните пространства, както и пасажът към кея, в средата на сградата, осигуряват удобен и бърз достъп до горните етажи и прилежащите ресторант, заседателна зала и приземен офис.
Първи, втори и трети етажи са идентични. Източната част, е преустроена в хотел, а западната - в офиси. Всеки от трите етажа съдържа по 20 хотелски стаи и един апартамент, както и по два офиса клас „А“ с гъвкави отворени пространства, с висококачествена техническа инфраструктура и довършителни работи .
Четвърти и пети етажи са преустроени в апартаментен хотел, с приемен блок на партера. Разполага с 10 луксозни мезонетни апартамента, предлагащи едни от най-добрите гледки в града и усещане за ексклузивност, с дневен тракт през два етажа на първо ниво и нощен на второто. Част от апартаментите разполагат и с озеленени покривни тераси.
Разположена до кея на пристанището, сградата има възможност да бъде възприемана от големи дистанции, както от морето, така и от сушата. Това е определило нейното фасадно решение да бъде търсено обобщено, като фасадните елементи са с окрупнени форми, независимо от различните по характер функции, намерили място в сградата. Същевременно сравнително голямата дълбочина на помещенията изисква максимално „отваряне” на фасадите чрез тяхното остъкляване и осигуряване на естествено осветление в дълбочина на помещенията. Това е постигнато с окачени фасадни системи с максимална възможна широчина – от колона до колона. Фасадните довършителни материали включват още вентилируеми фасади с широкоформатен гранитогрес 100 х 300 см и облицовка от алуминиев композит в тъмно сив цвят в зоната на последните два етажа.

BUILDING ELEMENTS
A new urban planning solution for the site, saturated with diverse social functions was deciding factor for the new pedestrian and automobile access paths towards the site. The building assignment demanded incorporating the following functions – restaurant, hotel, office space, conference hall, apartment hotel, shopping, and public service area and а covered parking lot.
Two main challenges were outlined for the new functional solutions – working with the depth of the existing building of around 34 meters and the lack of vertical circulation, uniting the space in one homogeneous body. Consequently, the roots of the new design solution were constructing three new communicational cores and shaping two new inner courtyards in the center part of the building that required complex structural reinforcements. The courtyards provided enough natural light and ventilation to the spaces aligned around them.
The introduction of new functions affected all levels of the building:
Ground floor – restaurant, main hotel entrance with reception, back-office, and delivery, entrance to the office units with reception, office space, conference hall, entrance to the apartment hotel with reception and parking. An inner passage alongside the building access areas provides convenient and quick entry to the upper levels and the adjacent restaurant, conference hall, and ground floor office.
The first, second, and third floors are identical. The east side is reconstructed into a hotel and the west – in offices. Each of the three floors contains 20 hotel rooms and one apartment, as well as two office spaces class “A” with flexible open space area with high-end technical infrastructure and finishes.
The forth and fifth floors are rebuilt in an apartment hotel with a reception block on the ground floor. The two floors consist of 10 luxury penthouse apartments that offer one of the best views in the city and an exclusive feel for its inhabitants. Each apartment has a two-story living tract and sleeping area. Part of the apartments have green rooftop gardens.
Located on the pear of the port, the building holds the opportunity to be perceived from a great distance from the sea, as well as from land. This defined its façade solution to seek merged design elements despite the diverse functions behind them. At the same time, the relatively big room depth demands the maximal opening of the facades, ensuring plenty of natural light. This was achieved by placing a large curtain wall structure from column to column. The façade finish includes a ventilated facade cladding system with large-size ceramic tiles and cladding with aluminum composite in gray for the zone of the last two floors.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Реализираният проект промени изключително много околната среда. Бившата забранена за достъп пристанищна зона беше широко отворена към града и осигури допълнителен достъп на гражданите до кея на пристанището. Реконструираната сграда с нейния капацитет от над 1000 места за посетители, вкл. 220 ресторантски места, 230 хотелски легла, над 600 работни места в офисите и търговската част, допринесе съществено за оживяването на тази градска територия. За периода от нейното въвеждане в експлоатация през август 2019 год. до днес тя се превърна в любимо място за отдих и работа на жителите на град Бургас.

IMPACT OF THE PROJECT ALTERING THE SURROUNDING SPACE
The realized project substantially changes the site and its surrounding area. The former port area, restricted for public access, was wide open to the city of Burgas and granted the residents of Burgas additional access to the pear of the port. The reconstructed storage house that provides space for over 1000 visitors, including 220 restaurant seats, 230 hotel beds, and over 600 workplaces in offices and shops, fundamentally contributed to bringing life to the newly opened city zone. Since the official open, the building transformed into a favored space for leisure and work for the Burgas inhabitants.

Проектирано от

Ваника 2 ООД, арх. Красимир Джеджев

Конструктор

Стобет ЕООД, инж. Георги Евтимов

Инвеститор

Селино ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.vanica.net/rekonstruktsiya-na-skladova-sgrada-gr-burgas/

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2019

РЗП

15 300 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Пристанищен комплекс, Бургас

Презентационни табла

7323-01.pdf

7323-02.pdf

7323-03.pdf