Обслужващи постройки и навес към “Късноантичен мавзолей”

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Късноантичният мавзолей е археологически обект, датиран от 4-ти век, за който се смята, че е част от крайградско имение на високопоставен сердикийски гражданин. Теренът е спасен от застрояване след 2001 г. и е бил обект на наблюдение от археолози от Регионалния исторически музей - София. При започналите археологически разкопки са разкрити забележителни артефакти - ваза с диатрета, монети и други реликви, свързани с живота на заможното семейство, за което се предполага, че е построен мавзолеят. Докато се провеждаха археологическите проучвания, мястото беше без удобна за посетителите инфраструктура.
-EN-
The Late Antique Mausoleum is an archaeological site dating from the 4th century, believed to be part of the suburban estate of a high-ranking Serdica citizen. The site was saved from development after 2001 and has been monitored by archaeologists from the Regional History Museum - Sofia. The excavations have uncovered remarkable artifacts - a vase with a diatribe, coins and other relics related to the life of the wealthy family for whom the mausoleum was supposedly built. While the archaeological excavations were being carried out, the site was without visitor-friendly infrastructure.

Цели на проекта

Основната цел на проекта беше да защити, консервира и реставрира Късноантичния мавзолей, като същевременно го интегрира в съвременния градски пейзаж. Проектът включваше извършване на консервационно-реставрационни дейности на самия мавзолей и откритите три саркофага. В процеса на проучванията бяха намерени множество погребения, ритуални ями и пещ за производство на керамика. Най-ранната датировка на откритите артефакти е 4 век п.н.е. Проектът има за цел да образова обществеността, като направи комплекса удобен за посетители с добавянето на обслужващи сгради, информационни табели, детска площадка и зони за отдих. Целта е да се създаде пространство, което едновременно запазва своята историческа стойност и осигурява модерна функционална зона за посетителите.
-EN-
The main objective of the project was to protect, conserve and restore the Late Antique Mausoleum, while integrating it into the contemporary urban landscape. The project involved carrying out conservation and restoration work on the mausoleum itself and the three sarcophagi that were discovered. In the course of the excavations, numerous burials, ritual pits and a kiln for pottery production were found. The most recent dating of the artifacts discovered is the 4th century B.C. The project aims to educate the public by making the complex visitor-friendly with the addition of service buildings, informational signage, a playground, and recreational areas. The goal is to create a space that both preserves its historic value and provides a modern functional area for visitors.

Същност на проекта

Проектът беше поетапен и многостранен. В първата фаза бяха построени преместваеми обслужващи сгради, в които да се помещават охрана, информационен център, магазин за сувенири и обществени тоалетни. Във втория етап е изградено защитното покритие върху мавзолея. Включени са и други елементи като паркова алейна мрежа, осветление, озеленяване, детска площадка и открити изложбени пространства. Конструкцията на сградите е метална, със стени от циментов фазер и покривни термопанели. За допълнителни конструкции са използвани хидрофобен шперплат и фиброциментови пана.
-EN-
The project was phased and multifaceted. In the first phase, temporary service buildings were constructed to house security, an information center, a gift shop and public toilets. In the second phase, the protective covering over the mausoleum was constructed. Other elements such as a parkway network, lighting, landscaping, a children's playground and outdoor exhibition spaces were also included. The construction of the buildings is metal, with cement veneer walls and roof thermal panels. Hydrophobic plywood and fiber cement panels were used for additional construction.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът трансформира Късноантичния мавзолей от специфичен археологически обект в интегрирано културно и развлекателно пространство, което се вписва хармонично в съвременната градска среда. Разположен в непосредствена близост до един от най-големите паркове в София, Южния парк, обектът на практика се превръща в продължение на това много посещавано зелено пространство. Новите удобства като озеленени алеи, места за сядане и чешма за питейна вода служат за създаване на безпроблемен преход към съседния парк, обогатявайки цялостната естетика и атмосфера на пространството.
Привлекателността на обекта се допълва от спокойната атмосфера за почивка, обогатена от заобикалящите го дървета и зеленина от прилежащия парк. Този естествен фон подобрява изживяването на посетителите, създавайки спокойна среда, която допълва историческото значение на Късноантичния мавзолей.
По този начин проектът служи като модел за това как да се адаптират исторически обекти към съвременните нужди, без да се жертва тяхната първоначална стойност, обогатявайки както самия обект, така и околния градски пейзаж.
-EN-
The project transforms the Late Antique Mausoleum from a specific archaeological site into an integrated cultural and leisure space that fits harmoniously into the contemporary urban environment. Located next to one of Sofia's largest parks, the South Park, the site effectively becomes an extension of this much visited green space. New amenities such as landscaped walkways, seating and a drinking water fountain serve to create a seamless transition to the adjacent park, enriching the overall aesthetic and ambiance of the space.
The attractiveness of the site is complemented by the tranquil atmosphere for relaxation enriched by the surrounding trees and foliage of the adjacent park. This natural backdrop enhances the visitor experience, creating a tranquil environment that complements the historical significance of the Late Antique Mausoleum.
The project thus serves as a model of how to adapt historic sites to modern needs without sacrificing their original value, enriching both the site itself and the surrounding urban landscape.

Проектирано от

Амфион ЕООД

Конструктор

Екстрийм Инженеринг ЕООД

Инвеститор

Столична Община и Общински културен институт “Музей за история на София”

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

-

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2023

РЗП

4785 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Димитър Хаджикоцев“ 121, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10927-1.pdf

10927-2.pdf

10927-3.pdf