KOMBINA

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата на ул. „Македония“ №40, е построена през 1927 г. по проект на италианския архитект Емилио Радели. Проектът е бил за две къщи - близнаци, намиращи се в два съседни парцела. През 1933г. къщата е придобита от семейството, чиито наследници са настоящите собственици. През 1982г в къщата е снимана част от известния български филм „КОМБИНА“, смятан за първия български криминален екшън, от където по настояване на инвеститора идва името на проекта. През 1988г сградата е декларирана като индивидуален архитектурен паметник на културата.

Фасадите са третирани с художествени елементи, типични за времето на изграждане. Отворите са обрамчени с плитка щукатурна украса с рамки и престилки. Завършекът е с корнизи, като двете фасади са увенчани с еднакви полукръгли фронтони, а ъглите на сградата са рамкирани с пиластри.

Когато през 2019г започва проектът за реставрация, пристрояване и надстрояване, сградата е в компрометирано състояние: наблюдават се пукнатини, подпухване и изронване на мазилката, нарушена е целостта на част от декоративните детайли, носещата метална конструкция на балконите е оголена. В следствие на ремонти на фасадата, сградата е загубила автентичното си оцветяване.

В началото на миналия век сградата се е вписвала хармонично в градската тъкан. Сегашния Съвременните градоустройствени правила обаче позволяват построяването на значително по-високи сгради в централната градска част, което създава актуалния разнороден и накъсан уличен силует на ул. Македония, в който сградите паметници са все по-малко видими.

-EN-

The house at 40 Macedonia Street was built in 1927 according to the design of the Italian architect Emilio Radelli. The project was for two twin houses on two adjacent plots. Since 1933 the house belongs to the family of the current owners. In 1982, first Bulgarian action film KOMBINA*, had been shot in the house, from where came the name of the project. In 1988, the building became a historical monument.

The facades are treated with artistic elements typical of the time of the construction. The openings are framed with shallow stucco decoration. The facades are crowned with cornices and semicircular pediments, the corners of the building are framed with pilasters.
When the project began in 2019, the existing building was in a very compromised state: there were cracks, swelling and peeling of the plaster on the facade, some of the decorative details were broken. As a result of former renovation of the facade, the building had lost its authentic colors.

At the beginning of the last century, the building had been fitting harmoniously into the urban environment. The current town planning rules, however, allow the construction of significantly higher buildings in the area, which creates today the fragmented street silhouette of Macedonia Street. In this situation the buildings - historical monuments more and more invisible.

KOMBINA* - partnership, collaboration

Цели на проекта

Търсената архитектура има два аспекта : максимално автентично възстановяване на фасадата на паметника и съвременна с чиста линия на новата част, която надгражда без да е конкурира със сградата на арх. Радели.

Новата част на сграда Комбина не се опитва да имитира съществуващата, а посредством контраст на обем и материя предлага съвременно визуално и функционално решение. Ново и старо се комбинират, за да продължат да съществуват заедно, но без да губят своята идентичност, верни на индивидуалния образ на своята епоха.

-EN-

The architectural project targets: authentic restoration of the facade of the historical monument and a contemporary upgrade whit a clean line of the new part of the building collaborating without competing with the old building.

The new part of the building does not imitate the existing one, but through the contrast of volume and materials offers a contemporary solution. New and old are in partnership in order to exist together, without losing their identity.

Същност на проекта

Проектът възстановява югозападната фасада към ул. ¬Македония и югоизточната към двора като визуално се запазва тяхната цялост. За да не се конкурира със съществуващата сграда, пристрояването е отдръпнато от улицата в дълбочина на парцела. Над съществуващата сграда е изграден стъклен обем, който има за цел да допълни обема на застрояването като покрие съседния съществуващ калкан, като същевременно се дематериализира, отразявайки небето.

Рамките около прозорците, корнизите, орнаменти и детайли са реновирани. Дограмата е заменена с нова със същия растер. Оригиналните парапети и ограда от ковано желязо са реставрирани и монтирани. Търсено цветово решение е максимално близко до оригиналните цветове.

Новите части (над съществуващата сграда и тази зад нея) са в изразено минималистичен вид и модерно излъчване. За тях са използват съвременни материали (стъкло, окачени вентилируеми фасади, облицовка от трайни материали).

-EN-

The project restores the south-west facade on Macedonia Street and the south-east towards the courtyard, visually preserving their integrity. In order not to compete with the existing building, the extension is set back from the street in the plot. Above the existing building, a glass volume has been constructed covering the adjacent neighbor building while dematerializing and reflecting the sky.

The frames around the windows, moldings, ornaments and details have been renovated. The windows were replaced but their proportions and details were respected. The original iron railings and fence have been restored and reinstalled The coloring of facade have been chosen as close as possible to the original colors.

The new part of the building have a distinctive minimalist look. Contemporary materials such as: glass, suspended ventilated facades, lining of durable materials are used.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Жилищна сграда „КОМБИНА“, както го подказва самото име, представлява комбинация от контраст и идентичност, тежест и лекота, история и бъдеще. КОМБИНА е съчетанието на две архитектури с техните идентичности на разстояние близо един век, които говорят на собствен език, но са въвлечени в дългогодишен диалог. КОМБИНА е разговор между двама архитекти, като единия е сто години по-млад. КОМБИНА е екипът събран за тази задача, всеки участник със своя товар от опит и виждания. КОМБИНА е диалогът със собствениците, чийто душа е въплатена в дебелите зидове на сградата-паметник от близо 90 години и, която, въпреки архитектурната метаморфоза, ще продължава да витае около новия обем. КОМБИНА е филмът заснет между стените на къщата, смятан за първия български криминален екшън от по-съвременен тип, от който и до днес има следи в интериора и, който, чрез предвидени екстериорни елементи, ще присъства в бъдещата история на сградата. КОМБИНА е новата сграда, която разговаря със своите съседи, със уличния силует и с градската тъкан, в която се вписва. КОМБИНА е, или поне се надяваме да бъде, пример на диалог във време на архитектурен егоцентризъм.

-EN-

Residential building „KOMBINA“ /combine/, as the name suggest, is a combination of contrast and identity, heavy and light, past and future. KOMBINA is the combination of two styles with their identities separated by a century, which speak in their own language, but are intertwined in a dialogue. KOMBINA is a conversation between two architects, one of them a hundred years younger. KOMBINA is the team that worked on the project, every member with their own experiences and ideas. KOMBINA is the dialogue with the owners, whose soul is soaked within the thick walls of the building for 90 years and even through the architectural metamorphosis, will remain there. KOMBINA is the movie filmed between those walls, considered the first modern Bulgarian criminal action movie, there are remains of it in the interior even today, which through planned exterior elements will remain in the history of the building. KOMBINA is the new building, which speaks with its neighbors, with the street silhouette and with the city matter, which it fits. KOMBINA is, or at least we hope to be, a prime example of a dialogue in time of architectural egocentrism.

Проектирано от

ДЕКАРТ ООД

Конструктор

Анастас Гонов

Инвеститор

MEN AT WORK project

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2023

РЗП

2247 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Македония“ 40, Varna, Bulgaria

Презентационни табла

11531-KOMBINA BAA2023 1.pdf

11531-KOMBINA BAA2023 2.pdf

11531-KOMBINA BAA2023 3.pdf