kato bar&dinner

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Представеният проект е ресторант, чието изпълнение завършва през лятото на 2022 година. Сградата, обект на преустройство, в която се помещава сега ресторантът е бивш шивашки цех. Тя се състои от приземен етаж, голяма прилежаща тераса и подземен етаж, до който се стига както от вътрешно стълбище, така и от отделно стълбище, водещо директно на двора. Имотът на сградата граничи с калкан на запад, но на юг и на север от двете страни на сградата остава свободно дворно пространство.

--EN--

The presented project is a restaurant, the construction of which ends in the summer of 2022. The building, subject to reconstruction, which now houses the restaurant, was a former sewing workshop. It consists of a ground floor, a large adjoining terrace and an underground floor, which is reached by both an internal staircase and a separate staircase leading directly to the yard. The property of the building is bordered by a wall to the west, but to the south and north on both sides of the building remains free yard space.

Цели на проекта

Основният етаж на постройката е завършен с комбинация от плосък покрив над основната част на сградата и скатен над терасата. Не са оставени точни следи от функционалното разпределение на партера и сутерена, когато постройката е служила като шивашки цех. След преустройството и изготвяне на проект за промяна на предназначението целият сутерен се превръща в пълноценна кухня, която да обслужва ресторанта посредством асансьор за поръчки. На приземния етаж остават офис, посетителски тоалетни и бар, като останалата част се превръща в голяма зала за хранене, разрушавайки голяма част от преградата между партерния етаж и терасата. Нищо от съществуващите електрозахранващи, вентилационни и водоснабдителни инсталации не е било в състояние за повторно използване и са напълно заменени.

--EN--

The ground floor of the building is finished with a combination of a flat roof over the main part of the building and a pitched roof over the terrace. No exact traces have been left of the functional distribution of the ground floor and basement when the building served as a sewing workshop. After the reconstruction and change of purpose, the entire basement is converted into a full-fledged kitchen to serve the restaurant by means of an order elevator. On the ground floor remain the office, visitor toilets and bar, with the remaining space being converted into a large dining hall, destroying much of the partition between the ground floor and the terrace. None of the existing electrical, ventilation and water supply installations were in a condition for reuse and were completely replaced.

Същност на проекта

Заведението разполага с 36 седящи места в основната зала, 44 на прилежащата тераса и 40 седящи в отделна зимна градина. В основната зала е оползотворена максимално възможността за меко сядане по периферията, като централната част подлежи на трансформация в случаите на организиране на различни събития. Цялото статично и подвижно обзавеждане и оборудване е произведено по обектна спецификация за конкретното място и в цялостната концепция за излъчване и атмосфера на заведението.

Осветлението е предвидено на няколко степени, като за различните поводи и ситуации има както цялостно амбиентно осветление, акцентно спот осветление и насочено осветление единствено за самите маси в случаите, когато останалите лампи са приглушени. Възможностите за комбинация обогатява репертоара от сценарии за различни ситуации и поводи.

--EN--

The restaurant has 36 seats in the main hall, 44 on the adjoining terrace and 40 seats in a separate winter garden. In the main hall, the opportunity for extensive soft seating on the periphery is used to the maximum, and the central part can be a subject to transformation while organizing various events. All of the static mounted or mobile furniture and equipment is manufactured according to site specification for the specific location and follows the overall concept of the restaurant's appearance and atmosphere.

The lighting is provided at several levels, also for different occasions and situations there is both overall ambient lighting, accent spot lighting and directional lighting specialy over the tables in case if the rest of the lamps need to be dimmed. The combination possibilities enrich the repertoire of scenarios for different situations and occasions.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

В парковото пространство пред самия имот в последствие се развива и зимна градина, обслужвана от същата кухня в сутерена на ресторанта. Независимо от пълноценната паркова среда, в която могат да се разполагат посетителите, интериорът на заведението е насочен към това да запази топлината и уюта дори в месеците, когато озеленените пространства не са достъпни.

--EN--

In the adjacent park space in front of the property, a winter garden was subsequently developed, also served by the same kitchen in the basement of the restaurant. Besides of the full-fledged park environment in which visitors can be located, the interior of the establishment is aimed at maintaining warmth and comfort even when the landscaped spaces are not accessible.

Проектирано от

SOVA architecture & design

Конструктор

Konsult 2000

Инвеститор

Food Box Ltd

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.sovaarchitecture.com/zavedeniabg/kato-bardinner

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2022

РЗП

260 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Поп Харитон“ 19, Монтана, България

Презентационни табла

10214-baa 2022_SOVA_B&D 1.pdf

10214-baa 2022_SOVA_B&D 2.pdf

10214-baa 2022_SOVA_B&D 3.pdf