Почти нулевоенергийна

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Всичко започна с желанието да докажем, че принципите на сгради с близко до нулево потребление на енергия (или почти нулевоенергийни сгради) са напълно приложими в различни мащаби и че с правилния подход, проектиране и строителство може да се постигнат изключителни подобрения в потреблението на енергия на всяка сграда.

-EN-
It all started with the desire to prove that the principles of nearly zero-energy buildings (nZEB) are fully applicable at different scales and that with the right approach, design and construction, major improvements in the energy consumption of every building could be achieved.

Цели на проекта

Идеята е да се демонстрират качествата и ползите от почти нулевоенергийни сгради, да се представят основните принципи на устойчивото и ресурсно ефективно строителство и да се покаже, че те могат да бъдат приложени във всякакви проекти и сградни типологии, а целта – да се достигне до колкото може по-голяма аудитория в България!
-EN-
The idea is to demonstrate the qualities and benefits of nearly zero-energy buildings; to present the main principles of sustainable and resource-efficient construction; and to show that they can be applied in any projects and in any building typology. And the goal is to reach as bigger as possible audience in Bulgaria!

Същност на проекта

С променящите се градска среда и нарастващата необходимост от устойчиви, гъвкави пространства, съчетаването на мобилност с енергийна ефективност е от съществено значение. Строителната индустрия има значително въздействие върху околната среда, затова стремежът към почти нулева енергия, е от най-голямо значение. Предвид навлизането на стойностите от директивата на ЕС от 01.01.2024 г. в България се очаква всяка нова сграда да отговоря на принципите на почти нулевоенергийни сгради.

Целта е да се демонстрира устойчиво и зелено мобилно жилище. Проектът е за Мобилната къща, с почти нулев нетен енергиен разход, която ефективно произвежда, запазва и управлява своите енергийни нужди, водещи до минимална външна енергийна необходимост.

Основни аспекти:

Енергийна ефективност: Използване на материали и технологии с висока ефективност за намаляване на енергийните загуби.
Производство на енергия: Използване на възобновяеми енергийни решения - слънчеви панели, термопомпа и рекуперация на отпадната топлина.
Мобилност: Къщата трябва да позволява преместването ѝ в различна обстановка – от море до планина – и демонстрира вече популярния начин на живот „tiny living”.
Устойчивост: Използване на устойчиви материали и технологии.
Гъвкавост: Гаранция, че структурата може да отговаря на разнообразни нужди и среди.

-EN-
With the changing urban environment and the growing need for sustainable, flexible spaces, combining mobility with energy efficiency is essential. The construction industry has a significant impact on the environment, so the pursuit of nearly zero-energy buildings is of utmost importance. Given the fact that EU directive’s requirements are becoming mandatory from 01.01.2024 in Bulgaria, every new building is expected to meet the principles of nZEB.
The aim is to demonstrate a sustainable and green mobile home. The project is Mobile House, with almost zero net energy consumption, which efficiently produces, conserves and manages its energy needs, resulting in a minimal external energy requirement.

Main aspects:

Energy efficiency: Use of high efficiency materials and technologies to reduce energy losses.
Energy production: Use of renewable energy solutions - solar panels, heat pump and heat recovery.
Mobility: The house could to be moved to various settings - from the sea to the mountains - and demonstrates the already popular way of life "tiny living".
Sustainability: Use of sustainable materials and technologies.
Flexibility: Ensuring that the structure can meet a variety of needs and be set in various environments.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Мобилната почти нулевоенергийна къща допринася за намаляване на потреблението на енергия и емисията на парникови газове в атмосферата, борейки се с изменението на климата. Тя е пример за устойчивост и иновации, като предлага здравословна и комфортна среда за обитаване, като повишава осведомеността и интереса към устойчивото строителство и иновативни технологии за производство и управление на енергия, стимулирайки други да следват този модел!

-EN-
The mobile nZEB house contributes to the reduction of energy consumption and the reduction of greenhouse gases’ emissions into the atmosphere, thus fighting climate change. It is an example of sustainability and innovation and offers healthy and comfortable living environment. The Mobile House raises awareness in sustainable construction and innovative energy production and management technologies, stimulating others to follow suit!

Проектирано от

арх. Ралица Йорданова, инж. Александър Станков

Конструктор

-

Инвеститор

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://bnr.bg/sofia/post/101805541/sgradite-i-energiinata-sistema-stavat-vse-po-silno-svarzani#

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2023

РЗП

12 m2

Стойност на проекта

40000 EUR

Местоположение

Bulgaria

Презентационни табла

10791-P01 Plan Groundfloor-2021_12_15.pdf

10791-F04 Facade South.pdf

10791-S02-Section A-A'-2021-4-4.pdf