House in Malinova Dolina

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

EN
The property is located in a low-density residential area near Vitosha Mountain. The natural terrain slopes northward. From the elevated southern side of the property, there is a view of the mountain and the eastern part of Sofia City

БГ
Имотът се намира в квартал с ниско застрояване в близост до планината Витоша. Естественият терен е с наклон в северна посока. От по-високата южна страна се открива гледка към планината и източната част на град София.

Цели на проекта

EN
Creating a residential space with an emphasis on the connection between living areas, the adjacent courtyard, a lush green neighbourhood, and the Vitosha mountain. Developing various open spaces to ensure year-round and full use of the courtyard. Creating a dynamic yet simplified composition of volumes and elements.

БГ
Създаване на жилищно пространство с акцент върху контакта между жилищните помещения, прилежащия двор, богато озеленения квартал и планината Витоша. Обособяване на различни отворени пространства, които да осигурят целогодишно и пълноценно ползване не двора. Създване на динамична, но същевременно опростена композция от обеми и елементи.

Същност на проекта

EN
The building consists of three levels: one semi-basement and two above ground level. The semi-basement houses service rooms and a spacious entrance foyer that opens to a large covered outdoor space. The exposed interior stair leading to the upper two levels demonstrates the link between the entrance area and the rest of the house. The second level is aligned with the adjacent southern courtyard and consists of the living area and the parental section. A key element of this level is a large covered southern veranda connecting the living spaces with the garden. Its roof provides sun protection for the large southern windows and ensures visual contact without the risk of overheating during the warm months. The third level houses individual living spaces. From this height, a new perspective of the mountain and the surrounding area unfolds, captured through large floor-to-ceiling windows and adjacent open terraces.
The house integrates various solutions for achieving high energy efficiency including low-energy glass, external blinds, a high-efficiency heat pump, and a ventilation system with heat recovery from the exhausted air. The large cantilevered canopies serve as passive protection against overheating of the south-facing, extensively glazed facade.

БГ
Сградата са развива не три нива: едно полувкопано и две надземни.
Първото приютява сервизните помещения, а също и широко входно предверие, отворено към голямо външно покрито пространство. Експонираната интериорна стълба, която води към горните две нива, демонстрира връзката между входното пространство и останалата част от къщата. Второто ниво е изравнено с прилежащия южен двор. Състои от помещенията на дневната зона и родителският тракт. Ключов елемент на това ниво е голяма покрита южна веранда. Тя свързва помещенията за дневно ползване с градината. Покривът ѝ осигурява слънцезащита на големите южни витрини и осигурява визуален контакт без риск от прегряване в топлите месеци. На третото ниво са разположени индивидуалните жилищни помещения. От тази височина се разкрива нова перспектива към планината и околното пространсвто, уловена с помощта на големи витрини от пода до тавана и прилежащи отворени тераси.

Интегрирани са решения за постигане на висока енергийна ефективност, включително нискоенергийни стъкла, външни щори, високоефективна термопомпа както и вентилационна система с рекупериране на топлината от отработения въздух. Големите конзолни козирки служат като пасивна защита от прегряване на южната богато остъклена фасада

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

EN
The building contrasts with the predominant 20th-century houses in the area, which have simplified structures and voluminous designs, often chaotically extended. With its overflowing covered spaces, large openings, and the suspended volume above the entrance, the building showcases the possibilities of contemporary architectural approaches and construction technologies.

БГ
Сградата контрастира на преобладаващите в района къщи в от 20-ти век, изградени с опростена структура и обемно решение, често пристроявани хаотиочно. Със своите преливащи покрити постранства, големи отвори и висящ обем над входа сградата, сградата демонстрира възможностите на свъременния архитектурнен подход и строителни технолгии

Проектирано от

арх.Арсени Ботушаров / arch.Arseni Botusharov

Конструктор

инж.Борислав Василев / eng.Borislav Vasilev

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

698 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Бистришко шосе“, София, България

Презентационни табла

11395-01.pdf

11395-02.pdf

11395-03.pdf