HOME RESIDENCE SOFIA

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Настоящият имот за проектиране на Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи се намира в гр.София, ж.к. Връбница. Разположен на две успоредни улици – бул. Ломско шосе и вътрешно-квартална улица. Парцелът е с правоъгълна форма и равнинен с площ от 1123 кв.м. по графични данни.
-EN-
The current property for design of a residential building with shops, garages and underground garages is located in Sofia, zh.k. Vrabnitsa. Located on two parallel streets - Lomsko Shosse Blvd. and inner-neighborhood street. The plot is rectangular and flat with an area of 1123 sq.m. according to graphic data.

Цели на проекта

Търсеният стил на сградата е модерен, с едри отчетливи геометрични форми, подчертаващи ясна композиция от обеми. Облицовани с HPL ламели те изпъкнали от равнината на фасада, която е решена в тъмно сива силикатна мазилка за да остане подсили ефекта на потъване.
-EN-
The desired style of the building is modern, with large distinct geometric shapes, emphasizing a clear composition of volumes. HPL-lined slats protrude from the plane of the façade, which is covered in dark gray silicate plaster to enhance the sinking effect.

Същност на проекта

Жилищната сграда представлява единен обем от две отделни жилищни сгради, но с общ сутерен. Функционално сградата е решена на девет надземни етажа и един подземен и е предвидена за жилища, магазини, гаражи и подземни гаражи, а нивата са усвоени по следния начин: На подземния етаж са разположени 24 паркоместа евакуация и вертикални комуникации. На партерния етаж или кота ± 0.00 са разположени осем магазина и шест двойни гаража и вход към жилищната част. От първи до осми етаж са разположени по три тристайни, три двустайни апартамента, едно ателие и стълбищна клетка с асансьор.
-EN-
The residential building is a single volume of two separate residential buildings, but with a common basement. Functionally, the building is designed on nine above-ground floors and one underground and is intended for homes, shops, garages and underground garages, and the levels are used as follows: On the underground floor are located 24 parking lots, evacuation and vertical communications. On the ground floor or elevation ± 0.00 there are eight shops and six double garages and an entrance to the residential part. From the first to the eighth floor there are three two-bedroom, three two-bedroom apartments, one studio and a staircase with an elevator.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проекта има за цел да покрие нужди на своите обитатели. Просторно дворно пространство, приветливи общи части, правилни автомобилни и пешеходни подходи, ясно разделяне на различните функции. Използваните материали са доказани във времето и са устойчиви на различните атмосферни условия.
-EN-
The project aims to cover the needs of its residents. Spacious yard space, friendly common areas, proper car and pedestrian approaches, clear separation of the various functions. The materials used have been proven over time and are resistant to various weather conditions.

Проектирано от

studio CREATIVE

Конструктор

инж.Елена Ничева

Инвеститор

IDEA HOME

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://studiocreative.bg/projects/home-residence-sofia-2/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

10 080 m2

Стойност на проекта

0 EUR

Местоположение

блок 542, 1229, 1229 ж.к. Връбница 1, София

Презентационни табла

7097-HOME_RESIDENCE_Tablo_1.pdf

7097-HOME_RESIDENCE_Tablo_2.pdf

7097-HOME_RESIDENCE_Tablo_3.pdf