Офис пространство GTC

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Офис пространството се разполага в новопостроена офис сграда Advance Business Center в София. При стартирането на проекта пространството е тип “core and shell” - сурово и изцяло подлежащо на оформяне и структуриране.
--EN--
The office space is located in a newly built office building Advance Business Center in Sofia. At the start of the project, the space is a "core and shell" type - raw and fully subject to shaping and structuring.

Цели на проекта

Задачата поставена на екипа на Cache atelier от страна на клиента - GTC е съсредоточена около създаването на офис пространство, което безпроблемно съчетава лични офиси със зона за сътрудничество. Тяхната визия е да балансират поверителността и работата в екип, като признават важността на фокусираната работа и същевременно насърчават комуникацията и взаимодействието на служителите.
Тъй като GTC е инвеститор и собственик на сградата, в която се намира офис пространството, целта на проекта е да изведе на преден план всички силни страни на помещението и да превърне офис пространството им в своеобразен шоурум, напълно представителен за посещаващите ги потенциални клиенти. Дизайнът включва индустриална нотка - стратегически изложени структурни елементи, метални акценти и бетонни тавани, за да се създаде индустриална естетика, която да покаже добре изпълнените детайли и качеството в работата на клиента.
--EN--
The GTC brief centred around creating an office space that seamlessly blended personal offices with a collaborative area. Their vision was to balance privacy and teamwork, recognizing the importance of individual focus while encouraging employee communication and interaction.
As GTC had constructed the building where the office is situated, the project's goal was to celebrate their primary business and make their office space representative for their visiting potential clients. The design incorporates an industrial touch - strategically exposed structural elements and blended raw materials such as metal accents and concrete ceilings to create an industrial aesthetic that pays homage to the client's core operations.

Същност на проекта

Cache atelier внедрява стратегическо оформление, включващо лични офиси около централна зона за сътрудничество, за да изпълни целта на проекта. Тази подредба формира пространства, където хората могат да се оттеглят за целенасочена работа, като същевременно улеснява безпроблемните преходи към зоната за сътрудничество за срещи и социални контакти.
Архитектите включват дървена облицовка в целия офис, за да внесе топлина и визуален акцент в пространството. Растерът на облицовката имитира фасадата на сградата и е още един елемент, поддържащ фината връзка между бизнеса на клиента и неговото офис пространство. Естествената текстура на дървото добавят нотка топлина, като същевременно създават гостоприемна атмосфера. Дървената облицовка е естетически издържана и носи своята функция, като дискретно интегрира врати към някои сервизни помещения. Този активен елемент осигурява единно усещане, като същевременно осигурява лесен достъп до необходимите помещения, без да прави компромис с цялостната естетика.
Като отговаря на задачата на клиента за включване на лични офиси и зона за сътрудничество, като същевременно влива топлина през дървената облицовка и прегръща индустриалния щрих, Cache atelier създава офис пространство, което отразява идентичността на клиента и насърчава хармонична работна среда.
Проектът въвежда иновативен подход към класическо решение за офис пространство, което съчетава уединението и фокуса на личните офиси с динамичната и съвместна енергия на споделена среда. Пространството обхваща концепцията за съвместно приветливо сътрудничество и зона за срещи, насърчавайки продуктивността, комуникацията и чувството за общност сред служителите. Личните офиси, стратегически разположени около периферията, предлагат усещане за индивидуалност и уединение. Всеки офис е внимателно пригоден да отговаря на уникалните нужди и предпочитания на обитателя си, с достатъчно естествена светлина, струяща през големи прозорци, регулируеми ергономични мебели и персонализирани елементи за създаване на комфортна и вдъхновяваща атмосфера. В сърцето на това офис пространство се намира оживената зона за сътрудничество и срещи, която служи като фокусна точка за взаимодействие и работа в екип. Тази просторна зона с отворена концепция е проектирана да улеснява както официални, така и неформални събирания.

--EN--
Cache atelier implemented a strategic layout incorporating personal offices around a central collaboration area to fulfil this brief. This arrangement allowed for dedicated spaces where individuals could retreat for focused work while facilitating seamless transitions to the collaborative zone for meetings, brainstorming sessions, and social engagement.

The architects incorporated wooden cladding throughout the office to bring warmth and visual interest to the space. The raster of the cladding mimics the facade of the building and is another element to support the subtle connection between the client's business and their office space. The natural texture and grain of the wood added a touch of organic charm while creating a welcoming atmosphere. The wooden cladding is aesthetically pleasing and serves a functional purpose by discreetly integrating doors to some service rooms. This design element provides a cohesive look while ensuring easy access to necessary facilities without compromising the overall aesthetic.
By addressing the client's brief to incorporate personal offices and a collaborative area while infusing warmth through the wooden cladding and embracing the industrial touch, Cache atelier created an office space that reflects the client's identity and promotes a harmonious work environment.
The project is introducing an innovative approach to a classic office space solution that combines the privacy and focus of personal offices with the dynamic and collaborative energy of a shared environment. The space embraces the concept of a joint welcoming collaboration and meeting area, fostering productivity, communication, and a sense of community among employees. Personal offices, strategically positioned around the periphery, offer a sense of individuality and privacy. Each office is carefully tailored to cater to its occupant's unique needs and preferences, with ample natural light streaming through large windows, adjustable ergonomic furniture, and personalized touches to create a comfortable and inspiring atmosphere. In the heart of this office space lies the vibrant collaboration and meeting area, serving as the focal point for interaction and teamwork. This spacious, open-concept zone is designed to facilitate both formal and informal gatherings.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът дава приоритет на устойчивостта и екологичната отговорност. От използването на възобновяеми материали за строителството до прилагането на интелигентни технологии за пестене на енергия, дизайнът включва устойчиви практики на всеки етап. Чрез включването на екологични материали, енергийно ефективни системи и разумни практики за управление на отпадъците, проектът има за цел да минимизира въглеродния отпечатък и да насърчи една по-здрава планета.
Офисното пространство е съобразено с благосъстоянието и комфорта на своите обитатели. Чрез включването на биофилни елементи, като естествено осветление, зеленина и успокояващи цветови палитри, ние се свързваме с природата, подобрявайки когнитивната функция и намалявайки нивата на стрес. Дизайнът също така позволява достатъчно естествена светлина и оптимална акустика, създавайки комфортна и благоприятна работна среда, поддържаща психическото и физическото здраве на служителите. Що се отнася до въздействието върху обществото, офис пространството насърчава производителността, иновациите и благосъстоянието.
--EN--
The project prioritizes sustainability and environmental responsibility. From utilizing renewable materials for construction to implementing intelligent technologies for energy conservation, the design embraces sustainable practices at every stage. By incorporating eco-friendly materials, energy-efficient systems, and mindful waste management practices, the project aims to minimize the carbon footprint and promote a healthier planet.
The office space takes into account the well-being and comfort of its occupants. By incorporating biophilic design elements, such as natural lighting, greenery, and calming colour palettes, we connect to nature, enhancing cognitive function and reducing stress levels. The design also allows for ample natural light and optimal acoustics, creating a comfortable and conducive work environment supporting employees' mental and physical health. Regarding societal impact, office space promotes productivity, innovation, and well-being.

Проектирано от

Cache atelier

Конструктор

-

Инвеститор

GTC

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.cacheatelier.net/gtc-office-space

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2022

РЗП

450 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Advance Business Center - Sofia

Презентационни табла

11151-GTC Office Space_Cache atelier_01.pdf

11151-GTC Office Space_Cache atelier_02.pdf