Belene Church

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Първите исторически данни за наличието на католическа църква в Белене датират от 1622 г. В периода 1838 - 1860 год., отците-пасионисти Евгений Виченти и Карло Романо изграждат настоящата голяма каменна църква "Рождение на Блажена Дева Мария” за 800-те католици в населеното място.
В периода 1950-1964г. всички имоти, включително и църковния двор са национализирани и свещениците са принудени да живеят в църквата.
След връщането на имотите по време на демократичните промени, на 16 ноември 2000 г. църквата е обявена за епархийно Светилище на блажен Евгений Босилков, католически епископ родом от Белене, убит от ДС през 1952 г., провъзгласен за блажен от папа Йоан Павел II на 15.03.1998 г.
Светилището е поверено на събратята на Блажен Евгений Босилков – отците Пасионисти, конгрегация, основана от Св. Павел от Кръста в средата на 18 век. Ректор на Светилището е италианският свещеник Паоло Кортези.
Църквата е изградена в североизточната част на града, на около 200м от р. Дунав, в непосредствена близост до понтонния мост към о. Персин.
Църквата със ЗП 630м2 (РЗП 750м2) е разположена в средата на парцел с площ 5403м2. Пред централния вход е обособено площадно пространство, покрито с неравни и силно амортизирани червени и сиви бетонни тротоарни плочи. Поради неправилна вертикална планировка, дъждовните води проникват в църквата и заливат наоса до олтара.
Общото състояние на църквата беше сравнително лошо. Поради суровия и влажен климат, с годините, декоративните орнаменти по фасадите са почти изцяло разрушени и църквата е загубила своя първоначален облик. Поради непосредствената близост на църквата до р. Дунав, високите подпочвени води са нанасяли периодични щети по фасадите, като на места се наблюдаваха следи от капилярна влага и обрушвания на мазилките на височина над 2,00м. За ограничаване влиянието на дъждовните води, около църквата е положена груба бетонова настилка с ширина до 4м и мозаечен цокъл, които са в дисхармония с малкото останали декоративни елементи и форми по фасадите.
От земетресението през 1977г. се появяват сериозни пукнатини в конструкцията. Това налага укрепване с допълнителна стоманобетонна конструкция на кулата и западната фасада, които допълнително променят оригиналната визия на църквата.
По протежение на южната фасада, в различни периоди са строени складови пристройки, частичен сутерен с външна стълба и навес, разширение на сакристия и др. Покривите на пристройките са с различни наклони и материали, включително и на двете абсиди по северна и южна фасади, което влошава допълнително вида на вече обезличените фасади.
През 80-те години червените керамични керемиди са подменени с поцинкована ламарина, което окончателно променя облика на църквата и заличава напълно представата за нейния първоначален облик.
През 2017 г. пожар изпепелява напълно помещение в северозападния край на църквата. Засегната е частично дървената конструкция на втория етаж, а дървената стълба към него е унищожена.

(EN)
The first historical evidence of a Catholic church in Belene dates back to 1622. Between 1838 and 1860, the Passionist Fathers Evgeniy (Eugene?) Vicenti and Carlo Romano built the present large stone church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary for the 800 Catholics in the settlement.
In the period 1950-1964 all the properties, including the churchyard, were nationalized and the priests were forced to live in the church.
On November 16, 2000, the church was declared a diocesan shrine of Blessed Evgeniy (Eugene?) Bosilkov, a Catholic bishop originally from Belene, killed by the State Security in 1952 and beatified by Pope John Paul II on March 15, 1998.
The shrine was entrusted to the confreres of Blessed Evegniy (Eugene?) Bosilkov - the Passionist Fathers, a congregation founded by St. Paul of the Cross in the middle of the 18th century. The rector of the sanctuary is the Italian priest Paolo Cortesi.
The church was built in the north-eastern part of the town, about 200m from Danube, in the immediate vicinity of the pontoon bridge to Persin island.
The church with a floor area of 630m2 (Gross area 750m2) is situated in the middle of a plot of 5403m2. In front of the central entrance is a defined plaza space covered with uneven and heavily depreciated red and grey concrete paving slabs. Due to the irregular vertical layout, rainwater penetrates into the church and floods the nave next to the altar.
The overall condition of the church was relatively poor. Due to the harsh and humid climate, over the years, the decorative ornaments on the facades were almost completely destroyed and the church lost its original appearance. Due to the close proximity of the church to Danube, high groundwater has caused periodic damage to the facades, with traces of capillary moisture and plaster collapses over 2.00m high in places. To limit the impact of rainwater, rough concrete paving up to 4m wide and a mosaic plinth were laid around the church, which are in disharmony with the few remaining decorative elements and forms on the facades.
Serious cracks have appeared in the structure since the 1977 earthquake. This necessitated the reinforcement of the tower and the western facade with additional reinforced concrete, which further altered the original appearance of the church.
Along the south façade, at different periods, storage annexes, a partial basement with an external staircase and canopy, an extension of the sacristy, etc. were built. The roofs of the outbuildings are of varying pitches and materials, including those of the two apses on the north and south elevations, further deteriorating the appearance of the already changed facades.
In the 1980s, the red ceramic tiles were replaced with galvanised sheeting, permanently altering the appearance of the church and completely obliterating the perception of its original appearance.
In 2017, a fire completely burned down a room at the northwest end of the church. The wooden structure of the second floor was partially affected and the wooden staircase to it was destroyed.

Цели на проекта

Проектът за реконструкция и реставрация на църквата поставя следните основни цели:
• Конструктивно укрепване на основите на църквата чрез изграждане на нови фундаменти и други укрепващи мерки по стени и дървени носещи конструкции
• Понижаване нивото на подпочвените води чрез изграждане на дренаж
• Ограничаване въздействието на дъждовните води, уплътняване на бетоновите настилки около църквата с гранитни плочи, изпълнение на вертикална планировка, която гарантира отичане на водите в зелените площи и защита на църквата от наводняване. Саниране на покривната конструкция.
• Провеждане на задълбочено историческо проучване и прилагане на консервационни и реставрационни работи в интериора и екстериора на църквата за възстановяване на нейния първоначален облик.
• Прилагане на мерки за енергийна ефективност за намаляване разходите за отопление, осигуряване на охлаждане и вентилация и увеличаване времето и повишаване комфорта на обитаване: Топлоизолация на пода, основите, стените и покрива; Подмяна на дървена двукатна дограма и осигуряване на въздухоплътност; Изграждане на отоплителна система с подово отопление с термопомпа земя-вода; Изграждане на вентилационна система с високоефективна рекуперация.
• Увеличаване броя на посетителите на църквата чрез привличане на вярващи, поклонници и туристи от различни краища на България и света. Подобряване благосъстоянието на местното население чрез развитие на културния и поклоннически туризъм. Създаване на устойчив комплексен туристически модел свързан с историята на епархийното светилище, съдбата на епископ Евгений Босилков и историята на концентрационния лагер на о. Персин.

(EN)
The project for the reconstruction and restoration of the church has the following main objectives:
• Constructive strengthening of the church foundations through the construction of new foundations and other strengthening measures on the walls and the wooden supporting structures.
• Lowering the underground water by constructing a drainage system
• Limiting the impact of rain water, sealing the concrete pavements around the church with granite slabs, implementing a vertical layout that ensures water run-off into the green areas and protecting the church from flooding. Remediation of the roof structure.
• Carrying out a thorough historical survey and applying conservation and restoration works to the interior and exterior of the church to restore its original appearance.
• Implement energy efficiency measures to reduce heating costs, provide cooling and ventilation, and increase occupant comfort: Insulation of the floor, foundation, walls and roof; Replacement of wooden double-glazed windows and air tightness; Construction of an underfloor heating system with geothermal heat pump; Construction of a ventilation system with high efficient heat recovery.
• Increase the number of visitors to the church by attracting believers, pilgrims and tourists from different parts of Bulgaria and the world. To improve the well-being of the local population through the development of cultural and pilgrimage tourism. Creating a sustainable complex tourism model linked to the history of the diocesan shrine, the fate of Bishop Evgenij (Eugene?) Bosilkov and the history of the concentration camp of the Persin island.

Същност на проекта

Проектът за реконструкция и реставрация обхваща цялата църква и пространството около нея. Беше извършено задълбочено проучване на текстови и снимков материал от Главния архив на Мисионерите Пасионисти в град Рим, от отците пасионисти в България и от местни жители, като бяха обхванати всички периоди от построяването на църквата през 1860г. до днес.
• РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ФАСАДИ
На база на събраната информация, бяха изработени над 600 детайла и технологични чертежи за възстановяване или реставрация на всички орнаменти разрушени или напълно заличени през годините. Някои от елементите, възстановени от мрамор и гранит са следните:
- Мраморни капители, гранитни пиластри рамки около врати и прозорци, подпрозоречни первази;
- Гранитни фризове, фронтони, конзоли, цокъл около църквата;
- Мраморен декоративен орнамент в големия централен фронтон: Екип от архитекти, скулптори и художници разработи по архивна снимка обемен макет на композицията, която послужи за изработка на фигурите на отделни сегменти от бял мрамор, които след това бяха монтирани на място.
Всички възстановени каменни декоративни елементи са обработени с фина бучарда и обработени с водоотблъскващ грунд. С минерална водоустойчива мазилка е възстановена рустиката по централната и страничните фасади.
Подмениха се всички чамови прозорци, които бяха в много лошо състояние, с нова дограма от слепена дървесина с троен стъклопакет и общ коефициент на топлопреминаване Uwin=1,1. В стъклопакетите се вградиха стъклописи на 16 мъченици от цял свят, жертви на различни тоталитарни режими. Автор на стъклописите е Стоян Карагеоргиев. Стъклописите са изработени с една от най-древните технологии за работа върху стъкло – Гризайл (Grisaille), характерна със сложен процес на полагане и изпичане на пластове боя до постигане на желаната тоналност. За свързване на отделните парчета стъкло се ползва техниката тифани, като парчетата се обработват с медна лента и се запояват с калай.
Напълно променената кула, следствие от провеждани в годините укрепителни бетонни работи се възстанови в нейния първоначален вид. Оскъдните архивни снимки, свидетелстващи за наличието на мазилкови орнаменти послужиха за основа за тяхното възстановяване. Съществуващият метален кръст е реставриран и укрепен. Във вътрешността му е инкрустирана украса от три вида смалтово стъкло.
Част от късните пристройки по южната фасада са премахнати, а достъпа до сутерена е затворен. Покривите на страничните абсиди са оеднаквиха.
Каменните основи на църквата бяха прецизно подкопани чрез последователни шурфове с размери 1,50/1,50м, укрепени със стоманобетонови стъпки и пояс и хидроизолирани.
Мозаечният цокъл беше подменен с каменен с декоративен фриз и база.
• ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ФАСАДИ
Централната фасада на църквата е осветена с прожектори, които подчертават основните декоративни и конструктивни елементи.
Странично осветление се приплъзва от двата края на мраморната пластика в централния фронтон, като подсилва със светлосенки нейния релеф. Линейно LED осветление подчертава централния фронтон над входната врата. Скрити прожектори осветяват двата кръста по западната фасада и кулата и декоративните ниши по нея.
Три вида градински осветителни тела осигуряват обща осветеност на пространството около църквата и на разполжения в задния двор Кръстен път.
• РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ИНТЕРИОР
Общото функционално разпределение се запазва. Складовото помещение по северната фасада се трансформира в техническо, в което е разположена термопомпена инсталация земя-вода, свързана към подово отопление за цялата църква.
- Подове
Съществуващата настилка от сив гранитогрес, полагана в началото на 90-те години е подменена с нова каменна от индийски мрамор и гранит. Декоративният мотив в централната пътека е заимстван от шарката на чипровските килими, като символична препратка към историята на чипровската католическа общност, датираща от периода XIII-IV в. и връзката ѝ с беленската общност. Нивото под настилката е понижено, за да могат да се положат новите пластове от подложен бетон, хидроизолация, топлоизолация и подово отопление.
Дървените подиуми на олтара са премахнати и на тяхно място е изградено стъпало, покрито с каменна настилка, върху което се разполагат столовете за свещениците и владишкия трон.
Настилката в южната абсида, в която е светилището на блажен Евгений Босилков е украсена с каменна интарзия от три вида мрамор и гранит.
- Стени
Външните стени са топлоизолирани с 10 см. вътрешна топлоизолация. Мазилковите пиластри и кръглите колони са обрушени и облечени с каменна облицовка, като е запазен техния оригинален размер и пропорции. Гипсовите коринтски капители бяха свалени и по тях беше моделиран калъп, по който бяха изработени и частично позлатени нови капители. По пиластрите са монтирани аплици, които осветяват 14-те бронзови фигури на кръстния път. Линейните гипсови фризове са реставрирани, а по арката над олтара са изтеглени нови.
Дървената чамова ламперия беше изцяло подменена с нов гранитен цокъл със същата височина. Дървените елементи и ръкохватка на парапета на балкона бяха почистени и реставрирани, като на места подменени и боядисани в оригиналния цвят.
Пространството около кръщелния купел, в който е кръщаван бл. Евгений Босилков се оформи с декоративна каменна рамка, постамент и герба на Епископ Босилков.
- Олтар
Дъсчената ламперия на съществуващия олтар беше изцяло подменена с мраморна облицовка с орнаментна украса. Кръглите колони и пиластри се обрушиха и се облякоха с мраморни черупки, като се запазиха първоначалните размери и пропорции. Гипсовите фризове и капители се реставрираха според оригинален детайл. Централната картина беше свалена, почистена и реставрирана. Около картината е положена синя мозайка с вградени позлатени частици, която заедно със скрито насочен осветление, подчертават изображението на Дева Мария.
Олтарната маса е претърпявала редица промени във времето. Новата маса е изградена в стила на олтара, като са заимствани характерните двойни кръгли колони, облечени в различни цветове мрамор. В средата е разположена мозайка изобразяваща Агнеца Божий с кръст, върху свитъка със седемте печата. Мозайката е дело на художника Стоян Карагеоргиев.
В новата маса е запазен оригиналния плот от бял мрамор, върху който е служил последният български епископ пасионист Евгений Босилков. На пода пред олта е вградена мозайка с герба на отците Пасионисти.
- Странични абсиди
В южната абсида е разположен олтара на блажен Евгений Босилков. Старият мазилков олтар е изцяло реставриран и облицован с червен мрамор и украсен с декоративни орнаменти. Две ниши за цветя с каменни фризове са разположени от двете страни на портрета-икона на блажен Босилков, която беше реставрирана.
Северната абсида с олтар на Дева Мария е трансформирана в баптистериум, представляващ необработен масивен мраморен блок с мраморно корито за кръщения. Баптистериумът е разположен в центъра на геометрична фигура от три вида гранит в подовата настилка. След обрушване на варовата мазилка на олтара, беше установена късна намеса с допълнителна тухлена зидария, която беше премахната и възстановена оригиналната форма на олтара. Кръглите колони, мазилковите бази, капители и фризове бяха реставрирани, боядисани и частично позлатени.
- Тавани
Общото състояние на окачените тавани в наоса и олтара, оформящи псевдо свод е добро. Мазилката беше почистена, на места реставрирана и подготвена за полагане на стенопис. Декоративни гипсови фризове бяха възстановени с шаблон.
- Осветление
Цялата електрическа инсталация на църквата е подменена. Монтирана е озвучителна система с микрофони на олтара и на амвона. Приложени са акустични мерки за намаляване времето на реверберация на звука, което подобрява акустичния комфорт и позволява провеждането на концерти и др. културни мероприятия.
Основното осветление се осъществява чрез нови богато украсени кристални полилеи с частична позлата в стила на коринтските капители по пиластрите. Художествено осветление от аплици е монтирано по стените. Скрити прожектори осветяват олтара. В основата на прозорците са вградени прожектори, които осветяват стъклописите. Светилището на бл. Е. Босилков и баптистериума в северната абсида са осветени със скрити прожектори. В шлиц над декоративния фриз по стените е разположено скрито линейно осветление към свода на тавана.
• РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПОКРИВ
След преглед на дървената конструкция, бяха подменени някои греди и ребра, а всички останали третирани с препарат против дървояди. Поцинкованото ламаринено покритие на покрива беше демонтирано, дъсчената обшивка ревизирана и импрегнирана. Върху нея са положени хидроизолация и система от червени керамични керемиди с мрежи, вентилационни отвори, снегозадържащи елементи, фолиа и др.
По този начин беше възстановен вида на оригиналното покритие на църквата от нейното построяване през 1860 г .
Всички поцинковани водосточни тръби и улуци са подменени с нови от висококачествена пластифицирана ламарина.

• ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В проекта са приложени основните принципи за строителство по стандарта „ Пасивна къща“ при реконструкция. След реставрацията, църквата надвишава около два пъти действащите нормативни изисквания за енергийна ефективност.
Отоплението и охлаждането са решени с подово лъчисто отопление, захранвано с геотермален термопомпен агрегат 36.7kW, В7/ W35 ; Nel=6.42kW; 380V; COP=5.72; 5m3/h дебит на източника. Агрегатът е с микропроцесорно управление за регулиране температурата по външна температура.
Цялата сграда е много добре термоизолирана - под подовата настилка е положена топлоизолация 10см XPS; по всички външни стени, които са с дебелина 100см е положена вътрешна топлоизолация от 10см., таванът е изолиран с 25 см минерална вата.
Монтирана е вентилационна система с високоефективна рекуперация с КПД>75%, която подава свеж въздух от рекуператор в кулата, през въздуховод, преминаващ в подпокривното пространство на наоса в посока запад-изток, през нагнетателни решетки във вертикални въздуховоди в двата края на олтара, оформени като декоративни каменни ъглови пиластри по модел на ъгловите пиластри в наоса.
Подмениха се всички чамови прозорци, които бяха в много лошо състояние, с нова дограма от слепена дървесина с троен стъклопакет и общ коефициент на топлопреминаване Uwin=1,1. Въздухоплътността на монтажа е гарантирана чрез самозалепващи ленти от двете страни по контура на дограмата и връзката със стената.
В резултат на мерките за енергийна ефективност, разходите за отопление на църквата се намалиха многократно. Това позволи тя да бъде използвана за богослужение целогодишно. Преди реконструкцията, през есенно-зимния период службите се провеждаха в помещение, пригодено за богослужение в една от стаите на енорийския дом. Възможностите за охлаждане и вентилация, каквито преди реконструкцията не съществуваха, се използват през голяма част от летния период, поради изключително горещия и влажен климат в Белене. Повишаването на комфорта на обитаване на църквата през четирите сезона на годината, повиши значително посещаемостта ѝ от местното население.
• РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО
Пространството пред и около църквата беше изцяло реновирано. Неравните и изпочупени бетонови тротоарни плочи пред църквата и бетоновата настилка около нея са подменени с гранитни плочи и гранитни масивни бордюри. Новата вертикална планировка осигурява отичане на дъждовните води в зелените площи и защитава проникването на вода в църквата. По периферията са оформени кътове за сядане, които оживяват дворното пространство. Монтирани са високи и ниски градински осветителни тела и градински кошчета за боклук.
Централният вход на църквата е маркиран от четирите вградени в земята прожектора, които осветяват пиластрите на западната фасада. Прожектори в земята осветяват короните на иглолистните дървета от двете страни на централния вход на двора. Подменени са и уличните тротоарни плочи и бордюри пред входа на църквата. Реставрацията на църквата и дворното пространство

(EN)
The reconstruction and restoration project covers the entire church and the space around it. An in-depth study of textual and photographic material from the General Archives of the Passionist Missionaries in Rome, from the Passionist Fathers in Bulgaria and from local residents was carried out, covering all periods from the construction of the church in 1860 to the present day.
• RESTORATION AND CONSERVATION OF FACADES
Based on the information gathered, over 600 details and technological drawings were produced for the restoration or reconstruction of all ornaments destroyed or completely obliterated over the years. Some of the elements restored from marble and granite are the following:
- Marble capitals, granite pilaster frames around doors and windows, window sills;
- Granite friezes, pediments, consoles, plinth around the church;
- Marble decorative ornament in the large central gable: A team of architects, sculptors and artists developed a volumetric model of the composition from archival photographs, which was used to fabricate the figures into individual segments of white marble, which were then installed on site.

All the restored stone decorative elements were treated with fine butchard and water-repellent ground. The rustication on the central and side elevations has been restored with mineral waterproof render.
All the chamfered windows, which were in very poor condition, were replaced with new triple glazed gluewood windows with an overall thermal transmittance of Uwin=1.1. Stained glass of 16 martyrs from around the world, victims of various totalitarian regimes, were incorporated into the glazing. The author of the stained glass is Stoyan Karageorgiev. The stained glass windows were made with one of the most ancient technologies, called „Grisaille“, characterized by a complex process of laying and baking the layers of paint on the glass pieces until the desired tonality is achieved. The „Тiffany“ technique was used to gather the individual glass pieces - each of them treated with copper tape and soldered with tin.
The tower, completely altered after the concrete strengthening works over the years, was restored to its original appearance. The scarce archival photographs testifying to the presence of plaster ornaments served as the basis for their restoration. The existing metal cross was restored and inside it an inlaid decoration of three types of smalt glass was added.
The late building rooms, added in the years to the South façade, have been removed and access to the basement has been closed. The roofs of the side apses were restored.
The stone foundations of the church were precisely undermined by successive 1.50/1.50m shafts, reinforced with reinforced concrete construction and hydro-insulated.
The mosaic plinth was replaced with a stone plinth with decorative frieze and base.

• ARTISTIC LIGHTING ON FACADES
The central façade of the church is illuminated with spotlights that highlight the main decorative and structural elements.
Side lighting slips from either end of the marble sculpture into the central gable, enhancing its relief with light shadows. Linear LED lighting highlights the central pediment above the entrance door. Hidden spotlights illuminate the two crosses on the west façade and the tower and its decorative niches.
Three types of garden lights provide general illumination to the space around the church and the Stations of the Cross located in the backyard.

• RESTORATION AND CONSERVATION OF INTERIOR
The general functional layout is preserved. The storage room on the north façade is transformed into a technical room, which is equipped with a ground-water heat pump system connected to underfloor heating for the entire church.
- Floors
The existing grey granite flooring laid in the early 1990s has been replaced with new stone flooring of Indian marble and granite. The decorative motif in the central aisle is borrowed from the pattern of the Chiprovtsi carpets, as a symbolic reference to the history of the Chiprovtsi Catholic community dating from the 13th-14th centuries and its relationship with the Belene community. The level underneaeth the flooring was decreased and new layers of concrete underlay, hydro-insulation, thermal insulation, and layers with underfloor heating were laid.
The wooden podiums of the altar were removed and in their place was built a step, covered with stone flooring, on which the chairs for the priests and the bishop's throne were placed.
The flooring in the southern apse, which houses the shrine of Blessed Eugene Bosilkov, is decorated with a stone intarsia of three types of marble and granite.
- Walls
10cm of internal insulation was laid on all external walls. The stucco was stripped from the pilasters and round columns and new stone cladding was laid, retaining their original size and proportions.
The gypsum Corinthian capitals were removed and a stencil was modelled on them, on which new capitals were made and partially gold-plated. Sconces were installed on the pilasters to illuminate the 14 bronze figures on the Stations of the Cross. The linear plaster friezes were restored and new ones were drawn on the arch above the altar.
The wooden panelling was completely replaced with a new granite plinth of the same height. The wooden elements and handrail of the balcony were cleaned and restored, in places replaced and painted in the original colour.
The space around the baptismal font in which Blessed Eugene Bosilkov was framed with a decorative stone frame, pedestal and the blazon of Bishop Bosilkov.
- Altar
The wood panelling of the existing altar was completely replaced with marble cladding with ornamental decoration. The round columns and pilasters were stripped and dressed with marble shells, retaining the original dimensions and proportions. The gypsum friezes and capitals were restored to original detail. The central painting was removed, cleaned and restored. A blue mosaic with embedded gilt particles was laid around the painting, which together with hidden directional lighting, highlight the image of the Virgin Mary.
The altar table has undergone a number of changes over time. The new table is built in the style of the altar, borrowing the characteristic double circular columns clad in different colours of marble. In the middle is a mosaic depicting the Lamb of God with a cross, on the scroll with the seven seals. The mosaic is the work of the artist Stoyan Karageorgiev.
In the new table is preserved the original white marble top on which the last Bulgarian Passionist Bishop Evgeniy Bosilkov served. On the floor in front of the altar is a mosaic with the blazon of the Passionist Fathers.
- Side absides
In the south apse is the altar of Blessed Eugene Bosilkov. The old stucco altar has been completely restored, clad with red marble and decorated with ornaments. Two niches for flowers with stone friezes are located on both sides of the portrait-icon of Blessed Bosilkov, which was restored.
The northern apse with an altar to the Virgin Mary has been transformed into a baptistery, which is a rough solid marble block with a marble baptismal font. The baptistery is centered on a geometric figure of three types of granite in the flooring. Following the demolition of the lime plaster of the altar, a late intrusion was found with additional brickwork which was removed and the original shape of the altar was restored. The round columns, plaster bases, capitals and friezes were restored, painted and partially gilded.
- Ceilings
The general condition of the suspended ceilings in the nave and altar, forming a pseudo-vault, is good. The plaster has been cleaned, restored in places and prepared for mural painting. Decorative plaster friezes were restored with a stencil.
- Lighting
The entire electrical system of the church has been replaced. A sound system with microphones has been installed on the altar and pulpit. Acoustic measures have been applied to reduce the reverberation time of sound, which improves acoustic comfort and allows concerts and other cultural events to take place.
The main lighting is provided by new ornate crystal chandeliers with partial gilding in the style of the Corinthian capitals on the pilasters. Artistic sconce lighting is installed on the walls. Hidden spotlights illuminate the altar. Spotlights are built into the base of the windows to illuminate the stained glass. The sanctuary of bl. Е. Bosilkov and the baptistery in the north apse are illuminated with hidden spotlights. In a slot above the decorative frieze on the walls is hidden linear lighting to the vaulted ceiling.

• ROOF REPAIR AND RESTORATION
Following an examination of the timber structure, some rafters and purlins were replaced and all others treated with woodworm preventative. The galvanised sheeting on the roof was removed, the boarding revised and impregnated. On top of this, waterproofing and a system of red ceramic tiles with mesh, vents, snow-retaining elements, foils, etc. were laid. This restored the church to its original appearance when it was built in 1860.
In addition all galvanized rainwater downpipes and gutters were replaced with new ones made of high-quality plasticized sheet metal.

• HEATING, VENTILATION AND ENERGY EFFICIENCY
The project was made on the principles of “Passive house” standart in retrofit, which is about two times higher then the local energy efficiency regulations.
The heating and cooling is decided by floor water heating system with a geothermal heat pump unit 36.7kW, B7/ W35 ; Nel=6.42kW; 380V; COP=5.72, controlled by microprocessor.
All the building is very well insulated: internal insulation of 10 cm. on all external walls, which are 100cm thick, floor with 10 cm. XPS, ceiling - with 25 cm mineral wool.
A highly efficient ventilation system with more then 75% recuperation of the heat has been installed, which supplies fresh air from a recuperator in the tower, through a duct running in the under-roof space of the nave in a west-east direction, through discharge grilles in vertical ducts at both ends of the altar, formed as decorative stone corner pilasters modelled on the corner pilasters in the nave.
All the windows, which were in very poor condition, were replaced with new gluewood windows with triple glazing and an overall heat transfer coefficient of Uwin=1.1. The airtightness of the installation is guaranteed by adhesive tapes on both sides along the contour of the window frame and the connection with the wall.
As a result of the energy efficiency measures, the heating costs of the church were reduced many times. This has enabled it to be used for worship all over the year. Before the reconstruction, during the autumn-winter period, services were held in a space adapted for worship in one of the rooms of the parish house.
The cooling and ventilation, which did not exist before the reconstruction, proved to be very useful in the summer period due to the extremely hot and humid climate in Belene. Increasing the comfort in the church during the four seasons of the year has significantly increased the attendance of the local population.

• REPAIR AND RESTORATION OF THE YARD
The space in front of and around the church was completely renovated. The uneven and broken concrete sidewalk in front of the church and the concrete paving around it were replaced with granite tiles and granite solid curbs. The new vertical layout provides stormwater run-off into the green areas and protects water infiltration into the church. Seating areas have been formed around the periphery to enliven the courtyard space. High and low garden light fixtures and garden trash cans have been installed.
The central entrance to the church is marked by the four floodlights set into the ground that illuminate the pilasters on the west façade. Spotlights in the ground illuminate the canopy of the conifers on either side of the central entrance. The street pavers and curbs in front of the church entrance have also been replaced. Restoration of the church and courtyard.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Реконструкцията на църквата промени значително пространството в близък и в по-далечен периметър около нея. Подобряването на облика на църквата и двора ускориха ремонтните работи на уличната настилка и тротоарите. Значително се увеличи броя на местните жители, които посещават църквата за ежедневни и празнични богослужения. Това инициира създаването на нови форми на празнични богослужения. Пространството между намиращия се в близост първи паметник в България на Св. Папа Йоан Павел II и църквата се превърна в желан маршрут за провеждане на празнични шествия, завършващи с литургия на открито край паметника.
Подобряването на акустичните характеристика на църквата я направи желано място за провеждане на концерти, дискусии, младежки срещи, учебни семинари, конференции и др., в които участват хора от цяла България и от чужбина. Плевенската филхармония е един от честите гости на енорията.
Възстановяването на първоначалния блясък на църквата и обявяването ѝ за епархийно светилище на блажен Е. Босилков увеличи многократно интереса на вярващи и туристи да посетят църквата. Разказът за съдбите на 16-те мъченика за вярата от цял свят, убити от различни тоталитарни режими, изобразени в 16-те стъклописа в мъченическото светилище, премина бързо границите на България. Обширни материали в многобройни медии посветени на откриването на реставрираното светилище бяха публикувани в различни краища на света. Едноименни организации, носещи имената на някои от мъчениците планират поклоннически посещения в Белене.
Близостта на църквата до понтонния мост, водещ до о. Персин и до концентрационния лагер от времето на комунистическия режим в България, трагичната съдба на убития от ДС епископ Босилков, родом от Белене, в чиято памет е обявено едноименното светилище и зачестилите инициативи свързани с историята от близкото минало, които се провеждат на територията на църквата, засили интереса на научната общност към това знаково за България място и го превърна във все по-желано място за провеждане на научни форуми.
(EN)
The redevelopment of the church has significantly altered the space in the immediate and more distant perimeter around it. Improvements to the appearance of the church and churchyard have precipitated repairs to the street paving and sidewalks. The number of local residents visiting the church for daily and holiday services has increased significantly. This initiated the creation of new forms of holiday worship. The space between the nearby first monument in Bulgaria to Sts. Pope John Paul II and the church has become a desirable route for holding festive processions, culminating in an outdoor liturgy near the monument.
The improvement of the acoustic characteristics of the church has made it a desirable venue for concerts, discussions, youth meetings, training seminars, conferences, etc., in which people from all over Bulgaria and abroad participate. The Pleven Philharmonic Orchestra is one of the parish's frequent guests.
The restoration of the church to its original splendour and its designation as a diocesan shrine of Blessed E. Bosilkov increased many times the interest of believers and tourists to visit the church. The story of the fates of the 16 martyrs for the faith from all over the world, killed by different totalitarian regimes, depicted in the 16 stained glass windows in the martyr's shrine, quickly crossed the borders of Bulgaria. Extensive stories in numerous media dedicated to the opening of the restored shrine were published in different parts of the world. Organizations bearing the names of some of the martyrs planned pilgrimage visits to Belene.
The proximity of the church to the pontoon bridge leading to Persin island and the concentration camp from the time of the communist regime in Bulgaria, the tragic fate of the murdered by the State Security Bishop Bosilkov, a native of Belene, in whose memory the eponymous sanctuary is named and the increasing number of initiatives related to the history of the recent past, which are held on the territory of the church, increased the interest of the scientific community to this significant place for Bulgaria and turned it into an increasingly desirable place for holding scientific forums.

Проектирано от

СолЕр Архитекти

Конструктор

инж. Златка Плеснева

Инвеститор

Римо-католическа енория

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5)

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

750 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Страцин“ 2, 5930 Белене, Bulgaria

Презентационни табла

10761-BELENE-CHURCH_1.pdf

10761-BELENE-CHURCH_2.pdf

10761-BELENE-CHURCH_3.pdf