РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ В ЖИЛИЩЕ, СТАРО СТЕФАНОВО

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата е архитектурно-строителна недвижима културна ценност и попада на територията на архитектурен резерват „Старо Стефаново“, разположен в Микренските височини, в Централен Предбалкан, между гр. Ловеч и гр. Троян.
Къщата е разположенa не далеч от центъра на резервата. Имотът е със значителна денивелация (около 5 м) от запад на изток, като от него се открива живописна гледна към хълмистите северни склонове на предбалкана. Къщата е ситуирана на кръстовище. Отвън е оформена с каменни стени-дувари, които продължават в стопански постройки.
Къщата е била необитаема от повече 40 години, в следствие на което са констатирани тежки увреждания и разрушения. Малка част от автентичните елементи на сградата са в добро състочние.

en

The house is an architectural heritage monument and is situated in the territory of the “Staro Stefanovo” architectural reserve. The reserve is situated into the Mykrene Heights, in the Central Pre-Balkans, between the town of Lovech and the town of Troyan.
The house is located not far from the center of the reserve. The property has a significant difference in level (about 5 m) from west to east, with a picturesque view of the hilly northern slopes of the Pre-Balkans. The house is situated on a crossroad. The exterior is formed by stone walls-duvari, which continue into secondary buildings.
The house has been uninhabited for more than 40 years, as a result of which severe damages and destruction were found. A small part of the authentic elements of the building are in good condition.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е преизграждането на обекта като се следват автентичните строителни техники и се запазят автентични материали и конструктивни елементи, които не са компрометирани. Сградата се адаптира за жилищно обитаване съгласно съвременните изисквания за функционална жилищна среда и съвременните топлотехнически изисквания.

en

The main purpose of the project is to reconstruct the building following the authentic constructional methods used for this specific historical period and preserving original materials and elements which are not demaged. The building is being adapted for residential purpose in accordance with the contemporary requirements for functional residence and the thermal requireements for isolating.

Същност на проекта

Тежкото състояние на сградата е официално административно установено и са дадени указания за намеса.
Сградата се документира детайлно с оценка на актуалното състояние.
Въз основа на това е изготвен, одобрен и изпълнен проект за преизграждане, в който напълно увредените части се преизграждат,а здравите елементи и части от сградата са запазени и преизползвани.
Културната ценност е адаптирана за съвременно обитаване.

en

The dire condition of the building has been officially administratively established and instructions for intervention have been given.
The building is documented in detail with an assessment of the current condition.
Based on this, a reconstruction project was prepared, approved and executed, in which the completely damaged parts are rebuilt, and the healthy elements and parts of the building are preserved and reused.
The heritage site is adapted for modern habitation.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Намесата изцяло възстановява автентичния облик и връзката със средата на културната ценност, подобрява облика на прилежащото улично пространство, запазва и укрепва качествата на културния пейзаж.

en

The intervention completely restores the authentic appearance and the connection with the environment of the heritage site, improves the appearance of the adjacent street space, preserves and strengthens the qualities of the cultural landscape.

Проектирано от

АТЕЛИЕ ДУО ЕООД

Конструктор

инж. Ваня Пенчева

Инвеститор

Розмари де Мео

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

326 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Старо Стефаново, Bulgaria

Презентационни табла

9733-116_Staro-Stefanovo_BAA-1-pdf.pdf

9733-116_Staro Stefanovo_BAA 2.pdf

9733-116_Staro Stefanovo_BAA 3.pdf