РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА НА УЛИЦА „СЪБОРНА“, ГРАД ПЛОВДИВ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е построена около 1910г. като двуетажна жилищна сграда със сутерен. Представител на новата градска следосвобожденска архитектура. Намира в началото на улица „Съборна“ в резерват „Старинен Пловдив“ и е единичен архитектурно-строителен паметник от Ново време. Към ул. „Съборна“ фасадата е симетрична с вход в средата, подчертан с еркер с измазани конзоли и вълнообразен фронтон. Със своята еклектична щукатурна украса от фризове и около прозорците по южната и западната фасада „посреща“ гостите на Стария град.
Къщата е претърпяла множество преустройства и надстрояване през годините.

EN

The building is made around 1910 as a two-story residential building with basement. It is an example of the new post-liberation architecture. It is located at Saborna street in the Ancient Plovdiv architectural reserve and is an architectural heritage site. The main façade is symmetrical with the main entrance in the middle.
The house has undergone numerous alterations over the years.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да възстанови характерния облик на обекта в автентичен вид и да се изявят качествата му като недвижима културна ценност. Това се постига чрез цялостна реставрация на екстериора и интериора. Проектът включва и преустройство на къщата от многофамилна жилищната сграда в художествена галерия с жилище в подпокривното пространство.

EN

The main purpose of the project is to bring back the original appearance of the building and express its values as a cultural heritage. The purpose is achieved by the full restoration of the exterior and the interior. The project also includes the adaptation of the building from multi-family building into а gallery with a residential space under the roof level.

Същност на проекта

Основните намеси в обекта са:
-Цялостна реставрация на сградата и двора
- Обособяване на художествена галерия.
- Обособяване на самостоятелно жилище в подпокривното пространство.
- Сградата се адаптира в съответствие със съвременните изисквания за галерийна и жилищна среда и със съвременните топлотехнически изисквания. Направените промени са минимални, възстановяват характерния облик на сградата, подобряват средата и изявата на недвижимата културна ценност.
- Премахване на част от плътната ограда на северната граница на имота.
- Второстепенните постройки в двора се събарят, двора се благоустроява и се обособява място за паркиране.

EN

The main interventions on the site are:
-Restoration of the building and the courtyard.
- Establishing a gallery in the building.
- Establishing a residential space on the roof level.
- The building is set to meet the contemporary gallery and residence requirements and the thermal requirements. The changes made in the building are minimal, they restore the authentical appearance of the building and improve the environment and the appearance of the monument.
- Removal of the massive fence on the north limit of the plot.
- The secondary buildings in the plot are demolished, the courtyard is cleared and landscaped and а parking space is established.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Къщата „посреща“ гостите на входа на Стария град не само с обновена автентична фасада, но и с добавената стойност на ново културно пространство в града.

EN

The house "welcomes" the guests at the entrance to the Old Town not only with a renewed authentic facade but also with the added value of a new cultural space in the city.

Проектирано от

АТЕЛИЕ ДУО ЕООД

Конструктор

инж. Вихър Джевизов

Инвеститор

Венцислав Джурков

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://djurkovigallery.com/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

377 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Съборна“ 19, Пловдив, Bulgaria

Презентационни табла

9732-107_Saborna_BAA 3.pdf

9732-107_Saborna_BAA 1.pdf

9732-107_Saborna_BAA 2.pdf