park zaimov tennis courts

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Построени като част от спортната база на Софстрой през 70-те, заварените спортни игрища в централния градски парк „Заимов“, бяха неподдържани и в лошо състояние. Спортното съоръжение беше изцяло затворено към парка и невидимо отвън. То по-скоро отнемаше от площта на парка, без да участва активно в нея.

--EN--

The existing courts, built as a sports facility of Sofstroy in the 1970s, in the Zaimov Park, one of the central city parks, were in a poor condition, left unmaintained since their construction in the 90`s. The sports facility has been entirely closed to the park and therefore invisible from the outside. It only took from the park`s area without really being a part of it.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е цялостно да се реконструира съществуващата спортна база, като се запазят съществуващите съоръжения и дървета. Водещата идея за редизайн е максималното интегриране между тенис клуба и парка и запазването на парковия характер на мястото. Въпреки, че функционално пространството на комплекса е отделено от парка, целта на проекта е той органично да стане негова достъпна и деликатно вписваща се част.

--EN--

The main purpose of the project was to reconstruct and redesign the existing sports complex and to preserve all existing facilities and trees. The main issue of the project was to reconnect the park and the courts. Though the space is functionally divided, the aim of the project was to turn it into an organic entity along with the park, thus being transparent and penetrable.

Същност на проекта

Съществуващата спортна база на Софстрой включваше масивна постройка, два покрити тенис корта (източни), едно покрито (северно) и две открити (западни) мини футболни игрища. Съществуващата масивна сграда беше преустроена с цел максимална оптимизация на функционалното зониране и включва ресторант, съблекални и треньорска стая. Отвън тя се облича изцяло с матови стъклени панели, разположени вертикално по цялата височина на стената. Над компрометирания плосък покрив беше изграден нов двускатен с дървена конструкция и титан цинково покритие. Под новия покрив са скрити сградните инсталации.
Новият комплекс, обект на настоящия проект, е изцяло обновен и преустроен като място, посветено на тениса. Комплексът разполага с 2 открити корта с червена настилка, и 3 закрити с винилово покритие, което се отваря частично през лятото. Запазва се металната конструкция над покритото северно игрище, като се монтира нова двойна винилна мембрана. Над покритите източни кортове се изгражда нова метална конструкция, по подобие на съществуващата. Проектът включва цялостна подмяна на настилките, изграждане на дренажна система под и около игрищата, изграждане на бордове, огради и осветление. По периметъра на откритите западни игрища се предвижда метална ограда върху бетонов борд с височина 3 метра. Между откритите западни и покритите източни тенис кортове се изгражда дневен бар покрит с дървен навес.

--EN--

The existing sports complex includes a massive building, two covered tennis courts (eastern) one covered (northern) and two open (western) mini football fields. The existing massive building is completely renovated. Its interior is redsigned in order to achieve optimal functional zoning. It includes a restaurant, changing rooms and coach room. On the outside, the building is covered with matted white glass panels, placed vertically along the facades. Due to the poor condition of the existing flat roof, it is completely renovated. On top of it we mount a new wooden duo-pitched roof. It gives us the opportunity to hide all the building installations underneath so that they are not visible from the park and they do not use any of the interior space as we are not allowed to build outside the boundaries of the existing building.
The new tennis complex is entirely renovated and dedicated to tennis. The complex has 2 open courts with red ground of the Chamot type, and 3 courts covered with vinyl membrane, which partially opens in the summer. We preserve the existing metal structure covering the northern single field and on top we mount a new double skin vinyl membrane. On top of eastern fields, we design a new metal structure, following the design of the existing one that we preserve. The project also includes complete change of all interior and exterior surfaces, creation of new lighting system and fences around the tennis courts. On the perimeter of the open western tennis fields we install a new 3-meter fence. In between the open western and the covered eastern tennis courts we design a new daytime open air bar with wooden shed.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

С цел максималното интегриране между тенис клуба и парка и запазването на парковия характер на мястото бяха извършени три основни намеси. Първата касае добавянето на още два входа, като оградите са отдръпнати навътре от границата на имота до входовете и игрищата. Трите входа приобщават алеите на парка към комплекса. Между спортните съоръжения се разполагат кафе и ресторант, които се отварят към основната алея на парка. Пространствата между кортовете са настлани с дървени скари, които преминават и в сградата. Това предполага липсата на явна граница между вън и вътре. Всички съществуващи дървета са запазени, като три от тях преминават през дървената настилка и новоизградения дървен покрив, акцентирайки върху идеята за непрекъснатост с обкръжаващия парк.
Втората намеса е на ниво дизайн, приложен във всички детайли, от съблекалните, през терасите, до входовете и оградите. Техническите съоръжения обслужващи покритите игрища остават изцяло скрити от погледа. За целта беше разработена система от преоразмерени кашпи, в които се помещават инсталации, входовете към игрищата и необходимите складове. Така посетителите на комплекса могат необезпокоявано да се наслаждават на играта и на парковата среда.
Тенис комплексът се намира между две основни паркови алеи, затова важно за новия дизайн е да се създаде възможността за постоянна визуална връзка с парка. Идеята за прозирност е проведена и в мрежата на игрищата, и в стъклените панели по фасадите на сградата. Скатните дървени покриви с големи стрехи сякаш левитират над сградата и външното кафе, а височината им съвпада с линията на отваряне на виниловите покрития на кортовете. Така се създава общ хоризонт на сградите и съоръженията, който запазва човешкия мащаб.

--EN--

The main issue of the project was to reconnect the park and the courts. We did this by three main steps. First we wanted to preserve the existing layout of the courts and the building and we added two more entrances. Thus we created two new park alleys in the park in between the courts. The new alleys are all covered with wooden decking and all of the existing trees remain floating through it. The decking covers the entire area between the courts and inside the building as well. Thus, there is no place in the complex where the inside and outside are rigidly separated. All of the existing trees are preserved, three of the which pass through the roofs, stressing again on the idea of avoiding interruption or discontinuity within the surrounding park. The second step was the development of an authentic design vocabulary applied to all of the details, from the changing rooms to the terraces, entrances and fences. The technical equipment necessary for all the covered tennis fields to operate is completely hidden from the view. For this purpose, we designed a system of oversized pots inside which we placed all of building installations, the entrance rotating doors and the storage spaces. Thereby, the visitors of the complex could enjoy undisturbedly the game as well as the park. The third step considered that as the courts are situated between two alleys in the park, it was of importance for the new design to create the possibility of continuously seeing the park through the sports facilities. As the nets of the courts remain transparent the building’s facades are covered with white glass panels. The cantilevered wooden roofs seem to be suspended above the building and the outside café, and their height coincide with the line of the opening of the vinyl covering of the tennis courts. So, there is a unifying horizontal line connecting the buildings and the facilities, which keeps the human scale.

Проектирано от

ТТХР Аедес Студио

Конструктор

Betaconst

Инвеститор

МГ Тенис Клуб

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.aedesstudio.com/pz

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2018

РЗП

Сграда ЗП 293 кв.м, Кортове 3255м2 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Заимов, София, България

Презентационни табла

5467-Aedes1 .pdf

5467-Aedes2.pdf

5467-Aedes3.pdf