Реконструкция и адаптация на рибна борса гр. Балчик

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Теренът за изграждане на сградата се намира на бреговата ивица на град Балчик и граничи на Север с паркинг и улица, а на Юг с общински имот, плажна ивица, денивелацията е 2,5 м. в посока от Север към Юг. В парцела са частично запазени фасадни зидове на сградата на старата „Рибна борса“, първоначално тя е изпълнявала функцията на склад за зърно. Монументалната, представителна архитектура на зърнените складове има регионален характер. Тя се среща само в три български града: Балчик, Варна и Каварна, което я превръща в безценна част от културното наследство на нашите земи.
Тя е един от последните представители на този тип складови сгради- свидетелство за годините на възход на град Балчик.

EN

The building plot of the building is situated on the coast line of Balchik and borders on the North with a parking lot and a street, and to the south with a municipal property, a beach strip, the displacement is 2.5 m in the direction from North to South. In the plot there are partially preserved facade walls of the building of the Fish Market, which is performed by the function of grain storage. Monitoring, representative grain storage architecture is of a regional nature. It meets only in three Bulgarian cities: Balchik, Varna and Kavarna, which become an invaluable part of the cultural heritage of our lands.
It is one of the last representatives of this type of buildings - a testimony of the rising years for the town of Balchik.

Цели на проекта

Пред инвеститорът, проектантите и изпълнителите стоеше отговорната задача да се съхрани в максимална степен фасадната трактовка на старата „Рибна Борса“ и тя да се включи хармонично в общия обем на новата сграда. По желание на инвеститора и издадено разрешение за проектиране и реализация на хотелска, жилищна и търговска част.
Хотелската част се развива на един полуподземен етаж и пет надземни, като единият е терасовиден, на полуподземно ниво е реализиран ресторант, достъпът от към хотела се осъществява от Юг и Север. Вертикалната комуникация в тази част се осъществява от една стълбищна клетка и един асансьор. Изпълнени са изискванията за достъпна среда за хора с увреждания.
Обекта със своята реализация цели да съхрани историческата памет на град Балчик, давайки нов живот на обекта.

EN

In front of our work with the investor and constructors was projected was the responsible task of preserving to the maximum extent a façade treatment of the old Fish Market and to integrate it harmoniously into the total volume of the new building. At the request of the investor and edition is authorized for design and realization of hotel, residential and commercial part.
The building develops on one grounded floor and five above ground units, the last floor is surrounded by terraces , on the underground level is a restaurant made available for use from the South and North for all parts of the building. The vertical communication in this part is communicated by a staircase and an elevator. They are designed to access the environment for people with disabilities.
The project goals where to complete realization of the preserved historical memory of the town of Balchik, giving a new life to the site.

Същност на проекта

Творческият колектив реши, че най-подходящ за реализация е контрастът между стара и нова част, като новата изцяло се изгради на принципа на стъклените елементи по фасадите(тип престилка), за да може да доминират каменните зидове и елементи. Чрез този подход с максимално изчистена фасадна трактовка в новата част е реализиран от колектива няколко кратно при други обекти и е доказал своята ефективност. Фасадното решение се състои от реставрирането на каменната облицовка на старата сграда и структурна окачена фасада в новата част.
Обща застроена площ : 3979,5 кв.м.
Застроена площ: 801 кв.м.

EN

The team argues that the most appropriate way of realization is the contrast between the old and the new part, the new avoidance is built on the principle of the elements of curtain wall (type of apron), so the stone elements can dominate of the volume.This approach, with maximum equilibrium treatment of the phase in the new part, is realized by the collective energy several times elsewhere and is indicative of efficiency. The façade solution consists of the restoration of the stone lining of the old building and the structural hanging façade in the new part.
Total Built-up area : 3979,5 кв.м.
Built-up area : 801 кв.м.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Предвид лошото състояние, в което е била сградата паметник „Бивша Рибна Борса“ и централното и положение за бреговата ивица на града, тя е била обезопасена с метални платна, чрез който е скрито част от „богатството на града“. Зоната е била трудно достъпна за жителите и гостите на града. Чрез проектът сме отворили бреговата ивица, и облагородили терена, изграден е бърз достъп от северна страна на обекта граничещ с улица до бреговата ивица на Юг. С проекта без да е променен облика на пространството, запазваме историческата памет.

EN

In view of the poor condition of the former Biblical Monument building and its central location for the coastline of the city, it was secured with metallic lanes, which concealed part of the city's wealth. The area was hardly accessible to residents and guests of the city. Through the project, we have opened the coastline and upgraded the terrain, a fast access from the north side of the site bordering a street to the south shore is built. With the project without changing the look of space, we keep historical memory.

Проектирано от

arch.Venelin Zhetchev

Конструктор

eng.Plamen Hristov

Инвеститор

Redians LTD

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2018

РЗП

3979.5 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Презентационни табла

3584-1A_Tablo_2019.pdf

3584-2A_Tablo_2019.pdf

3584-3_Tablo_2019.pdf