CASTANEA

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Настоящият имот за проектиране на жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи и административна сграда за нуждите на район „Овча купел”. Парцелът е с неправилна форма и площ от 2348,00 кв.м по графични данни и е равнинен.

Сградата е разположена успоредно на ул. Любляна. Разделена е на две части- едната за жилища (М/Г+4), другата за администрация (3 етажа).

-EN-

The current property for designing a residential building with shops, garages and underground garages and an administrative building for the needs of Ovcha Kupel district. The plot has an irregular shape and area of 2348.00 sq.m according to graphic data and is flat.
The building is located parallel to Ljubljana Street. It is divided into two parts - one for housing (M / G + 4), the other for administration (3 floors).

Цели на проекта

Сграда CASTANEA е пример за колаборация между публичното и частното партньорство. Тя се състой от два различни по височина обема и обединява две различни функции. Във високият 18.55 м. обем са разположени жилища, магазини и гаражи, а по-малкото е предвидено изцяло за административните нужди на Столична общината, район "Овча купел". Въпреки различното предназначение, искахме да постигнем усещане за цялост, посредством специфичността на основните архитектурни елементи и обща линия на партерното ниво.

Концепцията на сградата е максимална ортогоналност следвайки чистите и ясни форми, което е продиктувано частично от линиите на застрояване.
Водещ принцип при функционалното решение на сградата е била възможността бързо и лесно да могат да се преконфигурират помещенията според належащите нужди на администрацията.
Вдъхновение за името на новата сграда почерпихме от Кестена "CASTANEA". Освен, че за много от жителите на столицата, дървото продължава да бъде символ на града, растението е натоварено с голяма символика и по света. Архитектурата на CASTANEA е многокомпонентна, стилна и елегантна, съобразена с всички съвременни тенденции.
-EN-
The CASTANEA building is an example of collaboration between public and private partnership. It consists of two volumes of different heights and combines two different functions. Dwellings, shops and garages are located in the high volume of 18.55 m, and the smaller one is provided entirely for the administrative needs of the Sofia Municipality, Ovcha Kupel district. Despite the different purpose, we wanted to achieve a sense of wholeness, through the specificity of the main architectural elements and a common line on the ground floor.

The concept of the building is maximum orthogonality following the clean and clear shapes, which is partly dictated by the building lines.
The guiding principle in the functional solution of the building was the possibility to quickly and easily be able to reconfigure the premises according to the urgent needs of the administration.
We drew inspiration for the name of the new building from the Chestnut "CASTANEA". Apart from the fact that for many of the inhabitants of the capital, the tree continues to be a symbol of the city, the plant is loaded with great symbolism around the world. The architecture of CASTANEA is multicomponent, stylish and elegant, in line with all modern trends.

Същност на проекта

Достъпът за административната сграда е организиран от североизток, а за жилищната част- от югоизток. От югозапад и североизток има достъп към надземни гаражи и паркоместа, рампа обслужваща подземния гараж и подход към вътрешно дворното пространство, което се предвижда богато озеленено.

Във функционално отношение триетажното тяло е предвидено за административна сграда и нивата са усвоени както следва:

На сутеренния етаж, кота ˗3.40, са разположени помещения за архиви, складове, обслужващи и технически помещения. Стълбището е отделено посредством врата съгласно Наредба № Із-1971. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка.

На Партерния етаж или кота ± 0,00 са разположени вход с преддверие и охрана, приемна за граждани, Деловодство, служба ЕСГРОН, кабинет за отдел Образование, социални дейности и култура, стая за оперативни дежурни, помещение за шофьор и домакин, място за телефонна централа и сървър , както и санитарни възли и стълбищна клетка с асансьор. Предвиден е и отделен санитарен възел за хора в неравностойно положение.

На 2-ри етаж или кота +3,00 са разположени кабинет на Кмет на района, технически секретар с бокс-офис, два броя кабинети за Заместник Кметове, кабинет на Секретар на района, зала, Човешки ресурси, Правно обслужване с 3 работни помещения, отдел ОМП и военен отдел с две помещения, финансов контрол, както и стълбищна клетка с асансьор, санитарни помещения и бокс-офис.

На 3-ти етаж или кота +6,00 са разположени кабинет на Главен архитект с връзка към помещение за архив с две работни места, отдел „УТИИБЕ“ с 3 броя работни помещения, отдел „АГКС“ с 2 броя работни помещения, главен инженер и специалисти- 2 работни помещения, отдел „УОСЖФТДКР“- 3 работни помещения, „Бюджет и щат“ – 1 работно помещение, зала, както и стълбищна клетка с асансьор, санитарни помещения и бокс-офис.

-EN-
The access for the administrative building is organized from the northeast, and for the residential part - from the southeast. From the southwest and northeast there is access to above-ground garages and parking lots, a ramp serving the underground garage and access to the courtyard, which is provided with rich landscaping.

In functional terms, the three-storey body is intended for an administrative building and the levels are used as follows:

On the basement floor, elevation ˗3.40, there are rooms for archives, warehouses, service and technical rooms. The staircase is separated by a door according to Ordinance з Iz-1971. The vertical communications are an elevator and a staircase.

On the Ground floor or elevation ± 0.00 there is an entrance with an entrance hall and security, reception for citizens, Office work, ESGRON service, office for the Department of Education, social activities and culture, room for operational duty, room for driver and host, telephone room plant and server, as well as bathrooms and stairwell with elevator. There is also a separate bathroom for disadvantaged people.

On the 2nd floor or elevation +3.00 there is an office of the Mayor of the region, a technical secretary with a box office, two offices for Deputy Mayors, an office of the Secretary of the region, a hall, Human resources, Legal services with 3 working premises , WMD department and military department with two rooms, financial control, as well as a staircase with an elevator, bathrooms and a box office.

On the 3rd floor or elevation +6.00 there is an office of the Chief Architect with a connection to an archive room with two workplaces, UTIIBE department with 3 work rooms, AGKS department with 2 work rooms, chief engineer and specialists - 2 working rooms, department "UOSZHFTDKR" - 3 working rooms, "Budget and staff" - 1 working room, hall, as well as a staircase with an elevator, bathrooms and a box office.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Moдepният oблиĸ нa Саѕtаnеа Rеѕіdеnсе е пocтигнaт пocpeдcтвoм eдpи oбeми, eлeгaнтни фopми и дoбpe пpeцeнeни apxитeĸтypни дeтaйли, ĸoитo oфopмят cтeгнaтa и yютнa ĸoмпoзиция. Ocнoвния цвят нa cгpaдaтa e бял, зa дa пpидaвa yceщaнe зa чиcтoтa и изтънчeнocт, a и дa cлyжи ĸaтo плaтнo зa пocтигaнe нa ĸoнтpacт мeждy ocтaнaлия aнcaмбъл oт paзлични мaтepиaли ĸaтo бял вapoвиĸ, cвeтъл тpaвepтин, гpaнит, мeтaл и cтъĸлo
Бeзyпpeчнaтa apxитeĸтypa, дoбpaтa и ĸoмyниĸaтивнa лoĸaция и виcoĸoĸaчecтвeнoтo изпълнeниe пpaвят Саѕtаnеа Rеѕіdеnсе нeпoвтopим пpoeĸт нa тepитopиятa нa "Oвчa ĸyпeл", c ĸoeтo ĸoмпaниятa вяpвa, чe щe ocтaви зaпoмнящ ce oтпeчaтъĸ в цялocтния oблиĸ нa paйoнa.

-EN-
The modern look of Satania Residence is achieved through large volumes, elegant shapes and well-defined architectural details, as well as information. Ocnovniya color e na cgpadata white, charter ea ppidava yceshtane charter chictota and iztanchenoct, and a ea clyzhi ĸato platno charter poctigane na ĸontpact mezhdy octanaliya ancambal from the pazlichni matepiali ĸato white vapoviĸ, cvetal tpaveptin, gpanit, and Metal to ctaĸlo
Bezyppechnata apxiteĸtypa, dobpata and ĸomyniĸativna loĸatsiya and vicoĸoĸachectvenoto izpalnenie ppavyat Saѕtanea Reѕіdense nepovtopim ppoeĸt na na tepitopiyata "Ovcha ĸypel", c ĸoeto ĸompaniyata vyapva, flashover design could octavi zapomnyasht ce otpechataĸ in tsyaloctniya obliĸ na payona.

Проектирано от

studio CREATIVE

Конструктор

инж.Маргарита Владкова

Инвеститор

IDEA HOME

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://studiocreative.bg/projects/castanea-residence/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

6 238 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

овча купел

Презентационни табла

6991-CASTANEA_Tablo_1.pdf

6991-CASTANEA_Tablo_2.pdf

6991-CASTANEA_Tablo_3.pdf