BULTEX 99 – Plovdiv

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта

Реконструкция, модернизация и пристрояване на складова база и шоурум на „Бултекс 99“
Местоположение: с. Труд, обл. Пловдивска
Инвеститор: „Бултекс 99“
Проектант: арх. Радко Тодоров, RT Consult ltd.
РЗП: 12 815.42 м2
ЗП: 8 500.65 м2

Концепцията на проекта се корени в желанието да се оптимизират съществуващите структури и да се добавят необходимите обеми, които да завършат функционално и композиционно индустриалната база.
Промишленият комплекс е съставен от 5 отделни сгради, които имат необходимите връзки помежду си, позволяващи работа в синхрон. Проектът включва съществуваща и нова част. От северната страна на реновираната Сграда В са проектирани 2 нови тела – Сграда Г (склад) и Сграда Д (администрация). Съществуващата Администрация (Сграда А) се разширява с новопроектираната Сграда Д (шоурум и офиси).
Композицията е изчистена, с 4 ясни обема. Дизайнът акцентира върху Сгради А и Д, които са ориентирани към бул. „Коматевско шосе“. Представителните фасади са доминиращо стъклени, като се обогатяват чрез хоризонтално ориентирани фасадни панели, наподобяващи дървесен десен. Постига се допълнителна динамика чрез черни рамкообразни елементи с LED подсветка, обрамчващи новото административно тяло.
При проектирането на сградата са извършени предварителни проучвания, спомогнали за съобразяване със средата и изграждането на модерна, естетически издържана и функционална сграда.

-EN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconstruction, modernization and extension of „Bultex 99” warehouse and showroom

Location: Trud village, region Plovdiv
Investor: “Bultex 99”
Designer: arch. Radko Todorov, RT Consult ltd.
Total built-up area: 12 815.42 m²
Built-up area: 8 500.65 m²

The concept of the project is rooted in the desire to optimize the existing structure and add the necessary volume to complete functionally and compositionally the industrial base.
The industrial complex is composed of 5 separate buildings that have the necessary
connections between each other, allowing work in synchrony. The project includes existing and
new part. On the north side of the renovated Building B, 2 new bodies have been designed -
Building D (warehouse) and Building D (administration). The existing Administration (Building
A) Expands with the newly designed Building D (showroom and offices)
The composition is clean, with 4 clear volumes. The design focuses on Buildings A and D,
which are oriented towards Komatevsko shose Blvd. The representative facades are
predominantly glass, being enriched by horizontally oriented facades
panels resembling wood grain. Additional dynamics are achieved through black
frame elements with LED backlight framing the new administrative body.
During the design of the building, preliminary studies were carried out, which helped
to comply with the environment and build a modern, aesthetically sustainable and
functional building.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

"RT Consult"

Конструктор

инж. А. Василев

Инвеститор

"Бултекс 99" ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://bultex99.com/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

1 121,03 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. "Karlovsko shose 8, 4003 Plovdiv

Презентационни табла

Bultex-RT-Consult-1.pdf

Bultex-RT-Consult-2.pdf

Bultex-RT-Consult-3.pdf