Bo House

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

BG
Изключително тесен имот, предвиден за изграждане на 2 еднофамилни жилищни сгради, свободно застрояване.

EN
Extremely narrow property intended for the construction of 2 single-family residential buildings, detached development.

Цели на проекта

BG
Нашата визия при проект за нова сграда е, че винаги трябва да се добавят нови и положителни качества на обекта и заданието. Имаме подход, при който винаги виждаме сложността и предизвикателствата на проекта като положителна творческа сила, за да създадем нещо уникално за обекта и целта. В Модул Архитект се стремим да създаваме сгради чрез тясно сътрудничество с практичността, както и с желанията на клиентите. Ние се борим с артистична сила да оживим и променим архитектурата, която приветства простотата, яснотата и непретенциозността, но и разнообразието.

EN
Our vision for a new building is that it should always add new and positive qualities to the site and the brief. We have an approach where we always see the project’s complexity and challenges as a positive creative force to create something unique for the site and purpose. At Modul Architekti we struggle to create buildings primarily through close co-operation within the practice as well as with clients. We strive with artistic vigour for an animated and evolving architecture that applauds simplicity, clarity and unpretentiousness, but also diversity.

Същност на проекта

BG
ТОПЛАТА КЪЩА ОТ СТУДЕН БЕТОН
НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА БОЯНА
Къщата е в тесен и дълъг имот, със застроена площ на кота ±0.00 – 81.00м2. В бетоновото ядро на конструкцията (стоманобетоновите плочи)се предвижда вграждане на система за отопление и охлаждане на REHAU. Принципът на темпериране на бетоновото ядро се базира на използването на акумулиращата маса на строителни части. Темперирането на бетоновото ядро подпомага акумулиращата характеристика на масивните строителни части чрез тръби, по които тече охлаждаща респ. затопляща вода. Реализира се „безкраен” акумулатор. Поради икономичността си темперирането на бетоновото ядро е актуална тенденция в климатичната техника. Системата осигурява редица предимства:
- Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи;
- „Леко охлаждане” без поява на течение;
- Редуцирана смяна на въздуха при комбинация с технически инсталации за въздух в помещенията;
- Използване на алтернативни системи за производство на студена и гореща вода;
- Ниско и енергетично благоприятно ниво на входящата температура.
Дневната, заедно със стълбата и пространството до камината, и кухня-столова са решени като еднообемно пространство с изложение и гледка Изток-Запад, което допринася за богато и съвременно усещане за тези помещения и в същото време се абстрахира от голямата многофамилна жилищна сграда, построена в съседния имот от Юг. Източната и Западна част на това пространство са максимално остъклени с големи витрини от пода до тавана, за да се придаде чувство за безкрайност на обема, връзка с природата отвън и да се осигури максимално количество естествена светлина. Стълбата е предвидена също в минималистичен стил – от видим бетон и с парапет единствено от армирано стъкло. Вратите на помещения WC и килер се предвиждат от пода до тавана, който също е от видим бетон и с монтирани декоративни дървени летви. От дневната на Запад, през плъзгащите витрини се излиза на двора върху моделиран терен, покрит с декинг. От терасата на последния етаж се открива прекрасна гледка през деня към Витоша, а вечер - към София.

EN
THE WARM HOUSE OF COLD CONCRETE
LOW ENERGY HOUSE BOYANA
The house is in a narrow and long property, with a built - up area of elevation ± 0.00 - 81.00m2. In the concrete core of the structure(reinforced concrete slabs) is envisaged to incorporate a system for heating and cooling of REHAU. The principle of tempering the concrete core is based on the use of the storage mass of construction parts. The tempering of the concrete core helps the accumulation characteristic of the massive building parts by pipes that run on cooling or heating water. Realized аn "endless" battery. Due to its economy the tempering of the concrete core is current trend in air conditioning technology. The system provides a number of advantages:
- Low investment and operating costs;
- "Light Cooling" without a draft;
- Reduced air change when combined with technical in-room air installations;
- Use of alternative systems for cold and production of Hot water;
- Low and energy-friendly inlet temperature.
The living room, along with the ladder and space next to the fireplace, and kitchen-dining room are
solved as one-dimensional space with exposure and the East-West view, which contributes to the rich and modern sensation of these premises and at the same time abstracted from the largest multi-family residential building built in the neighboring property from South. The eastern and western parts of this space are fully glazed with large showcases from floor to ceiling to be gives a sense of infinity to the volume, a connection with nature outside and to provide maximum amount of natural light. Ladder is also provided in minimalist style - from visible concrete and with railing only of reinforced glass. The doors of the premises WC and closet are foreseen from floor to ceiling, which is also visible concrete and fitted decorative wooden slats. From the living room in the West, through sliding showcases go out into the yard on a molded terrain covered with decay. From the terrace on the top floor there is a wonderful view during the day to Vitosha, and in the evening - to Sofia.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

BG
Със зеления си екстензивен покрив и своите нискоенергийни нужди (термопомпа и темперирано бетоново ядро)сградата благоприятства за намаляването на вредните емисии, вписва се прекрасно в средата, като оставя в преминаващите хора чувство за лекота на обема. В имота е запазена цялата съществуваща растителност, като освен нея се предвижда и богато бъдещо озеленяване. За поливането на растителността се изолзва автоматизирана поливна система, която многократно намалява количеството на ползваната вода. По този начин съшо така се възстановява водния оток на имота и евапотранспирацията на почвата се подобрява.

EN
With its green extensive roof and its low energy needs (heat pump and tempered concrete core) the building favors the reduction of harmful emissions, fits nicely into the environment, leaving the passing people a sense of ease of volume. All the existing vegetation is preserved in the property, and besides it is planned a rich future landscaping. For the watering of the vegetation, an automated irrigation system is used, which repeatedly reduces the amount of water used. This way the water edema of the property is also restored and soil evapotranspiration is being improved.

Проектирано от

Модул Архитекти ЕООД

Конструктор

Михов

Инвеститор

Димитров

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.modularchitekti.com

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2018

РЗП

300 m2

Стойност на проекта

100000 EUR

Местоположение

ул. „Карамфил“, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

1736-tablo 2 Bo house.pdf

1736-tablo 3 Bo house.pdf

1736-tablo 1 Bo house.pdf