Be.Residence

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Мястото на проекта е в град Белоградчик, разположен на високите точки, заградени от природен скален парк, простиращ се от запад на изток с дължина до 30 км. Белоградчишките скали са на възраст над 230 млн, докато градат над тях започва съществуването си от римската епоха. Най-съвременния период от развитието му - през миналия век е оставил на града обществени сгради, представители на модернизма, които дефинират неговият облик и до днес.
-EN-
The project site is in the city of Belogradchik, located on the high points surrounded by a natural rock park stretching from west to east with a length of up to 30 km. The Belogradchik rocks are over 230 million years old, while the settlements above them date back to the Roman era. The latest period of its development - in the last century left the city with public buildings, representatives of modernism, which define its appearance to this day.

Цели на проекта

Тази къща в град Белоградчик приветства живописния релеф и открития хоризонт с отворен план и невъзпрепятствани стъклени витрини от под до таван. Изцяло модернистичният подход позволява създаването на големи пространства в дневните зони на жилището, които да са адекватен баланс на природния простор.
-EN-
This house in the town of Belogradchik welcomes the picturesque terrain and open horizon with an open plan and unobstructed floor-to-ceiling glass windows. The completely modernist approach allows the creation of large spaces in the living areas of the home, which are an adequate balance of the natural space.

Същност на проекта

Прилежащата улица се намира в ниската му страна, което позволява да бъде създаден естествен вход към гаражите в сутерена.
Над тях се намира основният дневен тракт, полувкопан и конзолно изскачащ над терена и над достъпа до гаражите. Той е разположен надлъжно в посока север – юг и е богато осветен с остъкляване от изток и от запад. Цялото пространство прелива в отделни зони, като централно разположена е голяма трапезария, която може да събере 12 души, събрали се да отбележат съкровенни семейни моменти и големи празници на това уникално природно пространство.
По права стълба нагоре са достъпни спалните, които са вече изцяло над терена, всяка от тях има отделна баня, тераса и богато остъкляване. С широка френска южна витрина и широка южна веранда могат да бъдат специално възнаградени събуждащите се в голямата спалня.
Покривът също е леснодостъпен и предлага панорамни гледки във всяка посока, в подходящо време и метереологични условия той е повече от сериозна конкуренция на трапезарията като място за събиране.
-EN-
The adjacent street is located on its lower side, allowing for a natural entrance to the basement garages to be created. Above them is the main living tract, semi-excavated and cantilevered over the terrain and over the garages. It is located longitudinally in the north-south direction and is richly illuminated with glazing from the east and from the west. The entire space flows into separate areas, with a large dining room centrally located that can accommodate up to 12 people, gathered to celebrate cherished family moments and big holidays in this unique natural space.

A straight staircase leads up to the bedrooms, which are already completely above ground, each of them has a separate bathroom, terrace and rich glazing. A wide top to bottom south-facing bay window and a wide south-facing porch are a special reward for residents waking up in the master bedroom. The roof is also easily accessible and offers panoramic views in every direction, in the right weather it sucessfuly rivals the dining room as a top panoramic gathering place.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата има модернистична визия, подборът на материалите е сдържан и балансиран, така че да подчертава цялостния хоризонтален силует на сградата, открояващ се на стръмния природен релеф.
-EN-
The building has a modernist look, the selection of materials is restrained and balanced, so as to emphasize the overall horizontal silhouette of the building, standing out against the steep natural relief.

Проектирано от

СОВА архитектура и дизайн

Конструктор

Консулт 2000

Инвеститор

Частен

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.sovaarchitecture.com/residential/belogradchik-residence

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2023

РЗП

212 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Белоградчик, Bulgaria

Презентационни табла

11375-BAA SOVA 2023 Be01.pdf

11375-BAA SOVA 2023 Be02.pdf

11375-BAA SOVA 2023 Be03.pdf