Aqua Paradise Resort

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Новооткритият хотелски комплекс AQUAPARADISE RESORT е реализиран в обширен парцел (35 515 м2) в пространството заключено между градовете Равда, Несебър и участъка на Европейски път Е87 свързващ Бургас и Варна. Заедно с едноименния аквапарк той е най-мащабният многофункционален и атракционен комплекс в България (Хотелски комплекс с РЗП 47 266 м2 и 432 хотелски единици, Аквапарк 52 м2 и 50 съоръжения) и най-големият инвестиционен проект, реализиран в страната ни за последните година.
Непосредствената близост на активна транспортна артерия с денонощния й шум, отдалеченост от морския бряг, неблагоприятна геология, липса на изградена инфраструктура, характерни гледки и облагородена прилежаща среда, както и сезонният режим на ползване на обекта са проблемни казуси, които бе необходимо да се преодолеят с подходяща архитектура, бизнес план и дългосрочен флексабилен мениджмънт. За целта през 2012 година събрахме екип от специалисти в областта на архитектура, инженеринг, хотелиерски и туристически бизнес, с които съвместно създадохме концепция за хотел от ново поколение като визия и обслужване.

--EN--

The newly opened hotel complex AQUAPARADISE RESORT is realized in a large plot (35 515 m2) in area between Ravda, Nessebar and European road E87 connecting Bourgas and Varna. Together with the existing Aquapark it is the largest multifunctional and entertainment complex in Bulgaria (Hotel Complex with total area of 47 266 m2 and 432 hotel units, Aquapark 52 m2 and 50 facilities) and the biggest investment project implemented in our country for the last year.
The immediate proximity of an active transport artery to its 24-hour noise, the remoteness from the seashore, the unfavorable geology, the lack of built-up infrastructure, the lack of typical views and the lack of ennobled adjoining environment, as well as the seasonal mode of use of the site are problematic cases that have to be overcome with appropriate architecture, business plan and long-term flexible management. For this purpose in 2012 we brought together a team of architects, engineers, hospitality and tourism business with whom we jointly created a concept of a new generation hotel as a vision and service.

Цели на проекта

Проектът имаше за цел да реши проблемите в две основни плоскости - като архитектурен и като туристически продукт. Хармоничното вписване в прилежащата равнинна среда е постигнато чрез ниско етажно застрояване с намаляваща височина към периферията на комплекса и богато озеленяване. В архитектурния образ са вплетени акценти, подчертаващи локалната идентичност и уникалност на българските традиции в контекста на един съвременен мултикултурен език. Целта на проекта бе както открояването на комплекса с индивидуална и запомняща се визия и предлагане на пълноценна и разнообразна почивка за хора от различна възраст и националност, така и удължаване на активността извън летния сезон. Това бе постигнато с балансираното интегриране на многобройни водни, атракционни, спортни и релакс зони на открито и на закрито.
През 2012 година проектът бе представен на най-големите ежегодни международни туристически борси в Берлин и Лондон, на което предизвика интерес и получи висока оценка. През 2016 година бяха изработени технически и работен проект, бизнес план, а в непосилно краткия период от 13 месеца бе реализиран и самият обект.

--EN--

The project was designed to solve problems in two main boards - as architectural and tourist product. The harmonious entry in the adjacent plain environment is achieved through low-level construction with decreasing height to the periphery of the complex and rich landscaping. In the architectural image there are accents emphasizing the local identity and uniqueness of the Bulgarian traditions in context of modern multicultural language. The aim of the project was to highlight the complex with an individual and memorable vision and to offer a complete and varied holiday for people of different age and nationality, as well as prolonging the activity outside the summer season. This has been achieved with the balanced integration of numerous outdoor and indoor entertainments, sports and relaxation areas.
In 2012 the project was presented at the largest international tourism fairs in Berlin and London, which attracted great interest. In 2016 the technical design was made together with a business plan and in the short period of 13 months the project was realized.

Същност на проекта

Неконвенционалната архитектурната идея в решението на AQUA PARADISE RESORT NESSEBAR е трилъчев подчертано хоризонтален обем на основното хотелско тяло с вертикален център - атриумно пространство. В атриума – едновременно сърце и композиционен център на целия комплекс играта на светлини и сенки осигурява денонощна динамика на внушения и настроения. През деня от него струи мека светлина, а през нощта арт инсталацията пресъздава светлинен дъжд.
С концентрична пулсация от геометричния център на хотела са дефинирани материални (основен ресторант, блокчетата-допълващо застрояване, басейни), ажурни (покрита тераса към лоби бар, слънцезащитни съоръжения) и окръжности - маркери (пътеки, растителност, светлини), затихващи към периферията на парцела в план и във височина.
Всеки от лъчите на хотела (коридори с двустранно организирани хотелски единици) заедно с допълващото ниско застрояване обособяват три двора, които изолират гостите от шума и околната необлагородена среда. В двата големи двора са разположени по два басейна, по един външен бар, два тематичен ресторанта. Южният двор е приемното пространство, където сред богата зеленина, под мащабната ажурна козирка се посрещат и изпращат гостите. Източният двор е организиран за по-ранобудните гости и семейства с малки деца и тийнейджъри. Той е динамичен, пъстър и шумен, докато западният двор е по-тих, с луксозна и релаксираща атмосфера.
Пулсацията в план и обеми, засилена от затихващата материалност на сградите бе опит да изобразим вълните, пристигащи умиротворени до брега, както и да интегрираме хармонично комплекса в прилежащата среда. На стихващата хоризонталност се противопоставят силни вертикали от перфориран, гравиран и просветнат HPL панел, в който е вплетена самоковска шевица.
Трилъчевият обем на основната сграда без претенции за триединство в божествения смисъл на символа триаграма и надграждайки контекста на келтски възел на безкрайността превърнахме в лого на AQUAPARADISE RESORT. Изработихме логото, подбрахме шрифт, проектирахме пиктограми, селектирахме изображения, брандирахме целия комплекс от фасадите, мокетите, мебелите, фототапетите и рекламно-информационните изделия в единна визуална система от букви, образи и символи, уверени, че това ще придаде завършеност в цялостната визия.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Площ на имота: 35 515,14 м2
Обща Застроена площ: 5 799,71 м2
Обща Разгъната застроена площ: 47 266 м2
Обща Озеленена площ: 18 809,42 м2
Общ брой хотелски единици: 432 бр.
Заведения за хранене: Ресторанти - един основен (560 места), два тематични (общо 400 места); барове-два вътрешни, три външни, покрита тераса (площ 740 м2)
Зони за забавление: три плей зони (общо 340 м2), нощен блок (четирипистов боулинг, бар, кареоке бар - общо 600 м2), две детски анимации на закрито (закрита и открита част - общо 240 м2), две открити детски площадки
Басейни с обща площ 1 952 м2: четири външни басейна (детски басейн с размер 15/23м, голям - 15/50 м, среден - 12/35м и релакс - 12/18 м), два вътрешни басейна (голям - 10/20м, детски - 4/4м и хидромасажен - 4/4м), един в СПА зона 4/4м
Спорт: на открито (2 000 м2), на закрито - фитнес зала (160 м2 )
Амфитеатър на открито: 450 места
Конферентен блок: 360 места (680 м2 )
СПА център (800 м2), салон за красота (60 м2)

--EN--

The unconventional architectural idea about AQUAPARADISE RESORT is a three-lane, distinctly horizontal volume of the main hotel body with a vertical center -an atrium space. In the atrium - the heart and composing center of the whole complex, a play of lights and shadows provides 24-hour dynamic mood. During the day a soft light is flowing from it and at night the installation recreates a light rain.
With a concentric pulsation from the hotel's geometric center are defined material markers (the main restaurant, the blocks - complementary buildings, the swimming pools), bar tracery (the open-air lobby with terrace, sun protection facilities) and the circular markers (paths, vegetation, lights) fading to the periphery of the plot in plan and height.
Each of the hotel rays (corridors with two-sided hotel units), together with the complementary low-rise building form three courtyards that isolate guests from the noise and the surrounding neglected area. There are two pools in each courtyard, an outdoor bar and two theme restaurants. The southern courtyard is the reception area, where among the rich greenery guests are welcomed and sent under a large pergola. The eastern courtyard is organized for the early-awake guests and families with young children and teenagers. It is dynamic, colorful and noisy, while the western courtyard is quieter with a luxurious and relaxing atmosphere.
The pulsation in plan and volumes, reinforced by the decreasing matter of the buildings, was an attempt to depict the waves arriving at the shore, as well as harmoniously integrate the complex into the surrounding environment. The decreasing horizontality silhouette is contrasted by strong verticals of perforated and engraved HPL panel with Bulgarian embroidery.
The three-lane volume of the main building doesn’t pretend of trinity in the divine sense of the trigram symbol. Building upon the context of a Celtic knot of infinity we have designed the logo of AQUAPARADISE RESORT. We made the logo, selected the font, designed pictograms, selected images, branded the entire complex of facades, carpets, furniture, photo-papers and advertising-information items – all this in unified visual system of letters, images and symbols.

MAIN PARAMETERS
Area of the property: 35 515,14 m2
Built-up area: 5 799,71 m2
Total Built-up area: 47 266 m2
Landscaped area: 18 809.42 m2
Total number of hotel rooms: 432

Restaurants - one main (560 seats), two themed (400 seats in total); bars-two inside, three outside, covered terrace (area 740 m2)
Entertainment areas: three playgrounds (340 m2 in total), a night club (four bowling alley, bar, karaoke bar - 600 m2 in total), two children's indoor animations (indoor and outdoor area - 240 m2 in total), two outdoor playgrounds
Pools with total area of 1 952 m2: four outdoor swimming pools (15 / 23m children's pool, large - 15/50 m, medium - 12/35 m and relax - 12/18 m), two indoor pools (large pool- 10 / 20m , children's pool- 4 / 4m and hydromassage - 4 / 4m), one in SPA area 4 / 4m
Sport: outdoor (2,000 m2), indoor - gym (160 m2)
Outdoor Amphitheater: 450 seats
Conference block: 360 seats (680 m2)
SPA center (800 m2), beauty salon (60 m2)

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

В проекта ни AQUA PARADISE RESORT NESSEBAR направихме опит да обвържем архитектурния образ и туристическия продукт в запомняща се индивидуална визия, чрез съвременни средства, с подчертана локална обвързаност и флексабилност, която да позволи развитие според бъдещите потребности без това да наруши постигнатата цялостна визия.
В настоящия проект имахме свобода, доверие и подкрепа от инвеститора и екипа, с който реализирахме този значим, надявам се вълнуващ и запомнящ се архитектурен обект.

--EN--

In our project AQUA PARADISE RESORT we have attempted to link the architectural image and the tourist product to a memorable individual vision through modern means, with an emphasis on local loyalty and flexibility to allow future development without disturbing the overall vision.
In this project we had freedom, trust and support from the investor and the team with whom we realized this significant, hopefully exciting and memorable architectural object.

Проектирано от

miodesign

Конструктор

инж.Йордан Янакиев

Инвеститор

Парадайз Тур Инвест

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

2018

РЗП

47 266 м2 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Несебър, Bulgaria

Презентационни табла

3674-tablo 2.pdf

3674-tablo 3.pdf

3674-tablo 1.pdf