ADMINISTRATIVE OFFICE AND HOTEL of a transport company

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Празно място

Empty site

Цели на проекта

Описани в раздел "Същност на проекта"

Explained in section "Essence of the project"

Същност на проекта

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС И ХОТЕЛ на транспортна компания.
Местоположение - Околовръстен път, южна дъга, гр. Пловдив.
Сградата е решена на принципа на разглобена централна
симетрия, изградена (получена) от вплитането по центъра на
симетрията на два контрастиращи обема. Единият обем - твърд,
ръбест, разграждащ се паралелепипед обшит с метален бонд, а
другият обем - мек, овален, получен от симетрични изпъкнали и
вдлъбнати елиптични повърхности, покрити с окачена стъклена
фасада. Разграждането на симетрията би следвало да създаде
усещането за асиметрия и незавършеност и да провокира
несъзнателна сетивна необходимост за „изправяне“ и
„довършване“. Сградата е въведена в експлоатация през 2013 г.
арх. Емил Жечев

ADMINISTRATIVE OFFICE AND HOTEL of a transport company.
Location - Ring Road, Southern Arc, Plovdiv.
The building is designed on the principle of decomposed central
symmetry, built (obtained) from the entanglement of two contrasting
volumes in the symmetry center. The first volume - a solid, ribbed,
decomposed parallelepiped covered with aluminum panels, and the
other volume is soft, oval, obtained from symmetrical convex and
concave elliptical surfaces covered with a suspended glass façade.
The decomposition of symmetry should create a sense of asymmetry
and incompleteness and provoke an unconscious sensory need for
“straightening” and “finishing”. The building obtained occupancy permit
in 2013.
arch. Emil Jetchev

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Описани в раздел "Същност на проекта"

Explained in section "Essence of the project"

Проектирано от

арх. Емил Жечев

Конструктор

инж. Димитър Джоджев

Инвеститор

„ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ” ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

2611, 34 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Околовръстен път, южна дъга, Пловдив, България

Презентационни табла

2165-EJ_hotel_T1.pdf

2165-EJ_hotel_T2.pdf

2165-EJ_hotel_T3.pdf