Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ в детска градина

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

1979 г. Боянската църква, известна със своите фрески от 13ти век, беше включена в списъка на Световното културно наследство. 1985 г. преустроих старото Боянско училище в приемна сграда и музей към Боянската църква като интерпретация на църковно-базикалния тип. 2017 г. при адаптацията на сградата за детска градина бяха запазени пространствените параметри и материалната характеристика на сградата от 1985 г.. Новите функционални групи създадоха условия за пълноценното ѝ използване като детска градина.
1979 The Boyana Church, known for its 13th-century frescoes, was included in the World Heritage List. 1985 I reconstructed the old Boyana School in a reception building and a museum to the Boyana Church as an interpretation of the church-basque type. 2017, the spatial parameters and the material characteristics of the building from 1985 were preserved in the adaptation of the kindergarten. The new functional groups created conditions for its full use as a kindergarten.

Цели на проекта

Целта на проекта е да преустрои музея и приемната към Боянската църква в Детска градина за две групи. Идейният и рабтноят проект бяха възложени от столична община представлявана от зам. кмет Ирина Костова Савина и изпълнени от ЕТ Проектанско-изпълнителска фирма Пеньо Столаров-АРТ. Главен проектант е авторът на сградата от 1984-1985г. Арх. Пеньо Столаров. В работният проект се включиха колегите Арх. М.Василева, Арх. П.Петров, Арх. А.Василе, Ланд. Арх. Ганчо Бакалов и Ланд. Арх. Р. Бакалова. Идейният и работния проект бяха изпълнени съг;асно изискванията на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения. Основната цел на проекта и реализацията беше създаването на подходяща за една детска градина атмосфера и изпълнение на всички необходими удобства за пребиваващите в детската градина деца.
The purpose of the project is to reconstruct the museum and the reception hall to the Boyana Church in the Kindergarten for two groups. The conceptual and the draft project was commissioned by a metropolitan municipality represented by the Deputy Mayor Irina Kostova Savina and executed by ET Design and execution company Penyo Stolarov-ART. Main architect is the author of the building from 1984-1985. Arch. Penyo Stolarov. The work project included colleagues Arch. M.Vasileva, Arch. P. Petrov, Arch. A.Vasile, Land. Arch. Gancho Bakalov and Land. Arch. R. Bakalova. The conceptual and working design was carried out in accordance with the requirements of the Ministry of Health, the Ministry of Regional Development and Public Works and Norms for designing children's and educational institutions. The main goal of the project and the realization was to create a suitable for a kindergarten atmosphere and to fulfill all the necessary amenities for the children in the kindergarten.

Същност на проекта

Същността на проекта се състои в това максимално да използва съществуващия обем и без да променя пространствените параметри и контура на сградата да изгради една съвременна детска градина. На кота -2.72 са разположени: покрит вътрешен двор, физкултурно-музикален салон, информационно-учебен център, помещение за приемане на храна и помещение за отпадъци, помещение за персонал със санитарен възел, склад за уреди и котелно помещение. Покритият вътрешен двор е център на обемно-пространствената композиция на детската градина. Неговото базиликално осветление и отворената остъклена по цялата височина северна фасада осигуряват равномерна и защитена от непосредствените слънчеви лъчи дневна светлина. Стълбата, която води от ниво -2.72 до ниво 0.00 е амфитеатрално разположена спрямо абсидното оформяне на влизането от северната страна на детската градина. Това дава възможност покритият вътрешен двор да се използва за провеждане на концерти и театрални представления, на които да бъдат канени родители и гости. Височината на вътрешния двор от 8.33м до цирлихта и 6.42м до таванската плоча осигурява пространствен комфорт и възможност децата да играят в него и във времето когато атмосферните условия навън не са подходящи за пребиваване на открито. Тухлената зидария по стените на вътрешния двор създава пространствения фон за едно богато озеленяване. Покритият вътрешен двор поема функции, включени както във физкултурно-музикалния салон, така и от информационно-учебния център. По този начин разположените на едно ниво функционални пространства взаимно се обогатяват и създават усещането за пространствен комфорт в детската градина. В покрития вътрешен двор е използвана съществуващата настилка - червени Лесидренски павета, брекчия и червени Лесидренски плози. Стълбата, която свързва -2.72 с ниво 0.00 също използва съществуващата настилка - брекчия. Между кота -2.72 и кота 0.00 двете нива на вътрешния двор, които са свързани са амфитеатралната стълба е разположен асансьор. От една страна, асансьорът е свързан с приемната кухня, а от друга страна дава възможност за хора в неравностойно положение да имат достъп и до двете нива. Металната конструкция на асансьорната шахта, разположена на кота 0.00 е остъклена и по този начин осигурява връзка между севeрния и южния вход на детската градина. На кота 0.00 са разположени основните помещения за групи по 25 деца. Влизайки от север през покрития вътрешен двор или от юг, децата могат да съблекат връхните си дрехи и да се преобуят в гардеробните помещения, разположени между входното фоайе и двете пространства - занимални и спални за група 1 и 2. Занималните имат пряка връзка с покрития вътрешен двор и асансьора на ниво 0.00. Спалните помещения са оборудвани с детски легла и са разположени в северната част на двете основни пространства. Кухненският бокс, в който се разлива храната е разработен съгласно технологичен проект и дава възможност храната да бъде сервирана топла и навреме. И двете пространства за две групи по 25 деца също са свързани с покрития вътрешен двор, за да съдзадат усещането за една пространствена общност на двете нива и безпрепятствено преливане на функционалните характеристики на детската градина. Външните стени са топлоизолирани с 10см минерална вата. Гипскартон, боядисан с латекс оформя интериора. Ниво 0.00 се свърза с ниво 4.30 посредством стълба, чиято метална носеща конструкция използва двойно Т профил с височина 160мм и стъпка на двойното Т от 80мм. Ръкохватката на парапета е от масивна дървесина монтирана върху метална шина. Подът на стълбищната площадка на 4.30 ляга на решетка от двойно Т профили. Подовата коснтрукция на кота 4.30 използва съществуващата стоманобетонна плоча и обратните греди. Върху дървени трупчета и скара от дървени греди се монтират OSB плоскости, върху които се поставя настилката. На ниво 4.30 се намират кабинета на директора, методическият кабинет, съблекалните за персонала и складовете за чисто и мръсно бельо. Покривът на сградата е изграден от: ламарина, хидроизолация двупластова, OSB (12 мм водоустройчиво) върху дъсчена обшивка - 2 см, топлоизолация - пресована минерална вата 14см между дървена конструкция, пароизолация, пожароустойчив гипскартон монтиран на метална конструкция. Облицовъчната тухла, както по фасадите, така и в интериора е основно санирана и разрушените участъци са изградени отново така, че цялостното впечатление което сградата внушава като единство на материала в интериора и екстериора е запазено.
The essence of the project is to maximize the existing volume and without changing the spatial parameters and contours of the building to build a modern kindergarten. At level -2.72 there are: indoor courtyard, gymnasium-music hall, information and training center, food and waste room, staff room with sanitary facilities, storage room for appliances and boiler room. The covered courtyard is the center of the volumetric composition of the kindergarten. Its basillic lighting and the open, glazed northern facade ensure a steady and protected daylight from direct sunlight. The ladder, which runs from level -2.72 to level 0.00, is amphitheatrically positioned against the abscisely shaped entry from the northern side of the kindergarten. This allows the covered courtyard to be used to hold concerts and theater performances to invite parents and guests. The height of the inner courtyard from 8.33m to the cirilhit and 6.42m to the attic plate provides spatial comfort and the opportunity for children to play in it and in the weather when outdoor conditions are not suitable for outdoor stays. The brick masonry on the walls of the patio creates the splendid backdrop for a rich landscaping. The covered courtyard takes on functions that are included in both the gymnasium and the informational and educational center. In this way, the one-level functional spaces are mutually enriched and create the feeling of spatial comfort in the kindergarten. In the covered courtyard is used the existing pavement - red Lesidren pavers, brest and red Lesidren flats. The ladder, which connects -2.72 to level 0.00, also uses existing flooring - bracky. Between the elevation -2.72 and elevation 0.00 the two levels of the courtyard that are connected are the amphitheater ladder is located an elevator. On the one hand, the elevator is connected to the reception kitchen, and on the other hand it allows the disadvantaged people to access both levels. The metal structure of the elevator shaft, located at elevation 0.00, is glazed and thus provides a connection between the northern and southern entrances of the kindergarten. At elevation 0.00 are located the main premises for groups of 25 children. Coming from the north through the covered courtyard or from the south, the children can strip their outer garments and change in the closet rooms located between the entrance lounge and the two sleeping and sleeping areas for groups 1 and 2. The entertainers have a direct connection with the indoor courtyard and elevator at the 0.00 level. Bedrooms are equipped with children's beds and are located in the northern part of the two main spaces. The kitchenette in which the food is spilled has been developed according to a technological design and enables the food to be served warm and on time. Both spaces for two groups of 25 children are also linked to the covered courtyard to create a sense of a spatial community at both levels and unimpeded overflow of the functional characteristics of the kindergarten. The outer walls are heat-insulated with 10 cm mineral wool. Latex painted gypsum board forms the interior. Level 0.00 is linked to level 4.30 via a ladder whose metal support structure uses a double T profile 160 mm high and a pitch of 80 mm. The handrail of the railing is made of solid wood mounted on a metal rail. The floor of the 4.30 staircase lay on a grid of double T profiles. The floor corridor at elevation 4.30 uses the existing reinforced concrete slab and the reverse beams. On wooden logs and wooden beams grills are mounted OSB boards on which the flooring is placed. On level 4.30 there are the director's office, methodical cabinet, staff changing rooms and clean and dirty linen warehouses. The roof of the building is made of: sheet metal, waterproofing double layer, OSB (12 mm waterproofing) on ​​board - 2 cm, heat insulation - pressed mineral wool 14 cm between wooden structure, steam insulation, fireproof plasterboard mounted on metal construction. The brick, both on the facades and the interior, is basically repaired and the ruined sections are rebuilt so that the overall impression imprinted by the building as a unity of the material in the interior and exterior is preserved.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Връзката между дворното пространство на Боянската църква, озеленения площад пред Боянската църква, дворното пространство на детската градина, зелената площ северно от двора на детската градина и основния площад на кв. Бояна с Боянскто ханче и новоизградените обеми на хотела и ресторанта дават една последователност и създават единство при оформяне центъра на кв. Бояна. Що се отнася до двора на детската градина, той изпълнява изискването да има 25кв.м. на дете, но и запазвайки дървесната растителност да даде възможност на децата в детската градина да се чувстват уютно. При оформянето на двора е използвана съществуващата ограда, която на места беше санирана и ремонтирана. За да може съществуващата ограда да изпълни изискванията и влезе в нормите за проектиране на детски заведения, беше проектирана и изградена ажурна ограда с височина 160см. Дървените дворни врати бяха заменени с метални, като западната е комбинирана с портал за достъп на лек товарен автомобил, обслужващ стопанската част. Детските площадки са проектирани съгласно „Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения“. Съоръженията са предвидени съобразно нормите за игра на деца от 3 до 6,5г. Всички паркови настилки са изпълнени и отговарят на изискванията за детски градини.
The connection between the courtyard of the Boyana Church, the landscaped square in front of Boyana Church, the courtyard of the kindergarten, the green area north of the courtyard of the kindergarten and the main square of Boyana with Boyansko Hanche and the newly built volumes of the hotel and the restaurant give a sequence and create unity in shaping the center of Boyana. As far as the yard of the kindergarten is concerned, it fulfills the requirement to have 25 square meters for a child but also preserving tree vegetation to allow children in kindergarten to feel comfortable. The existing fence was used to shape the yard, which was partially repaired. In order for the existing fence to meet the requirements and enter into the norms for designing childcare facilities, an artificial fence with a height of 160 cm was designed and constructed. Wooden courtyard doors were replaced with metal, with the west side combined with a portal for access to a light freight vehicle serving building. Playgrounds are designed according to "Design Norms for Children and Educational Institutions". The facilities are provided according to the rules for playing of children from 3 to 6,5 years. All park flooring meet the requirements for kindergartens.

Проектирано от

проф. д-р. инж. арх. Пеньо Столаров

Конструктор

инж. В. Карапетрова и инж. Л. Христо

Инвеститор

Столична община

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2017

РЗП

580 m2

Стойност на проекта

600000 EUR

Местоположение

ул. „Боянско езеро“ 3, София, България

Презентационни табла

2136-1pdf3.pdf

2136-2pdf3.pdf

2136-3pdf3.pdf