COMFORT_RESIDENCE_Симеоновско

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е ситуирана в град София, кв. Малинова долина. Урегулираният поземлен имот се намира на втора линия успоредно на бул. Симеоновско шосе и е с неправилна форма и денивелация 1.8% от юг към север. В първоначалното си състояние до имота нямаше изградена инфраструктура. Бъдещият автомобилен и пешеходен и автомобилен достъп ще се осигуряват от две улици, които се явяват от юг и запад и са съответно успоредна и перпендикулярна на бул. Симеоновско шосе.
-EN-
The building is situated in the city of Sofia, Malinova Dolina district. The regulated plot of land is located on the second line parallel to Simeonovsko Shosse Blvd. and has an irregular shape and displacement of 1.8% from south to north. In its original condition, there was no infrastructure next to the property. The future car and pedestrian and car access will be provided by two streets, which appear from the south and west and are respectively parallel and perpendicular to Simeonovsko Shosse Blvd.

Цели на проекта

Решението на сградата е максимално ортогонално следвайки формите на имота, което е продиктувано от линиите на застрояване и съответните отстъпи на отделните секции. Сградата се състои от четири секции, три жилищни и една общественообслужваща и е съответно на 6, 8, 9 и 8 надземни етажа и един подземен за нуждите на изискуемото гариране и необходимите складови помещения. Търсеният стил на сградата е модерен с чисти и ясни форми в хоризонтално и вертикално направление. Чрез повтарящите се елементи се създава чувство за ритъм, елегантност и комфорт в цялостното възприятие на обемите.
-EN-
The solution of the building is maximally orthogonal following the shapes of the property, which is dictated by the building lines and the corresponding indentations of the individual sections. The building consists of four sections, three residential and one public service and is respectively on 6, 8, 9 and 8 above-ground floors and one underground for the needs of the required gas station and the necessary storage facilities. The desired style of the building is modern with clean and clear shapes in horizontal and vertical direction. The repetitive elements create a sense of rhythm, elegance and comfort in the overall perception of the volumes.

Същност на проекта

Във функционално отношение първа, втора и трета секция са решени на пет, седем и осем жилищни етажа с общо 118 апартамента проектирани изцяло в правилни ортогонални форми, създавайки максимален комфорт на живущите и лесно усвояване на интериорните пространства. В партерните етажи са разположени 33 гаража с прилежащи складове и помещения за общи нужди. Сутерените на първа и втора секция са обособени изцяло със складове, а на трета с паркоместа. Четвърта секция е решена на осем етажа, като са отредени с общественообслужващата функция и са разположени по два офиса с изцяло отворени пространства, очаквайки индивидуалното трансформиране, както и сутерен, в който са обособени паркоместа.
-EN-
In terms of functionality, the first, second and third sections are solved on five, seven and eight residential floors with a total of 118 apartments designed entirely in regular orthogonal shapes, creating maximum comfort for residents and easy use of interior spaces. On the ground floors there are 33 garages with adjoining warehouses and rooms for common needs. The basements of the first and second sections are separated entirely by warehouses, and in the third by parking lots. The fourth section is solved on eight floors, as they are assigned the public service function and are located in two offices with completely open spaces, waiting for the individual transformation, as well as a basement in which there are separate parking spaces

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Жилищна сграда COMFORT RESIDENCE - Симеоновско е разположена в най-високата част на Студентски град, там, където динамиката на града се прелива в спокойствието на планината, там където забързаното ежедневие преминава в лежерността на уюта в дома. Сградата се състои от три жилищни секции и една офисна, която е ситуирана на север, за да поеме неблагоприятното изложение. По този начин жилищата са усвоили останалите благоприятни изложения и безценната гледка към Витоша планина, както и широката панорама към града.
-EN-
Residential building COMFORT RESIDENCE - Simeonovsko is located in the highest part of Student City, where the dynamics of the city flows into the tranquility of the mountains, where the hectic everyday life passes into the leisure of comfort in the home. The building consists of three residential sections and one office, which is situated to the north to accommodate the adverse exposure. In this way, the apartments have mastered the other favorable exhibitions and the invaluable view of Vitosha Mountain, as well as the wide panorama of the city.

Проектирано от

studio CREATIVE

Конструктор

инж.Маргарита Владкова

Инвеститор

ТАСКОВ & СТОЯНОВ

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://studiocreative.bg/projects/comfort-residence-simeonovsko/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

14 415 m2

Стойност на проекта

0 EUR

Местоположение

simeonovsko shose

Презентационни табла

7068-Comfort_Residence_Simeonovsko_Tablo_1.pdf

7068-Comfort_Residence_Simeonovsko_Tablo_2.pdf

7068-Comfort_Residence_Simeonovsko_Tablo_3.pdf