Център за интеграция на хора в неравностойно положение / Center for Integration of Disadvantaged People

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Центърът за интеграция на хора в неравностойно положение е разположен във вилна зона Врана-Лозен-Триъгълника, в югоизточната част на град София.
Районът е предвиден за ниско-етажно строителство, като в близост има различни по функция обекти – жилищни, търговски и производствени.
Проектът е съобразен с мащаба на заобикалящата среда и периферният характер на локацията.

EN
The center is located in the villa zone Vrana- Lozen- Triangle, in a quiet green area on the outskirts of Sofia.
The area is planned to be built with low-rise buildings, and nearby there are various functions – residential, commercial, and industrial.
The project is consistent with the scale of the environment and the peripheral character of the location.

Цели на проекта

Проектът има за цел да даде нов старт в живота на хора с липсващи крайници и да подпомогне тяхната интеграция в обществото чрез създаването на благоприятна среда, която да ги мотивира да преодолеят трудностите в живота си, за да заживеят пълноцененно.
В центъра се извършват прегледи и консултации на пациенти с липсващи крайници, изработват се индивидуални протези за техните нужди, също така се обучават и тренират да ги ползват. Професионален екип осъществява обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации. В центъра се работи както по физическото им развитие, така и в посока подобряване психическото им състояние след тежките моменти на загуба.

EN
The project aims to give a new start in the lives of people with missing limbs. It is designed to support their integration into society by creating a favorable environment that inspires them to overcome the difficulties in their lives, to live fully.
The center performs examinations and consultations of patients with missing limbs, who are provided with individual prostheses according to their needs and are trained to use them. A professional team helps individuals to acquire skills for independent living, social inclusion, and coping with everyday life situations. They work both on the physical development of the patients and the improvement of their mental state after the difficult moments of loss.

Същност на проекта

Сградата Включва 2 надземни етажа. На първи етаж се разполагат приемно пространство, кабинети за консултация и взимане на мярка, проба на протезите, помещение за упражнение в ходене с директен достъп до двора, работни помещения за изработване на висококачествени протези за крайници. На втори етаж се разполагат спални помещения за хора, на които е нужен по-дълъг престой в центъра, дневна към спални помещения, рехабилитационен център с тераси с южно изложение и гледка към Витоша.

EN
The building has two floors. On the first one there is a reception area, offices for consultation and measurement, prosthesis testing, a room for exercise in walking with direct access to the yard and work rooms for making high quality prosthesis for limbs. On the second floor there are bedrooms for people who need a longer stay in the center, a living room to the bedrooms, a rehabilitation center with south-facing terraces and views of Vitosha Mountain.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Архитектурата на сградата е минималистична. Образът е изграден от изчистени форми и обеми, с редуване на плътни и остъклени повърхности, следващи вътрешната логика на сградата. Използваните материали и повърхности са лимитирани на брой с цел запазване на изчистения вид на архитектурата.
Мнималистичната архитектура има за цел да успокоява възприятията на пациентите и да бъде незабележим фон за важните събития в животът им, които ще се случват вътре в сградата.
В същото времеме проекта има за цел да контрастира с традиционните образи на здравните заведения в България и да бъде успешен пример за нова вълна на архитектурата в тази област.

EN
The architecture of the building is minimalist. Its image is made up of clear shapes and volumes with alternation of solid and glazed surfaces, following the internal logic of the building. The materials and surfaces used are limited in number in order to preserve the simplicity of the architecture.
The minimalist architecture aims to calm the perceptions of patients and to be an inconspicuous background for the important events in their lives that will take place inside the building.
At the same time, the project aims to contrast with the traditional images of health facilities in Bulgaria and to be a successful example of a new wave of architecture in this area.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

Структо

Инвеститор

АЛЕГРО ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://aaa.bg/en/projects/details/protezen-center

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2019

РЗП

890 m2

Стойност на проекта

480000 EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

6790-_Протезен център_табло1.pdf

6790-_Протезен център_табло2.pdf