СГРАДИ ЗА ЕТНОГРАФСКИ ЕКСПОЗИЦИИ В КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“ I BUILDINGS FOR ETHNOGRAPHIC EXHIBITIONS IN THE CULTURAL AND TOURIST COMPLEX

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Културно-туристически комплекс Ченгене скеле се намира на 15 км от град Бургас. Проектът е разделен на три етапа, реализирани с различни проектански колективи и с разнообразно финансиране. Комплексът включва три сгради за етнографски експозиции и кафене (1етап), многофункционална зала за изложби и събития, парково пространство и детска площадка (2етап) и демонстрационен ресторант (3етап). Проектът стартира през 2018г с изготвянето на „Концепция за развитие и програма за инвестиционна намеса за изграждане на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, която определя основната програма и ситуационното решение.
Понастоящем се представя 1 етап от проекта - сградите за етнографски експозиции и кафенето, които заемат източната част на имота, между площадното пространство и устието на р.Отманлийска.
Теренът е разположен в непосредствена близост до рибарското селище „Ченгене скеле“, на брега на морето с гледка към гр.Бургас.

Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ и едноименното рибарското селище

Рибарското селище „Ченгене скеле“ край Бургас е място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция. Неговата автентичност е пряко следствие от характера и идентичността на обитателите му и техния занаят, както и от неповторимата му архитектурна среда.
Прокудени от Бургаското пристанище през 70те, рибарите постепенно заселват и облагородяват мястото. Пространствената организация на селището е подчинена на мрежата от изкуствени канали, прокопани при самото му създаване. Жилищните постройки възникват спонтанно и без предварителен план, съобразно възможностите на собственика и вътрешнообщностни решения. Въпреки това, всички те са подчинени на логиката на рибарския процес – имат две лица: едното е към водата, където са лодките и дворовете (обработка на улова, място за почивка), а другото лице е към тясна улица, където обикновено е предвидено място за гариране. Постройките често са разположени много близо една до друга и макар да са различни като големина и етажност, усещането е за човешки мащаб и уют. Колоритът на сградите се дължи на разнообразието на материали, цветове, предмети и детайли използвани при строителството. Често срещано решение е използването на фургони и допълването им с навеси, пристройки и др.

Макар да е замислен като напълно нова архитектурна среда, Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ като структура и замисъл е вдъхновен от едноименното рибарско селище. Мащабът на постройките е съизмерим с този в селището, ориентацията е към морето, а архитектурният облик и изборът на материали е вдъхновен от рибарските къщи и техните необичайни решения.
.............................
Chengene Skele Cultural and Tourist Complex is located 15 km from the city of Burgas. The project is divided into three stages, implemented with different design teams and with diverse funding. The complex includes three buildings for ethnographic exhibitions and a cafe (1st stage), a multifunctional hall for exhibitions and events, a park space and a children's playground (2nd stage) and a demonstration restaurant (3rd stage). The project started in 2018 with the preparation of a "Concept for development and program for investment intervention for the construction of a cultural and tourist complex "Chengene Skele", which determines the main program and the situational solution.
Currently, 1st stage of the project is presented - the buildings for ethnographic exhibitions and the cafe, which occupy the eastern part of the property, between the square space and the mouth of the Otmanliyska River.
The terrain is located next to the fishermen's settlement "Chengene Skele”, on the beach overlooking the city of Burgas.

Chengene Skele Cultural and Tourist Complex and the fishermen's settlement of the same name

The fishermen's settlement "Chengene Skele" near Burgas is a place with a unique spirit and character, which still preserves the fishing tradition. Its authenticity is a direct consequence of character and identity of its inhabitants and their craft, as well as of its unique architectural environment.
Expelled from the port of Bourgas in the 70s, fishermen gradually settled and ennobled the place. The spatial organization of the settlement is subordinated to the network of artificial canals dug during its creation. Residential buildings arise spontaneously and without a preliminary plan, according to the capabilities of the owner and intra-community decisions. However, they are all subject to the logic of the fishing process - they have two faces: one is to the water, where the boats and yards are (catch processing, resting place), and the other is to a narrow street, where space is usually provided for garaging. The buildings are often located very close to each other and although they are different in size and number of storeys, the feeling is of human scale and comfort. The outlook of the buildings is due to the variety of materials, colors, objects and details used in construction. A common solution is the use of vans and supplementing them with sheds, outbuildings and more.

Although conceived as a completely new architectural environment, the Chengene Skele Cultural and Tourist Complex as a structure and design is inspired by the fishermen's settlement of the same name. The scale of the buildings is comparable to that of the settlement, the orientation is towards the sea, and the architectural appearance and choice of materials is inspired by the fishermen's houses and their unusual solutions.

Цели на проекта

С изграждането на Етнографския рибарски комплекс се цели:
- Подпомагане и популяризиране на рибарския занаят чрез демонстриране на традиционни рибарски практики, обучения, срещи и обмен между рибарите и посетителите на комплекса;
- Стимулиране на рибарския занаят чрез създаване на работни места за местната рибарска общност и местното население;
- Развиване на морската култура на населението;
- Създаване на публично пространство за нуждите на общността в с. о. „Ченгене скеле“ и място за обмен между тях и посетителите;
- Алтернативна форма за свободното време за широк кръг от ползватели.

................................The construction of the Ethnographic Fishermen's Complex aims to:
- Supporting and promoting the fishing craft by demonstrating traditional fishing practices, trainings, meetings and exchanges between fishermen and visitors to the complex;
- Stimulating the fishing craft by creating jobs for the local fishing community and the local population;
- Development of the maritime culture of the population;
- Creating a public space for the needs of the community in the settlement "Chengene Skele";
- An alternative form of leisure for a wide range of users.

Същност на проекта

Сгради за етнографски експозиции и кафене (1 ЕТАП)

Експозиционният етнографски комплекс се състои от три броя изложбени сгради, външни изложбени площи, както и приемна сграда - кафене.
Предназначението на етнографските къщи е да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят. Целта е да се постигнат многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темите. А те са три различни за всяка една от къщичките:
Първата от тях е наречена „Pontus Euxinus“ (от гр. Гостоприемно море). Тя носи едно от древните наименования на Черно море и има за цел да въведе посетителите, запознавайки ги с особеностите на местоположението, история и археология на черноморския басейн, история на възникване и развитие на рибарското селище, флора, фауна и актуални проблеми свързани с екологията.
Втората е озаглавена „Тайфа“, защото рибарството е сбор от различни хора и намира израз в множество техни практични умения: лодкарство, мрежарство, ветроходство, навигация, гмуркане, кулинария. Традиционните дейности изчезват заместени от съвременните технологии и начин на живот, но същевременно те ни задължават да ги съхраним и представим по начин, който съвременността изисква. Средствата, с които са представени многопосочните дейности са макети на различни системи за риболов, навигационни и комуникационни уреди, риболовно оборудване, инструменти, съдове, възли, мрежи, сигнални системи и др.
Третата носи името „Бурунтия“. Една от характерните особености на рибарското селище, която посреща посетителите и оставя траен визуален спомен, е разнородният предметен свят. Колекцията от материали, обекти, вещи с всевъзможен произход и предназначение подчертават чудатия характер на сливане между представата за съкровища и вехтории. Тя представя обитателите като пъстър сбор от индивидуалности, шарен портрет на хора с неповторим стил на живот.
Автор на експозициите е Венелин Шурелов.
Кафенето е приемната сграда в тази зона – тук е мястото за срещи, продажба на напитки, сувенири и билети. Ориентирано е към площадното пространство пред многофункционалната зала, където е оформена площадка с пергола.
Експозиционните сгради са ориентирани към алеята покрай укрепителното съоръжение на р.Отманлийска, под различен ъгъл една спрямо друга и се „разкриват“ постепенно пред посетителя. Те са еднопространствени, а пред всяка от тях има преходно полупокрито пространство с пергола и място за демонстрации на занаяти.
Архитектурата на сградите за етнографски експозиции е пряко свързано с рибарското селище в непосредствена близост. Покривите са скатни с различни наклони и покритие с ламарина. Конструкцията им е дървена, с ферми. Дървени елементи има и при входовете на всяка от сградите, където се оформя преходно полупокрито пространство. Страничните фасади на експозиционните сгради са затворени и решени на принципа на колажа с редуване на цветни ламарини. При входа е оформена витрина, въвеждаща в експозицията на къщичката, а на гърба на сградата има облицовка с клинкер. Това многообразие от материали интерпретира строителството с подръчни материали, характерно за рибарското селище.

................................Buildings for ethnographic expositions and cafe (1st STAGE)

The exposition ethnographic complex consists of three exhibition buildings, outdoor exhibition areas, as well as a reception building - a cafe.
The purpose of the ethnographic houses is to accommodate permanent exhibitions and interactive installations presenting the fishing craft. The aim is to achieve multi-layered experiences with different means of expression, to cover as many aspects of the topics as possible. And they are three different for each of the houses:
The first of them is called "Pontus Euxinus“ (from the Greek Hospitable sea). It bears one of the ancient names of the Black Sea and aims to introduce visitors to the peculiarities of the location, history and archaeology of the Black Sea basin, history of origin and development of the fishermen's settlement, flora, fauna and current issues related to ecology.
The second is entitled "Tayfa" (a bunch), because fishing is a collection of different people and finds expression in many of their practical skills: boating, networking, sailing, navigation, diving, cooking. Traditional activities are disappearing and are replaced by modern technologies and lifestyles, but at the same time they oblige us to preserve and present them in a way that modernity requires. The means by which the multidirectional activities are presented are models of various fishing systems, navigation and communication devices, fishing equipment, tools, vessels, units, networks, signaling systems, etc.
The third bears the name "Buruntia". One of the characteristic features of the fishermen's settlement, which welcomes visitors and leaves a lasting visual memory, is the diverse world of objects. The collection of materials, objects, things of all origins and purposes emphasize the strange nature of the fusion between the notion of treasures and fripperies. It presents the inhabitants as a colorful collection of personalities, a picturesque portrait of people with a unique lifestyle.
The author of the exhibitions is Venelin Shurelov.
The cafe is the reception building in this area - here is the place for meetings, sale of drinks, souvenirs and tickets. It is oriented towards the square space in front of the multifunctional hall, where a platform with a pergola is formed.
The exposition buildings are oriented towards the alley along the fortification of the Otmanliyska River, at different angles to each other and are gradually "revealed" to the visitor. They are single-spaced, and in front of each of them there is a transitional semi-covered space with a pergola and a place for demonstrations of crafts.
The architecture of the buildings for ethnographic exhibitions is directly related to the fishermen's settlement in the immediate vicinity. The roofs are sloping with different grades and covered with sheet metal. Their construction is wooden, with trusses. There are also wooden elements at the entrances of each of the buildings, where a transitional semi-covered space is formed. The side facades of the exhibition buildings are closed and designed on the principle of collage with alternating colored sheet metal. At the entrance there is a showcase leading to the exposition of the house, and on the back of the building there is a lining with clinker. This variety of materials interprets the construction with handy materials, typical of the fishermen's settlement.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ е ново публично пространство, което има потенциал да развива богата културно – образователна и развлекателна програма. То има всички предпоставки да се превърне в любимо място за хора от различни възрасти – парковата среда, близостта до морето, прекрасния изглед към Бургас, плажа и живописната природа в непосредствена близост. Онова, което го отличава, е Етнографската му част, създаваща своеобразен мост между комплекса и едноименното рибарско селище. Връзка не само визуална - на отсрещния бряг на реката, но съществуваща чрез живия обмен с рибарите – в демонстрациите на занаяти, разходките с лодки, дори в обикновените срещи и разходките из селището. Именно тази връзка одухотворява новата архитектурна среда на комплекса и придава добавена стойност към живота на селището.
................................Cultural and tourist complex "Chengene Skele" is a new public space that has the potential to develop a rich cultural, educational and entertainment program. It has all the prerequisites to become a favorite place for people of different ages - the park environment, the proximity to the sea, the beautiful view of Burgas, the beach and the picturesque nature in the immediate vicinity. What distinguishes it is its ethnographic part, creating a kind of bridge between the complex and the eponymous fishermen's settlement. A connection not only visual - on the opposite bank of the river, but existing through a live exchange with the fishermen - in the demonstrations of crafts, boat trips, even in ordinary meetings and walks around the settlement. It is this connection that inspires the new architectural environment of the complex and adds value to the life of the settlement.

Проектирано от

Архитектурно студио Мото

Конструктор

eng. Lazar Dimitrov

Инвеститор

Municipality of Burgas

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2021

РЗП

243 m2

Стойност на проекта

250000 EUR

Местоположение

Координати : 42.43712234, 27.53037834

Презентационни табла

1.pdf

2.pdf

3.pdf