Сграда 15 / Building 15

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Бизнес Парк София е най-мащабният частен ивестиционен проект в България за последните 30г.
Проектът трансформира югоизточната част на гр.София, превръщайки територията в един от най-значимите вторични градски центрове.

В парка се намират многобройни обекти за обществено обслужване и обширна паркова среда за отдих на живущите в квартала. Политиката на отворен обществен достъп до Бизнес парка е първият и досега най-успешен пример в България за предоставяне на частно градско пространство за обществени нужди. С течение на времето Бизнес Парка София се превърна в общественият център на ж.к.Младост 4.

През 2019г. приключи изграждането на офисна Сграда 15, ситуирана в източната част на Бизнес парка, на мястото на една първите сгради в комплекса – бившата складова Сграда 13. Габаритите на новата Сграда 15, съвпадат с габаритите на бившата сграда №13, като се редуцират паркингите на терена за сметка на увеличаване на пешеходните и озеленените площи.

EN

Business Park Sofia is the largest private investment project in Bulgaria for the last 30 years.
The project transforms the south-eastern part of Sofia, turning the territory into one of the most important secondary city centers.
The park has numerous public service facilities and an extensive park areas for recreation of the residents of the neighborhood. The policy of open public access to the Business Park is the first and so far the most successful example in Bulgaria of providing private urban space for public needs. Over time, Business Park Sofia has become the public center of Mladost 4.
In 2019 was completed the construction of Office Building 15, located in the eastern part of the Business Park, on the site of one of the first buildings in the complex - the former warehouse Building 13. The dimensions of the new Building 15 coincide with the dimensions of the former building №13, reducing parking on the ground at the expense of increasing pedestrian and green areas.

Цели на проекта

Сграда 15 има три основни цели. Първата цел е да предложи съвременно работно простраснтво на разрастващите се високо-технологични компании, които изискват гъвкава работна среда, умни сградни системи и екологични решения.

Втората цел е да активизира източната част на Бизнес парка, заета до тогава със складове и паркинг. Пробивите на партерното ниво увеличават пешеходното пространство и улесняват връзката на сградата с околната среда. Създават се нови кратки пешеходни маршути към разположеният в близост хипермаркет и автобусна спирка.

Трета цел е да се обогати архитектурната типология на офисните сгради с нов и предизвикателен архитектурен образ, като контрапункт на масовото строителство на офисни сгради тип „стъклено кубче”.

EN

Building 15 has three main goals. The first one is to offer a modern workspace to growing high-tech companies that require a flexible work environment, smart building systems and environmental solutions.

The second goal is to activate the eastern part of the Business Park, occupied before with warehouses and parking. Breakthroughs on the ground floor increase the pedestrian space and facilitate the connection of the building with the environment. New pedestrian connections are created to the nearby hypermarket and bus stop.

A third goal is to enrich the architectural typology of office buildings with a new and challenging architectural image, as a counterpoint to the mass construction of “glass cube” office buildings.

Същност на проекта

Сградата има пет офисни етажа, ограждащи отворен вътрешен артиум и разположени над „пробит” партерен етаж със заведения за хранене и търговски обекти. Под сградата са изградени две подземни нива паркинг, а на покрива е разположен малък парк, осигуряващ допълнително пространство за рекреация на обитателите на сградата.

Офисните етажи са визуално отделени от партеното ниво, което е решено с колонада и перголи над търговските обекти, и алуминиеви ламели в топъл цвят. Това решение създава усещането за уют на пешеходците преминаващи покрай сградата и оживява търговските обекти.

Атриумното простраснтво на сградата е разделено по средата от покрити мостове свързващи двете дълги страни на сградата, с тераси към тях и открита евакуационна стълба. Това решение оптимизира сградата в план заради късите пътища за евакуация и създава допълнителни връзки в офисите.

EN

Building 15 has 5 office floors enclosing an open-air atrium, that are situated above a porous ground floor with restaurants and retail spaces. There are two underground levels of parking, and a small rooftop park, providing additional space for recreation for the building’s occupants.

The office floors are visually separated from the ground floor, through a colonnade and pergolas above the shops, and aluminum slats in a warm color. This solution creates the feeling of coziness of pedestrians passing by and enlivens the commercial sites.

The atrium space of the building is divided in the middle by covered bridges connecting the two long sides of the building, with balconies and an open evacuation ladder. This solution optimizes the building in the plan due to the short evacuation routes and creates additional connections in the office spaces.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Архитектурата на сградата следва установената концепция за съзадане на разнообразна градска среда на територията на комплекса, формирана от индивидуалните архитектурни образи на всяка една от сградите.

В образа са интегрирани традиционни елементи от комплекса, но и редица нови специфични мотиви. Така се постига хармонично вписване в средата, както и надграждане и обогатяване на архитектурния облик на парка.

Мостовете, терсите и стълбата в атриума са използвани по категоричен начин за създаването на изненадващи и впечатляващи гледки, контрастиращи с по-спокойният образ на външните фсади. Разминатите в план мостове, отразяват динамично небето и сградата в западната част на атриума, докато конзолните площадки и рамена на евакуационната стълба, нахлуват мощно в източното атриумно простраснтво.

Сграда 15 е една от малкото сгради в източна Европа сертифицирана с LEED-Platinum– най-високата степен за устойчиво строителство на международно призната система за сертифициране на Американския съвет за устойчиво развитие.

EN

The architecture of the building follows the concept of creating a diverse urban fabric, which is based on the individual language of every single building in the Business Park.

The design shows respect to the existing environment, extending the diverse architectural language from the pre¬vious buildings in the Park into a logic transition to the contemporary visual appearance of Building 15.
The bridges, terraces and stairs in the atrium have been designed to create impressive and surprising views of the atrium space. The bridges dynamically reflect the sky and the building in the western part of the atrium, while the cantilever platforms and arms of the evacuation ladder powerfully invade the eastern atrium space.

Building 15 is one of the few buildings in Eastern Europe certified with LEED-Platinum - the highest level of sustainable construction of the internationally recognized certification system of the American Council for Sustainable Development.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

Структо

Инвеститор

Бизнес Парк София

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://aaa.bg/en/projects/details/bps-15

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2019

РЗП

31300 m2

Стойност на проекта

25000000 EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaira

Презентационни табла

6819-_Сграда15-Бизнес Парк София_табло1.pdf

6819-_Сграда15-Бизнес Парк София_табло2.pdf

6819-_Сграда15-Бизнес Парк София_табло3.pdf