Реконструкция на Културен дом НХК / Reconstruction of NHK Cultural centre

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Историята:
Сградата е построена през 1975г. за Културен дом към Нефтохимическия комбинат по проект на проф. арх.Тодор Кръстев, арх. Чонков и арх. Няголова. Архитектурният й образ е характерния за този тип сгради от социалистическия модернизъм, с чисти, балансирани обеми, ясна функционална структура и премерен детайл. Сградата дълги години е едно от най-активните средища на културен живот в град Бургас.
През 2012г. Община Бургас получава сградата като дарение от Нефтена компания „Лукойл“. През 2014г. е обявен архитектурен конкурс за нейната реконструкция и модернизация, който беше спечелен от екипът на архитектурно студио „Мото“.

Анализ на средата:
През годините Културният дом присъства в една стабилна и конкретна среда, в която доминират сградата на Партийния дом (настоящата Съдебна палата), паметникът „Альоша“ и широкото пространство на площад „Тройката“.
През 2014г., когато бе обявен архитектурния конкурс, сградата на Културния дом се оказа разпложена в нещо като епицентър на промени. Пространството около нея претърпя големи изменения в рамките на много кратък период от време – появиха се две 9-10 етажни сгради, реализиран бе подземен участък от ул.“Гурко“, непосредствено до сградата. Площадът също беше напълно подновен - и чисто декоративно, и с нови ходови линии и обособяване на нови пространства.
Това развитие би могло да се нарече стихийно, тъй като в него се появявиха едромащабни и силно динамични структури, които с присъствието си изместиха баланса в нови посоки. Именно този нарушен баланс ни подтикна към преосмисляне на обемно-пространствения модел на сградата, увеличаване на височината й и въвеждане на нова обобщаваща обвивка.

Съществуващо положение на вътрешните пространства преди реконструкцията:
На много места в сградата през годините са правени ремонти и преграждания от различен вид, което едновременно създава проблеми за свободно придвижване в сградата и нарушава общия й интериорен замисъл. След обособяването на конферентна зала за ползване от Общинския съвет, връзките между отделните сектори в сградата са нарушени.
Това, което констатирахме при първите огледи беше силно занемарени и амортизирани интериорни материали и инсталации, трудна ориентация в сградата и липса на достъпна среда и достатъчно обслужващи площи – гримьорни и съблекални.

EN
The story:
The building was constructed in 1975 for Cultural center to the Petrochemical Plant, designed by Prof. Arch. Todor Krastev, Arch. Chonkov and Arch. Nyagolova. Its architectural image is typical for the buildings from the socialist modernism, with clean, balanced volumes, clear functional structure and measured detail. The building has been one of the most active centers of cultural life in the city of Burgas for many years.
In 2012 the Municipality of Burgas received the building as a donation from the Lukoil Oil Company. In 2014 an architectural competition for its reconstruction and modernization was announced, which was won by the team of the architectural studio "Motto".

Analysis of the environment:
Over the years, the Cultural center has been present in a stable and specific environment, dominated by the House of the Party building (the current Judicial Chamber), the Alyosha monument and the wide space of Troykata Square.
In 2014, when the architectural competition was announced, the building of the Cultural center turned out to be located in an epicenter of change. The space around it has undergone major changes in a very short period of time - two 9-10-storey buildings appeared, an underground section of Gurko str. was realized, right next to the building. The square was also completely renovated - both purely decorative, and with new running lines and the creation of new spaces.
This development could be called spontaneous, as large-scale and highly dynamic structures appeared in it, which with their presence shifted the balance in new directions. It was this disturbed balance that prompted us to rethink on the volumetric-spatial model of the building, increasing its height and introducing a new generalizing shell.

Current situation of the interior spaces before reconstruction:
In many places in the building over the years repairs and partitions of various types have been made, which simultaneously creates problems for free movement in the building and violates its overall interior design. After the establishment of a conference hall for use by the Municipal Council, the connections between the separate sectors in the building were broken.
What we found during the first inspections was severely neglected and depreciated interior materials and installations, difficult orientation in the building and lack of accessible environment and sufficient service areas - dressing rooms and changing rooms.

Цели на проекта

Обемно-пространственото решение търси баланс със средата, а не противопоставяне, участие в динамичната система на площада и ясни послания – единен образ, повлиян от новите полета на влияние, отваряне на вътрешността на сградата към площада и разнообразие от достъпни пространства с човешки мащаб. Проектът цели още да създаде нова, индивидуална визия, балансираща между излъчването, което тя носи от социалистическата епоха, и съвременното тълкувание на обществена сграда с културно предназначение.
Функционалната реорганизация, заложена в проекта, има за цел да възвърне цялостта на системата от фрагментирани и самостоятелни пространства, за да може сградата да заработи като жив организъм. Търси се взаимодействието и допълването на зоните, което да обогати тяхната роля и програма и да отговори на новите изисквания в социален и културен аспект.

EN
The volumetric-spatial solution seeks balance with the environment, not opposition, participation in the dynamic system of the square and clear messages - a single image influenced by new fields of influence, opening the interior of the building to the square and a variety of accessible spaces on a human scale. The project also aims to create a new, individual vision, balancing between the radiance it brings from the socialist era and the modern interpretation of a public building with a cultural purpose.
The functional reorganization, set in the project, aims to restore the integrity of the system of fragmented and independent spaces so that the building can work as a living organism. The interaction and complementarity of the zones is sought, which will enrich their role and program and meet the new requirements in social and cultural aspect.

Същност на проекта

Намеси в обемно-пространствения модел:
• Отваряне на вътрешния двор към площада и подчертаване на входа;
Отварянето на двора към главния вход позволява животът в сградата да се свърже с този на площада, придава допълнителна значимост на дворното пространство, което освен като място за почивка, приема и допълнителни функции – бърза връзка с различните части на сградата и място за организиране на събития на открито.

• Изграждане на частична надстройка в зоната около главния вход;
Увеличаването на височината на сградата в източната част е реакция на новата застройка в близост. Силуетът на сградата става по-динамичен в тази зона и се измества нагоре при най-активния й ъгъл, подчертавайки входа. В надстройката се предвиждат две нови многофункционални зали и обслужващи помещения към тях.

• Нова ажурна конструкция пред фасадата, която обвързва геометрията на старата сграда и надстройката и дава единен образ и характер;
Външната обвивка на сградата е чувствителна към новите гравитационни сили на средата. Най-динамична е геометрията й при главния вход и източния ъгъл, а с отдалечаването се успокоява и ритъмът се повтаря. При северния ъгъл, където оригиналната фасада е плътна и е разположен каменният релеф, външната обвивка е минимизирана и позволява да се експонира релефът.
Образът на сградата, възприеман от дистанция, е единен и обобщен. Отблизо членението и многопластовостта дават детайлност и човешко измерение, създава се впечатление за постоянно променящ се образ при възприемане в движение. Обвивката играе обединяваща роля и в интериор - дава общо звучене на всички помещения от второ и трето ниво и усещане за принадлежност към цялото, както и по-балансирано ослънчаване в залите. Изпълнена е от алуминиеви профили с носеща стоманена рамка.
Структурата на старата сграда не е скрита изцяло. Новата обвивка е решена основно при етажите над партера и стъпва само при главния вход. По този начин приемните пространства на приземно ниво остават максимално отворени и достъпни. Остъкляването по целите фронтове на етажите се запазва (окачени фасади). Хоризонталните ивици при еркера, така характерни за оригиналния образ на сградата, прозират зад решетката. Материалността, присъща на старата сграда, е запазена по нейната повърхност – облицовката от мрамор (при еркера) и тъмен базалт (партер и детайли) подчертават оригиналната структура. Като ехо от историята на сградата са съхранени и двата релефа – по фасадата към ул.“Христо Ботев“ от север и към вътрешния двор.

Намеса във вътрешната структура
От особено значение за организацията в сградата е добавянето на асансьор и двуетажна пасарелка зад конферентната зала (Общински съвет). Този нов комуникационен възел решава едновременно проблемите с достъпността и изгражда нарушената връзка между отделните зони. През пасарелката се осъществява и пряка визуална връзка с двора.

Проектът предлага разнообразни по големина, височина и разположение зали за посрещане на нуждите както на Културния дом, така и за ползването им за външни събития. Един от приоритетите на проекта е осигуряване на добавена стойност към големите преходни пространства – фоайета и двор, чрез създаване на условия за провеждане на събития, неформални срещи, изложби и др.

Най-голямата и значима зона в сградата е тази на съществуващата Зрителна зала, сцената и прилежащите им фоайета и спомагателни пространства. Зрителната зала е изцяло реновирана. Подходяща е за театрални, музикални и танцови спектакли, оборудвана е също с кино-машина за ползване като филмотечно кино. Новото интериорно решение цели подчертаване на горната част на залата с балкона и двете странични „крила“ като по-светла и лека (хераклит, дърво), противопоставена на тъмната основа на партера и пространството около сцената (мдф). Всичко това – в хармонично съчетание със съществуващия дървен таван, който е запазен в голямата си част. Общото излъчване на материалите е за естествени тонове (тъмно сиво, черно, светло сиво, бежово) и повърхности (дърво, хераклит, МДФ), контрастиращи една на друга като тъмно – светло, гладко-грапаво, ново - старо.
Сценичната механизация и оборудването са подновени, възстановен е и въртящият се кръг на сцената.
Към залата са изградени и нови гримьорни.
В сградата има 4 многофункционални зали – всяка със свои специфични характеристики. В тях има условия за провеждане на камерни концерти и спектакли, занимания по танци, изложби, семинари и др.

Останалите помещения са групирани в зони, всяка от които със специфично предназначение и самостоятелен достъп:
- Зона Общински съвет – зала и кабинети
- Зони със зали за танци и спорт
- Зона с кабинети по изкуства
- Зона, отредена за Съюза на ветераните нефтохимици
- Зона администрация
- Зони със служебни и обслужващи помещения
- Съществуващ Снек-бар на ниво партер, допълнително отворен към вътрешния двор;

Една от целите на проекта е запазване на материалността от оригиналната сграда и в интериор, където това е възможно и уместно, и вписването й в новото интериорно решение. Един от ценните материали в сградата са мозайките в по-голяма част от общите части – фоайета, коридори и стълбища, които са запазени и реновирани след реконструкцията.
Характерни за старата сграда са тъмната дървесна обшивка на Зрителната зала и рабицовият таван при фоайето на партера. Таванът беше изцяло запазен, а обшивката заменена с hpl-плоскости с дървесен декор. Тази обшивка беше и вхъхновението за „обличането“ на целия вътрешен двор с аналогичен дървесен hpl – дворът като една открита зрителна зала със сцена. За съжаление при фоайето на балкона на първи етаж нямаше запазени настилки и тавани след възникнал в годините пожар. Там интериорното решение е ориентирано към създаване на многофункционално пространство подходящо за събития (саморазливна настилка, акустични обшивки и таван и др.).
Парапетите при интериорните стълбища са запазени в голяма степен – детайлът е променен като дървесните плоскости между колонките са заменени с пана с метална мрежа.

За по-добра ориентация в сложната функционална и пространствена структура на сградата е въведена оригинална система за визуална комуникация и съвременна графична идентичност, вдъхновена от самата сграда и епохата й на създаване.

EN
Interventions in the volumetric-spatial model:
• Opening the courtyard to the square and highlighting the entrance;
The opening of the yard to the main entrance allows life in the building to connect with that of the square, gives additional importance to the yard, which in addition to a place to rest, accepts additional functions - quick connection to different parts of the building and a place to organize outdoor events.

• Creating additional storey on top of the main entrance;
The increase in the height of the building in the eastern part is a reaction to the new building nearby. The silhouette of the building becomes more dynamic in this area and shifts upwards at its most active angle, emphasizing the entrance. The superstructure envisages two new multi-functional halls and service rooms to them.

• New louver construction in front of the facade, which connects the geometry of the old building and the additional storey and gives a unified image and character;
The outer shell of the building is sensitive to the new gravitational forces of the environment. Its geometry is most dynamic at the main entrance and the east corner, and as you move away it calms down and the rhythm repeats itself. At the northern corner, where the original façade is solid and the stone relief is located, the outer shell is minimized and allows the relief to be exposed.
The image of the building, perceived from a distance, is unified and generalized. Close-up articulation and the multi-layered view give detail and human dimension, creating the impression of a constantly changing image when perceived in motion. The shell plays a unifying role in the interior - gives a common feeling to all rooms of the second and third level and a sense of belonging to the whole, as well as a more balanced sunniness in the halls. It is made of aluminum profiles with a supporting steel frame.
The structure of the old building is not completely hidden. The louver construction is designed mainly on the floors above the ground floor and steps only at the main entrance. In this way, the spaces on the ground level remain as open and accessible as possible. The glazing on the entire fronts of the floors is preserved (suspended facades). The horizontal stripes at the bay window, so characteristic of the original image of the building, are visible behind the lattice. The materiality inherent in the old building is preserved on its surface - the marble cladding (at the bay window) and dark basalt (ground floor and details) emphasize the original structure. As an echo of the history of the building, the two reliefs are preserved - on the facade to the Hristo Botev str. from the north and to the courtyard.

Interference in the internal structure
Of particular importance for the organization in the building is the addition of an elevator and a two-storey footbridge behind the conference hall (Municipal Council). This new communication assembly simultaneously solves the problems with accessibility and builds the broken connection between the separate zones. A direct visual connection with the yard is made through the footbridge.

The project offers halls of various sizes, heights and locations to meet the needs of both the Cultural center and their use for organized events. One of the priorities of the project is to provide added value to the large transitional spaces - lobbies and courtyard, by creating conditions for events, informal meetings, exhibitions and more.

The largest and most significant area in the building is that of the existing Main hall, the stage and the adjoining foyers and ancillary spaces. The Hall has been completely renovated. It is suitable for theatrical, musical and dance performances, it is also equipped with a cinema machine. The new interior solution aims to emphasize the upper part of the hall with the balcony and the two side "wings" as lighter (wallboard, wood), opposed to the dark base of the ground floor and the space around the stage (MDF). All this - in harmonious combination with the existing wooden ceiling, which is preserved for the most part. The general radiance of the materials is for natural tones (dark gray, black, light gray, beige) and surfaces (wood, wallboard, MDF), contrasting each other as dark-light, smooth-rough, new-old.
The stage mechanization and equipment have been renewed, and the rotating circle of the stage has been restored.
New dressing rooms have been built next to the hall.
The building has 4 multi-functional halls - each with its own specific characteristics. They have conditions for chamber concerts and performances, dance classes, exhibitions, seminars and more.

The other premises are grouped in zones, each of which has a specific purpose and independent access:
- Municipal Council Zone - hall and offices
- Areas with dance and sports halls
- Area with art classrooms
- Area designated for the Union of Veteran Petrochemists
- Administration area
- Areas with office and service premises
- Existing Snack bar on the ground floor, additionally open to the courtyard;

One of the goals of the project is to preserve the materiality of the original building in the interior, where possible and appropriate, and to fit it into the new interior solution. One of the valuable materials in the building are the mosaics in most of the common areas - foyers, corridors and staircases, which have been preserved and renovated after reconstruction.
Characteristic of the old building are the dark wood paneling of the Main hall and the rabitz, the ceiling in the lobby of the ground floor. The ceiling was completely preserved, and the cladding was replaced with hpl-panels with wood decor. This cladding was also the inspiration for "dressing" the entire courtyard with a similar wooden hpl - the courtyard as an open hall with a stage. Unfortunately, in the lobby of the balcony on the first floor there were no preserved floors and ceilings after a fire that broke out over the years. There, the interior solution is oriented towards creating a multi-functional space suitable for events (self-leveling flooring, acoustic cladding and ceiling, etc.).
The railings of the interior stairs are largely preserved - the detail has been changed and the wooden panels between the columns have been replaced with panels of metal mesh.

For better orientation in the complex functional and spatial structure of the building, an original system for visual communication and modern graphic identity has been introduced, inspired by the building itself and its era of creation.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Всяка сграда може да разказва истории –за това, какво се случва в нея, в какви времена живее или какво са харесвали хората, когато е проектирана. За своята 45 годишна възраст Културният дом НХК е като сграда-роман.
С ключовото си разположение и разнообразие на пространства Културният дом се е утвърдил през годините като център с голямо обществено значение. Реконструкцията му допринесе. както за решаване на проблемите свързани с експлоатацията и поддръжката, така и с разширяването на диапазона и честотата на възможните събития. Проектът направи нов прочит на сградата от гледна точка нуждата от адекватни културни пространства - съвременни, достъпни, гъвкави, привлекателни, част от ежедневния ритъм на града и хората. Не на последно място с реконструкцията на сградата се създаде съвременен, разпознаваем и запомнящ се архитектурен образ, адекватен на средата и историята на сградата.
Изпълнението на проекта отне около година и от есента на 2020г Културен дом НХК е отворен за посетители. Последната година донесе много въпросителни за начина на ползване на подобни обществени пространства. В проекта залагахме принципи на многофункционалност, интегриране и социализация – някои от тях ще проработят, а други – не. Но сме убедени, че историята продължава да се пише и сградата е най-добрият неин разказвач.

EN
Each building can tell stories - about what happens in it, in what times it lives or what people liked when it was designed. For its 45 years of age, the NHK Cultural Center is like a novel building.
With its key location and diversity of spaces, the Cultural center has established itself over the years as a center of great public importance. Its reconstruction contributed both to solving the problems related to operation and maintenance, and to expanding the range and frequency of possible events. The project made a new reading of the building in terms of the need for adequate cultural spaces - modern, affordable, flexible, attractive, part of the daily rhythm of the city and the people. Last but not least, the reconstruction of the building created a modern, recognizable and memorable architectural image, adequate to the environment and history of the building.
The implementation of the project took about a year and since the fall of 2020 the NHK Cultural center is open to visitors. The last year has brought many questions about how to use such public spaces. In the project we set principles of multi-functionality, integration and socialization - some of them will work and others - not. But we are convinced that history continues to be written and the building is its best narrator.

Проектирано от

Архитектурно студио Мото

Конструктор

инж. Александър Мишев, инж. Мая Мишева

Инвеститор

Община Бургас

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2020

РЗП

8600 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Бургас, Bulgaria

Презентационни табла

6502-0tablo1.pdf

6502-0tablo2.pdf

6502-0tablo3.pdf