КЪЩА НА ГРАНИЦИТЕ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата се намира в предградията на София, на пресечна точка между урбанизираната структура и парковата планинска среда. Именно тази нейна гранична характеристика е в основата на концепцията на сградата – да бъде буфер между град и природа, движение и уединение, формално и неформално.

-EN-

The house is located in the suburbs of the capital of Bulgaria – Sofia, at an intersection between the urbanized structure and the natural environment. This boundary characteristic of the building is the basis of the concept – to be a buffer between city and nature, movement and privacy, formal and informal spaces.

Цели на проекта

Дизайнът проследява тази логика и е на прага между модерния градски дом и образа на планинската вила; между минималистичните прави линии и уютния двускатен покрив. Той е компилация между модерно и традиционно, градско и природно, абстрактно и натуралистично.

Разположена в парцел с наличие на високи дървета и заобиколена от природни дадености, тя се вписва в средата посредством естествени материали и земни тонове. Фасадите са линейно текстурирани, с препратки към вертикалността на боровете. Големите остъкления на юг отварят жилищните помещения към светлината и природата, а предимно плътната северна фасада обръща гръб на улицата и шума.

-EN-

The design follows this logic and is on the threshold between the modern urban home and the image of the mountain cottage; between the minimalist straight lines and the cozy gable roof. It is a compilation between modern and traditional, urban and natural, abstract and naturalistic.

Located on a plot with tall trees and surrounded by greenery, it fits into the environment through natural materials and earthy tones. The facades are linearly textured, with references to the verticality of the pine trees. The large south windows open the living spaces to light and the yard, and the mostly closed northern facade turns its back on the street and noise.

Същност на проекта

Функционално, сградата е еднофамилна жилищна. На първо ниво са разположени помещенията от „група ден“ – дневна с кухня и трапезария. На второ ниво се намира „група нощ“ – спалните помещения. На трето ниво – „зона за уединение“ – кабинет, който може да се използва и за гостна стая. Паркирането е решено под матово остъклен навес в близост до улицата.

Интериорът на къщата е продължение на екстериора. Обемите, материалите и текстурите продължават логиката на фасадите, а елементите отново са на границата между ново и старо, абстрактно и натурално, динамика и спокойствие.

Макар и с традиционни нотки, къщата следва съвременните тенденции за енергийна ефективност и технологичност. Благодарение на своя опростен обем, компактна форма и избор на материали тя достига до енергиен клас „А“, а вследствие на вложената техника – е изцяло автоматизирана.

-EN-

Functionally, the building is a single-family residential. On the first level are the rooms from the "day group" – living room with kitchen and dining room. On the second level is the "night group" – the bedrooms. On the third level – "privacy area" – a study room that can also be used as a guest room. Parking is designed under a glass shed near the street.

The interior of the house is a sequel of the exterior. The volumes, materials and textures continue the logic of the facades, and the elements are again on the border between new and old, abstract and natural, dynamics and calmness.

Although with traditional touches, the house follows modern trends for energy efficiency and technology. Thanks to its simplified volume, compact shape and choice of materials, it reaches energy class "A", and as a result of the embedded technology - it is fully automated.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата е проектирана измежду много граници – логически и естетически. Именно в търсенето на пресечната точка между тях може да бъде открит балансът, а той трябва да истинската цел на архитектурата – къща, която да съдържа съвременните ценности, да се възползва от технологичните предимства, но и да не губи характера и уюта на един истински дом.

-EN-

The building is designed between many boundaries – logical and aesthetic. It is in the search for the intersection between them that the balance can be found, and it must be the true goal of architecture - a house that contains modern values, takes advantage of technological progress, but also does not lose the character and comfort of a real home.

Проектирано от

Мечкуеви Архитекти ООД

Конструктор

инж. Драгослав Йорданов

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://mechkuevi.com/house-v2/

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2023

РЗП

273 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

в.з. Малинова долина, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10718-P_BG.pdf

10718-P_EN.pdf