Къща в Ситония/House in Sithonia

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Теренът се намира на около 50 м от плаж в южната част на полуостров Ситония/ Гърция. Той е част от малко селище с вилни редови сгради и остава незастроен дълго след като са построени останалите къщи. Ориентацията на терена е с посока югоизток към морето. По местните урбанистични наредби за тази територия големината на сградата може да е максимално 200 м2. Климатът е субтропичен като ежегодно се случват силни порои, които заливат околността на около 30-40 см височина и ерозират терените.

Initial condition of the area
The terrain is located about 50m from the beach in the southern part of the peninsula of Sithonia / Greece. It is part of a small village with villa buildings and remains undeveloped long after the other houses were built. The orientation of the terrain is southeast to the sea. According to the local urban regulations for this territory, the size of the building can be a maximum of 200 m2. The climate is subtropical with strong torrents every year, which flood the area at an altitude of about 30-40 cm and erode the terrain.

Цели на проекта

Да се проектира сграда за целогодишно обитаване с ориентацията на сградата на юг-югоизток към морето. Ослънчаването на тази част от сградата е целодневно през летните месеци, а температурите са високи и трябва да се предвиди сигурна слънцезащита. Програмата за проектиране предвижда голяма вътрешна дневна, лятна дневна с кухня отвън, 3 самостоятелни спални с бани, едната от които да е свързана с дневната, както и отделна баня отвън с възможност за поставяне на каравани в тази част на двора.

Purpose of the project
The purpose of the project is to design a house for year-round living with the orientation of the building south-southeast orientation to the sea. The sun exposure of this part of the building is all day during the summer months, and the temperatures are high and safe sun protection must be provided. The design program provides a large indoor living room, summer outdoor living place with a kitchen, 3 separate bedrooms with bathrooms, one of which is connected to the living room, and a separate bathroom outside with the possibility of placing caravans in this part of the yard.

Същност на проекта

Поради размера, ограничен във визата за строителство, се предлага организация на помещенията, при която в спалните за гости се влиза отвън откъм басейна, който е „общото пространство“ на дома през лятото. Това позволява да се избегне вътрешна връзка със спалните и да се спести квадратура, както и всички бани да са с прозорец, гледащ към градината. Дневната е отворена с витрини в 3 посоки и е максимално свързана с околната среда. Лятната дневна е ориентирана така, че да се вижда морето през директната връзка с плажа, като е отворена в две посоки и осигурява постоянно леко движение на вятъра. Сградата е задигната на височина 80 см от околния терен в случай на силен порой.

Essence of the project
Due to the size, limited in the building permit, a project is proposed in which the guest bedrooms are entered from the outside terrace where the pool is, which is the most important ареа in the summer. This allows to avoid internal connection with the bedrooms and to save space, as well all of the bathrooms to have a window overlooking the garden. The living room is open with windows in 3 directions and is maximally connected to the environment. The summer outdoor living area is oriented so that the sea can be seen through the direct connection with the beach, as it is open in two directions and provides constant light wind movement. The building is raised to a height of 80 cm from the surrounding terrain in case of heavy rain.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектираната сграда е едноетажна, макар монолитна като обем и материали не доминира над околните сгради. Каменните стени са от същия материал като съседните сгради и е създадена цялостна връзка със селището. Къщата е изградена на тераса над терена, в която е вкопан обема на басейна, а цялостната композиция позволява на сградата да се впише добре в околната среда. Добавените обеми от слънцезащитни елементи подсигуряват по-дълго дневно обитаване навън и са връзката на пространствата вътре-вън, чието преливане е целта на един летен дом. Озеленяването е с местни растителни видове.

Impact to change the surrounding space
The designed house is one-storey, although monolithic in volume and materials does not dominate the surrounding buildings. The stone walls are made of the same material as the neighboring buildings which creates a connection between them. The house is built on a terrace above the terrain, in part of which the volume of the pool is, and the overall composition allows the building to fit well into the free terrain. The added volumes of sunscreen elements ensure a longer daily outdoor living and provides connection of the spaces inside and outside, the overflow of which is the goal of a summer home. The landscaping is with local plant species.

Проектирано от

L6 studio

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

house 200 m2 + terrace 288 m2 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Ситония, Гърция

Презентационни табла

L6-Studio__01.pdf

L6-Studio__02.pdf

L6-Studio__03.pdf