ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, гр.Елена

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е била построена през 1875 г. за класно училище от първомайстор Генчо Кънев от Трявна. Изгаря през 1977 г. и е възстановена от същия майстор през 1880 г.
На 14 февруари 1988г., сградата се запалва и изгаря до основи.
През 2019 г. започва възстановяване на училището, по проект на Община Елена „ Култура във вечността“ по програма Трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020. Строителството е извършено от 02. 2019 до 10.2020г.
Терена се намира в центъра на гр.Елена, видно от снимката след пожара от 1988г. са останали само каменния цокълен етаж от сградата. Сградата се проектира за картинна галерия.

The building was built in 1875 for a grade school by prime-master Gencho Kanev from Tryavna. It burned down in 1977 and was rebuilt by the same master in 1880. On February 14, 1988, the building caught fire and burned to the ground. In 2019, the restoration of the school began, according to the project of the Municipality of Elena "Culture in eternity" under the Cross-Border Cooperation program "Interreg V-A Romania-Bulgaria" 2014-2020. The construction was carried out from February 2019 to October 2020. The terrain is located in the center of the town of Elena, as can be seen from the photo after the fire of 1988 only the stone basement floor of the building remains. The building is being designed for a picture gallery.

Цели на проекта

Целта на проекта е възстановяване на сградата в близък до автентичния вид и проектирането и за картинна галерия. Съвременна картинна галерия, която в цокълния етаж има помещения за хранилища за картини, реставрационни и депа за произведения на изкуството. На горните два етажа се състоят от офис, конферентна зала и експозиции за изложби, временни и постоянни. Горното осветление на второ ниво допринася за меко и дифузно осветление. На прозорците се монтират щори, за регулиране на светлината. Да се изградят нови инсталации за осигуряване на функционирането на сградата и съхранението на картините.

The aim of the project is to restore the building in close to the authentic form and to design it for a picture gallery. A modern art gallery, which in the ground floor has rooms for storage of paintings, restoration and depots for works of art. The upper two floors consist of an office, a conference room and displays for exhibitions, both temporary and permanent. The upper lighting on the second level contributes to soft and diffused lighting. Blinds are installed on the windows to regulate the light. To build new installations to ensure the functioning of the building and the storage of the paintings.

Същност на проекта

Същността на проекта е изпълнение на нова сграда, възстановяване на изчезнал обем и проектиране на сграда за картинна галерия при запазване на спомена от класното училище. Създаване на съвременна картинна галерия, която да приюти в депата си многото картини и произведения на изкуството от сбирката на музея в град Елена. Да се създаде възможност за организиране на изложби ,конференции и пленери за съвременно изкуство.

The essence of the project is the implementation of a new building, the restoration of a missing volume and the design of a building for a picture gallery while preserving the memory of the grade school. Creation of a modern art gallery to house the many paintings and works of art from the collection of the museum in the city of Elena. To create an opportunity to organize exhibitions, conferences and plein airs for contemporary art.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

След възстановяването на сградата, която е в спомените на много поколения жители на гр.Елена, ще доведе до отваряне на нов туристически и културен продукт както и развитие на по- голям туризъм в града. Предназначението на възстановената сграда е за картинна галерия, където е представена част от богатия художествен фонд на Музей на Възраждането - гр. Елена. Новата вертикална планировка дава възможност за експониране на произведения на открито и терени за провеждане на пленери.

After the restoration of the building, which is in the memories of many generations of residents of the city of Elena, it will lead to the opening of a new tourist and cultural product as well as the development of greater tourism in the city. The purpose of the restored building is a picture gallery, where part of the rich art fund of the Museum of the Renaissance - town of Elena is presented. The new vertical layout makes it possible to exhibit works in the open air and grounds for plein air events.

Проектирано от

д-р арх.Милен Маринов

Конструктор

инж.Евгени Тотев

Инвеститор

Община Елена

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

1231 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Елена, България

Презентационни табла

Tablo-1_compr.pdf

Tablo-2_compr.pdf

Tablo-3_compr.pdf