Административна сграда „Калистратов груп“ / Kalistratov Group Headquarters

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Парцелът се намира в тих квартал, далеч от градския център. Той е разположен до голям градски парк с историческа минерална баня. Районът се развива интензивно благодарение на наличието в него на университет и строяща се линия на метрото (вече в експлоатация).
Околната среда се характеризира с богата зеленина, но безлична архитектура.
Още в началото изникнаха три проблема – съществуващ изоставен строеж в парцела, разпореждане на общината за запазване на заварената конструкция и ограничения във височината на сградата и дълбочината на основите ѝ поради наличието на минерални води в района.
EN
The plot is located in a quiet suburb, far from the city centre. It is situated next to a large city park with a historic spa complex. The area is rapidly developing, thanks to a university and a Metro line under construction (now operational) in it.
The surroundings were characterised by lush vegetation but bland architecture.
Three problems came forward – an existing derelict building in the plot, a resolution by the authorities to keep the existing structure and foundations, and a restriction of the building’s height and foundations’ depth due to underground mineral water in the area.

Цели на проекта

Като уважавана семейна строителна фирма, клиентите поставиха две ключови изисквания – впечатляваща, но сдържана сграда, демонстрираща способностите на фирмата, и комфортна работна среда, в контакт с природата.
Семейният аспект е особено важен, тъй като фирмата третира служителите си като разширено семейство. Новата сграда трябва да побере настоящия състав, предвиждайки увеличаването му в бъдеще, като осигури индивидуален офис и паркомясто за всеки служител.
Основният приоритет на проекта е енергийна ефективност чрез естествени средства – ориентация, засенчване и естествена вентилация. Целта е това да се постигне само с архитектурни решения, а машините за климатизация да имат по-скоро допълваща функция.
Другите приоритети включват вписване в околната природна среда, заимстване от традиционната архитектура и използване на местни материали колкото се може повече.
EN
A renowned family-run construction company, the clients had two key requirements – an impressive but restrained building, demonstrating the company’s capabilities, and a comfortable working environment in contact with nature.
The family aspect was paramount as the company considers its employees as an extended family. The new headquarters had to accommodate the current staff and foresee future expansion, providing an individual office and a parking place for each employee.
The key priority of the project is energy efficiency by natural means – orientation, sun-shading, and natural ventilation. The aim is to rely on architectural solutions to achieve this and to reduce the mechanical facilities for air-conditioning to supplementary ones.
Other priorities include blending with nature, borrowing from the traditional architecture, and using local materials as much as possible.

Същност на проекта

Съществуващата стоманобетонна конструкция бе напълно оголена и запазена с минимални намеси. Изграден е нов гараж с наземна и подземна част със самостоятелна конструкция.
Основните етажи се заемат от офисите. На всеки от тях има зала за срещи, архив за текущи проекти, копирен център и кухня. На последния етаж е оформена просторна покривна тераса с остъклена „слънчева зала“ част за неофициални събирания, с панорамна гледка към Витоша. На полуподземния етаж се намира ресторант за официални празненства, побиращ всички служители.
Подвижните слънцезащитни екрани са отличителният елемент на проекта – тяхното положение отразява движението на слънцето и настроението на обитателите. Изработени от перфорирани алуминиеви листове, те са специално проектирани да предпазват от прегряване, да намаляват отблясъците и да осигурява уединение. Обстойни тестове с тримерни модели и реални мостри определиха най-ефективните форма, размер и подредба на отворите. Те варират според ориентацията на фасадите – от север са два пъти по-големи и осигуряват само уединение.
От самото начало сградата като стъклена кутия и офисът с отворен план бяха категорично отхвърлени. Вместо тях бе избрана по-затворена схема, в стремеж за по-уединено и спокойно работно пространство. Всяка стая има прозорец от пода до тавана, който осигурява гледка навън и може да бъде отворен, за навлизане на пресен въздух. Дългата южна фасада генерира топлинни печалби през зимата, но слънцезащитните екрани я предпазват от прегряване през лятото. При приземния етаж е използван принцип от българската традиционна архитектура – дълбоките еркери спират високото слънце през лятото, но пропускат под себе си ниското слънце през зимата. Всяка стая е със самостоятелен контрол на температурата, като когато тя не се ползва, климатизацията в нея може да бъде изключена.
EN
The existing reinforced-concrete structure was stripped entirely and preserved with minor interventions only. A new car-park with a ground and underground parking areas is built with a separate structure.
The main storeys accommodate the offices. Each of them has a meeting room, an ongoing-projects archive, a print© room, and a kitchen. The top storey has a spacious roof terrace with a glazed “sun-room” for informal gatherings, with a panoramic view to the Vitosha Mountain. The semi-underground storey contains a restaurant, fitted to seat all the staff for formal celebrations.
The movable sunscreens are the main feature of the design – their position reflects the movement of the sun and the mood of the inhabitants. Made from perforated aluminium sheets, they are specially designed to prevent overheating, reduce glare, and provide privacy. Extensive testing with 3D models and real samples determined the most efficient form, size, and pattern of the holes. They vary according to the facade’s orientation – twice larger to the north, serving for privacy only.
From the start the glass-box building and the open-plan office were discarded. Instead, a more enclosed scheme is chosen, striving for a more private and calm working space. Every room has floor-to-ceiling windows, which frame views to the outside and can be opened to let fresh air in. The long south facade generates heat gains in winter, but the sunscreens protect it from overheating in summer. A Bulgarian traditional architecture principle is used for the ground storey – the deep cantilever above stops the high sun in summer, but lets the low sun pass under in winter. Each room has separate temperature control and if unused, the air-conditioning can be switched off.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата притежава силна визуална идентичност, но не се натрапва. Прикрита за заобикалящата я зеленина, то може дори да не бъде забелязана. Нарочно е избрана въздържана цветова схема, която още повече я слива с околността. В основата ѝ е взаимодействието между кафявата дървесна шарка на основната обшивка (HPL) и сивите нюанси на останалите материали. Видим бетон и местен мраморизиран варовик, използван в голямо количество, допълват палитрата от сиви тонове.
Обект на ентусиазиран прием от местната общност, сградата се ангажира и обогатява архитектурната среда, като залага нов стандарт за бъдещото строителство по отношение на архитектурния облик и устойчивост в района.
EN
The building has a strong visual identity but keeps a low profile. Hidden behind the surrounding vegetation, it could even be overlooked. The restrained colour scheme blends it even more. It is based on the interplay between the brown wooden pattern of the main cladding (HPL) and the different shades of grey of the other materials. Exposed concrete and local marbled limestone, used extensively, complements the grey palette.
Enthusiastically acclaimed by the local community, the building engages with and enriches the surrounding area, setting a benchmark for future development in terms of appearance and sustainability.

Проектирано от

Климент Иванов Архитекти / Kliment Ivanov Architects

Конструктор

инж. Живко Иванов

Инвеститор

Калистратов груп

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.klimentivanov.com/projects/public/kalistratov-group-headquarters/

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2020

РЗП

2704 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Любляна“ 2, София, България

Презентационни табла

Kliment-Ivanov-Architects-Tablo-1.pdf

Kliment-Ivanov-Architects-Tablo-2.pdf

Kliment-Ivanov-Architects-Tablo-3.pdf