Villa Gantiadi

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Вила Гантиади е еднофамилна къща на Българското Черноморие. След анализ на терена, къщата е поместена в типичен див и скалист склон, в непосредствена близост до морския бряг. Сградата е проектирана изцяло под нивото на улицата, което даде възможност за запазване на морската гледка и голяма част от растителните видове.

/ENG/

Villa Gantiadi is a family house located on the Bulgarian Seaside.
After thorough examination of the plot, the house is integrated on a typical rocky slope in close proximity to the coast. The building is designed under the street level, which gave the opportunity to preserve the sea view as well as most of the existing flora.

Цели на проекта

Вписване на архитектурата в даденостите на терена.
Създаване на организация и функционалност на пространствата, отговарящи на високите изисквания на инвеститора.
Преход от външната среда към интериора - с материали и структури характерни за мястото.

/ENG/

Integration of the architecture in the specifics of the plot.
Creating organisation and functionality of the spaces, meeting the high requirements of the investor.
Merging outside and inside through distinctive materials and structures.

Същност на проекта

Къщата има подчертана хоризонталност чрез бетонови бордове при терасите и покрива, които са естествено продължение на хоризонталите на терена. Използвани са плавни преходи между отделните нива и терена с цел намаляването на странични подпорни стени. Така поместена, архитектурата и ландшафта се преливат без да е ясно изявена границата между тях. Единственото внушение за обитаемост е източната фасада на къщата, която е максимално отворена с голямо остъкляване към морето. Покривът на сградата е изграден като естествен терен, покрит с характерни местни тревни и почвено-скални материали и не се отличава от околния пейзаж. Използваните материали в целия обект са: видим бетон, камък и стъкло. Интериорът продължава темата на морския бряг.

В процеса на строителството бяха използвани технологии, които осигуриха възможност за работа в екстремни условия на климата:
· Стоманобетонна конструкция с използването на сулфатоустойчив цимент за кратките срокове на строителство
· Енергоефективност чрез използване на пено-полиуретанова изолация при всички ограждащи стени и покрив
· Устойчива архитектура с използване на интензивен „зелен покрив“
· Създадоха се удобства , които осигуриха високо ниво на комфорт на обитаване:
- смарт системи за управление на отопление, климатизация и контрол на достъп.
- автоматизирана система за защита от вятър с хидравлични стъклени парапети, които се скриват в подовата конструкция
- асансьори: пътнически и товарен

Предизвикателство на проекта беше краткия срок за изпълнение от 5 месеца.
· груб строеж: Февруари 2021 - Април 2021
· довършителни дейности: Април 2021 - Юни 2021

/ENG/

The house has a pronounced horizontal line through the concrete boards at the terraces and the roof, which naturally follow the horizontals of the terrain. Smooth transitions have been used between the different levels and the site as well as decrease of side retaining walls. Placed in this way, the architecture and the landscape merge without a clear boundary between them. The only suggestion of habitability is the eastern facade of the house, which is open utmost by large glazing facing the sea. The roof of the building is built as a natural field, covered with typical local plants and soil-rock materials and is undistinguished from the surrounding landscape. The materials used throughout the site are exposed concrete, stone and glass. The motif of the coast is utalised in the interior.

In the construction process were used technologies that provided the opportunity to work in extreme weather conditions:
• Reinforced concrete structure with the use of sulfate-resistant cement for short construction times
• Energy efficiency through the use of polyurethane foam insulation in all enclosing walls and roof
• Sustainable architecture using a "green roof"
• Amenities that have provided a high level of living comfort:
- smart systems for heating, air conditioning and access control.
- automated wind protection system with hydraulic glass railings hidden in the floor structure
- elevators - passenger and freight

The challenge of the project was the short implementation period of 5 months.
• rough construction: February 2021 - April 2021
• finishing works: April 2021 - June 2021

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Тази архитектура не демонстрира. Мащабите ѝ останаха скрити от обществените зони на населеното място
/с изключение на брега/.
Тя позволи да запазим усещането за простор и естественост на терена, който се облагороди от човешкото присъствие и грижа. Гледката към морето остана автентична.
Вила Гантиади изпълнява функцията си на къща за почивка на морския бряг.

/ENG/

This architecture does not demonstrate. Its scale remained hidden from the public areas of the settlement
/except for the coast /.
It allowed us to preserve the sense of space and wildness of the place, which was civilised by human presence and care.
The sea view remained authentic. Villa Gantiadi serves as a holiday home on the sea coast.

Проектирано от

NIKART архитектурно студио

Конструктор

инж. Асен Страшимиров

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.nikart.bg/villa-gantiadi

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2021

РЗП

725 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Презентационни табла

Villa-Gantiadi-NIKART-01.pdf

8159-Villa Gantiadi - NIKART - 02.pdf

8159-Villa Gantiadi - NIKART - 03.pdf