VIA OFFICES – PLOVDIV

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта

Via offices
Средата като гаранция за успех!

Via Offices e нова модерна сграда от висок клас, осигуряваща условия за отлична работна среда, която да разгърне потенциала на вашите идеи и да превърне в реалност най- амбициозните бизнес планове.

Сградата е ситуирана в имот с лице към кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Коматевско шосе“, в един от най- комуникативните райони на град Пловдив, което е първата видима предпоставка за успех още в проектна фаза.
Разполага с пет надземни етажа- партер и четири офисни нива.
Функционално, разпределението на К ±0,00 избягва типичното и залага на обекти с търговска и развлекателна насоченост- магазин, ресторант и зала за танци.
Разбира се, на партера не е пропуснато да се даде заслужено място и на просторно приемно фоайе с рецепция, което да приветства и отвежда към офисната част, олицетворяваща същинската смислова линия на сградата.
Всяко от типовите нива е с квадратура 1 205 м². Важно е да се отбележи проектното решение площите да са максимално усвояеми с цел предоставяне възможност за обособяване на пространството в зависимост от нуждите на отделните ползватели. Именно това основно предимство прави Via Offices идеалното място, което да оправдава и най- високите очаквания. А светлата височина от 3,75 м допринася допълнително за създаване на необходимия комфорт, подобаващ на една приятна делнична обстановка. Оформени са зони за отдих – лоджии в източната и западната част.
Други важни характеристики са двойната подова система, двойно енергийно захранване и автоматично превключване при аварии, тритръбна VRV система за едновременна работа на топло и студено, кабелни системи категория 6а и оптика, системи за контрол на достъпа.
Външният облик е в духа на модернизма и носи космополитно усещане, насочено към уверения човек- този, който не поставя граници в търсене на най- доброто кариерно развитие.
Залага се на окачена фасада с двоен стъклопакет, комбинирана с Etalbond и Lacobel в класически цветови нюанси. Различните материали взаимодействат в ортогонални направления, следвайки характера на изчистените форми.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сградата е последният завършващ етап от комплекса Via Park и допълнение към вече утвърдена ритейл зона.
Със своето разнообразие от търговски обекти на добре познати международни марки и заведения за хранене, разположени на площ от общо над 5 100 м2, през последните години Via Park се превърна в любимо място за посетители и категоричен лидер сред обектите от този тип в града.
Комплексът се състои от три едноетажни сгради, в които се помещават общо 9 магазина, пицария и кафе- сладкарница. Паркинг с капацитет над 250 автомобилни места и 8 стойки за велосипеди се грижи за удобството на всеки един клиент и служител. На разположение са също станции за зареждане на електромобили.
Обърнато е необходимото внимание и на озеленените площи. Засадени са растения с високи декоративни качества за постигане на уединение от прилежащата улична мрежа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В заключение, смело може да се обобщи, че успехът на строително- инвестиционния план е неоспорим факт.
Създаден с идея да предложи неограничени възможности на една ръка разстояние, Via Park е предопределен да излезе от рамките на посредствеността и не може да остане незабелязан.

ИМЕ:
VIA PARK

ЛОКАЦИЯ:
Гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ №131

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„САРИС ПРОПЪРТИ“ ЕООД

ПРОЕКТАНТ:
„RT Consult“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛОЩ НА ИМОТА:
13 871 м2

ОБЩА ЗП НА КОМПЛЕКСА:
6 233 м2
ОБЩА РЗП НА КОМПЛЕКСА:
11 050 м2

ЗП RETAIL:
5 183 м2

ЗП ОФИС СГРАДА:
1 050 м2
РЗП ОФИС СГРАДА:
5 867 м2

БРОЙ ПАРКОМЕСТА:
250

-EN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIA Offices
Via Offices is a new modern high-class building providing condition for excellent
A working environment to unleash the potential of your ideas and turn them into
reality - the most ambitious business plans.

The building is located on a property facing the intersection of "Al. Stamboliyski" and st.
"Komatevsko Shosse", in one of the most communicative areas of the city of Plovdiv, that is
the first visible prerequisite for success already in the project phase.

It has five levels - ground floor and four office levels.
Functionally, the distribution of K ±0.00 avoids the typical and bets on objects with
commercial and entertainment focus - shop, restaurant and dance hall.
Of course, the ground floor has not been neglected to give a well-deserved place to a spacious one
a reception hall with reception to welcome and lead to the office area,
embodying the true meaning line of the building.

Each of the standard level has a square footage of 1,205 m². It is important to note that the design is created in a way to make the areas maximally exploitable in order to provide an opportunity for allocation of space depending on the needs of each individual user. And this is the core advantage that makes VIA Offices the perfect place to justify even the highest expectations. The clear height of 3.75 m further contributes to the necessary comfort befitting working environment. There are recreation areas – loggias in the eastern and western parts.
Other important features are the dual floor system, dual power supply and automatic emergency switching system, three-pipe VRV system for simultaneous operation with hot and cold, cable systems category 6A and optics and access control system.
The exterior is in the spirit of modernism and carries a cosmopolitan feel aimed at the confident person – the one who does not set limits in search of the best career development.
It relies on a double-glazed suspended façade combined with Etalbond and Lacobel in classic color shades. Different materials interact in orthogonal directions following the character of the pure forms.
The building is the last completed part of the VIA Park complex and an addition to the existing retail area. With its variety of outlets of well-known international brands and catering establishments, located on a total area of over 5,100 m², in the past few years VIA park became a favorite place for visitors and a definite leader among other similar places in the city.
The complex consists of three one-story buildings, which consist 9 shops, pizzeria and coffee shop. Parking with a capacity of over 250 car spaces and 8 bike stands. There are electric cars charging stations available.
In conclusion, it can be summarized that the success of the construction-investment plan is an undeniable fact. Designed with the idea of offering limitless possibilities right at your fingertips, VIA Park is destined to break out the mediocrity and cannot stay unnoticed.

Name:
VIA Park
Location:
City Plovdiv, Blvd. Äl. Stamboliyski” №131
Investor:
“SARIS PROPERTIES” EOOD
Designer :
“RT Consult”
Property areas: 13 871 m²
Built-up area of the complex:
6 233 m²
Total built-up area of the complex:
11 050 m²
Built-up area of the retail part:
5 183 m²
Built-up of the office building:
1 050 m²
Total built-up area of the office building:
5 867 m²
Parking Spaces:
250 pcs.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

"RT Consult"

Конструктор

Атанас Василев

Инвеститор

"Сарис Пропърти" ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://viapark.bg/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2022

РЗП

11 050 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

https://www.google.com/maps/place/bul.+%22Aleksander+Stamboliyski%22+131,+4004+g.k.+Ostromila,+Plovdiv/@42.124619,24.7187217,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x14acd023faba5b1b:0x25549de5d1bd2a90!2sbul.+%22Aleksander+Stamboliyski%22+131,+4004+g.k.+Ostromila,+Plovdiv!3b1!8m2!3d42.124615!4d24.7209104!3m4!1s0x14acd023faba5b1b:0x25549de5d1bd2a90!8m2!3d42.124615!4d24.7209104

Презентационни табла

Via-Park-RT-Consult-1.pdf

Via-Park-RT-Consult-2.pdf

Via-Park-RT-Consult-3.pdf