ЕКСПОЗИЦИЯ ВРАЧАНСКИ СЪКРОВИЩА │TREASURES FROM VRATSA EXHIBITION

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Експозиция „Врачански съкровища” се намира в Регионален исторически музей - Враца. Част от архитектурния ансамбъл, живописно обгърнал площад „Христо Ботев”, сградата е пример за брутализма в българската архитектура от 70-те години на XX век. Видимият бетон обаче е омекотен от взаимодействието му с врачанския камък и играта на нива и детайли. Залата на експозицията е една от тъмните зали, без естествена светлина, концептуално замислена като трезор – място на съкровища.
--EN--
Treasures from Vratsa Exhibition is located in the Regional History Museum of Vratsa. Part of the architectural ensemble embracing picturesquely Hristo Botev Square, the building is a fine example of the 1970s Brutalism in Bulgarian architecture. However, the visible concrete is softened by its interaction with the Vratsa limestone and the play of levels and details. The exhibition room is one of the dark spaces, without natural light, conceptually conceived as a vault – a place of treasures.

Цели на проекта

Основната цел на проекта e да преосмисли едно остаряло музейно пространство и да представи съкровищата, които са изложени там, по вълнуващ, забавен и незабравим начин. В залата са представени както уникални артефакти от световна величина, като златния венец и сребърния наколенник от Могиланската могила, така и майсторски изработени, но ежедневни обекти от Античността, Средновековието и Възраждането. Необходимо беше тези различни по функция, изработка и период артефакти да бъдат обвързани в едно цяло. Ценните ювелирни артефакти трябваше да бъдат експонирани в защитена среда и да бъдат осветени по адекватен начин, но и да бъде дадена необходимата информация за всеки един, без да се отнема от преживяването на посетителите и от досега им с истинските обекти.
--EN--
The main goal of the project was to rethink an outdated museum space and present the treasures that are displayed there in an exciting, fun, and unforgettable way. In the hall are presented both unique world-class artifacts, such as the Gold Wreath and the Greave from the Mogilanska Mound, as well as masterfully crafted, yet everyday objects from the Antiquity, the Middle Ages, and the National Revival. It was necessary that these various artifacts, different in function, make, and period, be bound together into one whole. The valuable pieces of jewellery had to be displayed in a protective environment and be illuminated in an adequate way, but also to be provided with the necessary information, without ruining the visitors’ experience and the immediate contact with the real objects.

Същност на проекта

Концепцията на проекта е създаване на цялостно сценографско преживяване чрез синергия между архитектура, съдържание и дизайн. В основата на архитектурния подход стои идеята, че съкровищата са извън времето и пространството. Залата е тъмна, за да се загуби изцяло усещането за пространство. Основен елемент е т.нар. Хоризонт – дългата осветена витрина, в която съкровищата са представени хронологично и тематично. Постепеннoтo преливане от светлосиньо към червено интерпретира вечния ход на времето. В два стълба в средата на залата са разположени като акцент двата най-важни и ценни артефакта - златният венец и наколенникът от Могиланската могила.
Всички артефакти са окачени на специално проектирани елементи и изглеждат сякаш левитират във витрините. Основна цел на този начин на представяне е да се акцентира върху обектите и тяхната изработка.
Цялата информация за артефактите от Хоризонта е концентрирана в деликатно осветен пулт, където чрез текстове, илюстрации, филми, отливки, тактилни и интерактивни елементи се разказват истории.
Представянето на Венеца и Наколенника следва същата логика. Вниманието се насочва върху тях самите, а информацията е представена върху гърба на стълбовете.
Дизайнът на експозицията ангажира всички сетива за засилване на цялостното преживяване. От влизането в залата се усеща смяна на температурата. Амбиентната музика, заедно с фееричната анимация над витрината, създават приказната атмосфера на залата. Няколко осветени отливки на артефакти и специално изработени традиционни пафти дават възможност всеки да усети с пръстите си и най-фините детайли. Не на последно място е и специално проектираната инсталация, с която буквално можеш да усетиш аромата на златния лавров венец – познатия на всички дафинов лист.
Експозиция Врачански съкровища е замислена да потапя посетителя в атмосферата си, като едновременно с това създава оптимални условия за съхраняване и представяне на съкровищата. Дизайнът ангажира посетителите от всички възрасти и интереси, основавайки се на лесни и приятни за възприемане начини на поднасяне на информацията.
--EN--
The concept of the project is to create a complete scenographic experience through synergy between architecture, content, and design of the Treasures from Vratsa Exhibition.
At the heart of the architectural approach is the idea that treasures live beyond time and space. The room is completely dark to make the visitor completely lose the sense of space. The main element is the so-called Horizon – the long illuminated display case in which the treasures are presented chronologically and thematically. The gradient change from light blue to red interprets the eternal flow of time. In two pillars in the middle of the exhibition space, the two most important and valuable artifacts – the Gold Wreath and the Greave from the Mogilanska Mound – are displayed.
All artifacts are supported by bespoke mounts and appear as if they are levitating in the display cases. The main purpose of this manner of display is to emphasize the objects and their craftsmanship.
All information about the artifacts from the Horizon is presented in a delicately lit console, where through texts, illustrations, movies, casts, tactile and interactive elements, the stories are told.
The display of the Wreath and the Greave follow the same logic. Attention is drawn to them and the information is placed on the backs of the pillars.
The exhibition design engages all the senses to enhance the overall experience. Entering the room, one feels the change in temperature. The ambient music, along with the whimsical mapping above the long display case, creates a fairy atmosphere in the room. Several illuminated resin casts of artifacts and specially made traditional pafti belt buckles allow everyone to feel with their fingers even the finest details. Last but not least is the specially designed installation, by which you can feel the scent of the gold laurel wreath – the humble bay leaf.
The Treasures from Vratsa Exhibition is designed to immerse the visitors in its atmosphere, while at the same time creating optimal conditions for safeguarding and presenting the treasures. The design engages visitors of all ages and interests, based on easy and intuitive ways of presenting information.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Експозицията се намесва много деликатно в интериора на музея – дизайнът уважава и запазва същността на оригиналния архитектурен замисъл. Но задава и посока за бъдещото етапно развитие на целия музей и въвеждане на съвременни и забавни начини за преживяване на културното наследство.
Основното послание е да направим културното наследство достъпно: да преживееш историите, да разкриеш тайните, да намериш символите в артефактите, реално да се докоснеш до съкровищата. Всичко това е постигнато чрез добрия диалог между архитектурни и експозиционни подходи.
--EN--
The exposition intervenes very delicately in the interior of the museum – the design respects and preserves the essence of the original architectural concept. But it also sets the direction for the future phased development of the entire museum and the introduction of modern and entertaining ways to experience the cultural heritage.
The main message is to make cultural heritage accessible: to experience the stories, to reveal the secrets, to find the symbols in the artifacts, to actually touch the treasures. All this has been achieved through the good dialogue between architectural and exhibition approaches.

Проектирано от

Ателие 3 │ Atelier 3

Конструктор

инж. Никола Ангелов │ Nikola Angelov

Инвеститор

Фондация „Америка за България“ │ America for Bulgaria Foundation

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2023

РЗП

80 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Vratsa, Bulgaria

Презентационни табла

11005-BAA23_Atelier 3_1.pdf

11005-BAA23_Atelier 3_2.pdf

11005-BAA23_Atelier 3_3.pdf