Think Education Forward (Part 2)

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Построена в края на 80-те години на 20-и век, сградата на училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, отразява проблемите както на българската образователна система, така и на архитектурната типология, към която принадлежи. В амортизираната среда са залегнали принципите на строго функционално зониране и контролиран достъп до отделни учебни зони, изолираност на учебните дейности, невъзможност за тяхното обвързване, йерархичност в образователния процес. Липсва адекватна пространствена информационна система, което води до загуба на ориентация и често до невъзможност за опознаване на всички функционални звена от училищната структура. Теоретично ориентираната образователна програма и липсата на проектно-базирано обучение предопределят анемичността на училищната експериментална база. Описаната проблематика на архитектурната рамка, в съчетание с проблемите на образователната система, водят до редица социални проблеми, които всеки един проект от стратегията за поетапна модернизация адресира.

--EN--

Built at the end of the 1980s, "St. st. Cyril and Methodius" school building reflects the problems of both the Bulgarian education system and the architectural typology which it belongs to. The deprеciated environment is characterized by strict functional zoning and controlled access to certain school areas, classrooms isolation, hierarchy in the education process. The lack of adequate spatial information system leads to disorientation and often to impossibility of getting to know all functional units of the school structure. The theory-based education program and the lack of project-based learning predetermines the anemic nature of the school experimental base. These problems, regarding the architectural framework and the education system, lead to a number of social issues, which each project of "St. St. Cyril and Methodius" modernization strategy addresses.

Цели на проекта

Think Education Forward е стратегия за трансформиране на българско училище от 20-и век в образователна институция на 21-ви век в рамките на 8 проекта, изпълнени в период от 8 години. Финансирана от делегираните бюджети на училището, тази поетапна модернизация е пример за социална иновация, инициирана от училищно ръководство и архитекти. Специфичното в този проект е единствено името на училището – „Св. св. Кирил и Методий“, а изведените принципи са общовалидни за всяко едно училище, поело по пътя на промяната.

--EN--

Think Education Forward is a strategy for transforming a 20th century Bulgarian school into a 21st century educational institution within the framework of 8 projects implemented in a period of 8 years. Funded by the delegated budgets of the school, this step-by-step modernisation is an example of social innovation driven by the self-initiative of school administration and architects. The specific in this project is only the name of the transformed school – “St. st. Cyril and Methodius“, however, the principles applied are universal for any school about to embark on the path of change.

Същност на проекта

До момента са реализирани 6 проекта от стратегията за модернизация, като два проекта са в процес на реализация. Имайки предвид, че през 2018г. първият етап от стратегията, включващ проектите "5 Стаи", "Out-of-school" и "Демократос", бе представен на Български Архитектурни Награди, в това издание представяме втория етап, включващ:

- New Infrastructures (2020г.) - проект за реновация на коридорни пространства, адресиращ проблема за нефункционалните и амортизирали училищни коридори;
- Sports Hall (2021г.) - проект за реновация на училищния спортен салон, адресиращ проблема за детското наднормено тегло;
- Artscience Centre (2022г.) - проект за трансформиране на училищния сутерен в приложен център за наука и изкуство, адресиращ проблема за липса на проектно-базирано обучение;
- Discovery Room (в процес на реализация) - проект за ресурсен център, адресиращ проблема за липсата на адекватно образование на деца със специални образователни потребности;
- Multi-Sport (в процес на реализация) - проект за спортна площадка на открито, адресиращ проблема за липсата на здравно образование.

--EN--

So far 6 projects of the modernization strategy have been implemented, and two projects are in the process of implementation. Bearing in mind that in 2018 the first stage of the strategy, including "5 Rooms", "Out-of-school" and "Demokratos" projects, was presented at the Bulgarian Architecture Awards, in this edition we present the second stage, including:

- New Infrastructures (2020) - a project for renovating the school hallways, addressing the problem of their dysfunctional and depreciated space;
- Sports Hall (2021) - a project for renovating the school sports hall, addressing the problem of childhood obesity;
- Artscience Centre (2022) - a project for transforming the school lower ground floor into an applied center for science and art, addressing the problem of lack of project-based education;
- Discovery Room (in progress) - a project for a resource centre, addressing the lack of adequate education for children with special needs;
- Multi-Sport (in progress) - an outdoor playground project, addressing the lack of health education.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

След години на успешна съвместна работа, през 2022г. ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ прави анализ на социалното въздействие на поетапната модернизация. В рамките на 8 години броят на учениците нараства близо 4 пъти от 136 през 2015г. до 500 през 2022г., а обхватът на тяхното местожителство се разраства до съседните села и градове. Училището получава статут на иновативно, давайки свобода на учителите да използват съвременни образователни методологии. В следствие на това учениците подобряват академичните си резултати, като през 2022г. училището попада в топ 10 на най-добрите училища в бургаска област, а 75% от завършващите ученици са приети в елитни бургаски гимназии. Едно от най-големите постижения на стратегията според директора на училището е липсата на насилие между учениците.

--EN--

After years of successful collaboration with the school management team, in 2022 “St. st. Cyril and Methodius“ school conducted a research showing the social impact of the modernization strategy. In 8 years the number of students grew from 136 to 500. Today, students enrolled in the school travel every day from nearby cities and villages to attend "St. st. Cyril and Methodius“ school, whereas in 2015 the enrolled students lived mainly in Sveti Vlas. The school has received an innovation status by the Ministry of Education and Science, thus giving teachers freedom to use unconventional educational methods. "St. St. Cyril and Methodius“ school entered the Top 10 rank list of schools in the region, and in 2022 75% of the students were admitted to elite high schools in Burgas. According to the headmaster, one of the greatest achievements of Think Education Forward strategy is the lack of violence amongst students since 2015.

Проектирано от

Think Forward

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Sveti Vlas, Bulgaria

Презентационни табла

11378-Think Education Forward 01.pdf

11378-Think Education Forward 02.pdf

11378-Think Education Forward 03.pdf