The royal Boyana Residence

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Главният вход към комплекса е от север, с обособена покрита зона за спиране на автомобили, паркинг за гости, представително лоби с рецепция, обслужване и охрана, както и вход към подземните паркинги.
Комплексът се състои от 7 сгради съобразени както с мащаба на околността, така и с човешкия мащаб. Те са разположени и ориентирани така, че да е гарантирано нулево засенчване за всяка една от тях. Поради естествената денивелация на терена всяка сграда има пряка видимост на изток, към прилежащия парк, на юг, към Витоша и на север, към София.
Сградите отговарят на всички съвременни изисквания за модерен и елегантен дизайн с чистите си линии и форми, подобни на скулптурна композиция, експонирана в паркова среда. Всяка сграда е проектирана с лимитиран брой просторни апартаменти и бутиков панорамен пентхаус, осигуряващи както зашеметяваща гледка към Витоша и към светлините на нощна София, така и високо ниво на уединение. За сигурността на живущите в комплекса има предвидена 24 часова жива охрана и видеонаблюдедние, покриващо целия му периметър, а за удобството им ще се грижат консиерж специалисти.

EN

The main entrance to the complex is from the north, with a separate roofed parking area and parking area for guests. Alongside there is an impressive lobby with reception and security, monitoring the entrance to the underground parking.
The complex consists of 7 buildings that are desinged accordingly to the scale of the surrounding vegetation and neighbouring villas and houses. The arrangement and orientatio of the 7, guarantees zero shading for each one of them and sunshine during the entire day. Due to the natural characteristis of the hill on which The Royal Park Residence is situated, each building has direct view to the adjoining park in the east, to Vitosha Mountain in the south and to Sofia in the north.
The buildings meet all contemporary requirements for modern and elegant design with their clean lines and shapes similar to a sculptural composition, exhibited in a park environment. Each building is designed with a limited number of spacious apartments and a boutique panoramic penthouse that provides stunning view to Vitosha Mountain and the lights of Sofia at night, as well as a high level of privacy. The safety of the residents of the complex is guaranteed by a 24-hour security guards and video surveillance. Concierge specialists will be also available 24/7.

Цели на проекта

„Да създадем най-доброто място за дом в София” е идеята, реализирана чрез проекта The Royal Park Residence.
The Royal Park Residence е елегантен жилищен комплекс от затворен тип, проектиран с изключително внимание и адресиран към хора, оценяващи индивидуалния подход и специалното отношение към всеки детайл.
Теренът, върху който е проектиран комплекса, представлява естествен хълм в полите на Витоша с югоизточно изложение и с разкриващи се панорамни гледки към цяла София и към планината. Характеристиките на терена са използвани оптимално с минимална намеса в естествения му релеф. Парцелът се намира зона с нискоетажно застрояване, в непосредствена близост до бул. „А. С. Пушкин“ в Бояна, което осигурява бърз и лесен достъп както до центъра, така и до централните пътни артерии на столицата.

EN

„To create the best place for a home in Sofia” is the idea realized by the project The Royal Park Residence.
The Royal Park Residence is an elegant gated residential park complex designed with exceptional attention and addressed to people who value individual approach and special attention to every detail.
The land on which the complex is designed is a natural hill at the foot of Vitosha Mountain facing southeast and offering a panoramic view over Sofia and the mountain. The characteristics of the land are used optimally with minimum interference in its natural lay. The plot is situated in an area with low-rise building up, near "A. S. Pushkin" Blvd. in Boyana, which provides quick and easy access to the center and to the central main roads of the city.

Същност на проекта

The Royal Park Residence се простира върху 15 000 кв. м., от които 12 000 кв. м представляват благоустроена паркова площ. Движението и паркирането на автомобили в него е решено изцяло посредством подземна инфраструктура, достъпна чрез полувкопана панорамна улица, съобразно идеята за екологично чиста среда с богато озеленени паркови пространства, освободени от автомобилен трафик.

EN

The Royal Park Residence spreads over 15,000 sq. m., 12,000 sq. m of which are an urbanized park area. The traffic and parking of vehicles is designed to be entirely by means of an underground infrastructure: panoramic semi sunken street, according to the idea of an ecologically clean environment with richly planted park areas free of car traffic.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Вдъхновяващият архитектурен проект залага на обширни, светли и комфортни пространства в жилищата и общите части, влагане на висококачествени материали, съвременни технологии и системи от последно поколение за изпълнението на сградите. Всичко това, комбинирано с ландшафтно разнообразие върху частната паркова площ, създава не само емоционално усещане за хармония и комфорт, но и неповторими условия за спокоен живот в природна среда.
Източният склон на комплекса представлява естествена гора с дълголетни борове и дъбове, обогатена с градински алеи, панорамни площадки и беседки, а западната и южната части са облагородени с пешеходни зони, затревени площи, алпинеум, детска площадка и кътове за почивка. Парковата среда предлага на децата пространство за игра и опознаване на природата, заедно с гарантирано спокойствие и сигурност за техните родители.

Съчетаващ спокойствието и живота в слънчев парк с чист въздух с непосредствената близост на динамичната градска среда, The Royal Park Residence предлага на собствениците си домашен уют в напрегнатото ежедневие на столицата. Оформянето на малка общност създава перспективи за качествен живот за всяко семейство. Сутрешен джогинг по алеите, следобедно кафе под сянката на вековно дърво или вечерен разговор на прохлада на панорамната тераса са естествената даденост.

В ранния стадий на изграждане на комплекса, съществува възможност за индивидуално решение на разпределението и интериора на жилищата, съобразено изцяло със специфичния вкус и стил на живот на всеки собственик. Доказали качествата си проектанти, дизайнери, строител и доставчици ще предложат на собствениците на жилища, възможност да получат удовлетворение от направената инвестиция и радостта от ползването на уникален дом, потопен в среда, осигуряваща здраве и качествен живот за цялото семейство.

EN

The inspiring architectural project relies on wide, bright and comfortable spaces in residential and common areas, use of high quality materials, advanced technologies and last generation systems for the construction of buildings. All this combined with the landscape diversity of the private park area creates not only an emotional feeling of harmony and comfort but also unique conditions for peaceful life in a natural environment.
The eastern slope of the complex is a natural forest with long-lived oaks and pine trees, enriched with garden paths, panoramic grounds and summerhouses, and the western and southern parts are urbanized with pedestrian areas, lawns, rockeries, a playground and resting places. The park environment offers the children space to play and learn about nature together with guaranteed peace of mind and security for their parents.

Combining the tranquility and living in a sunny park with fresh air with the close proximity of the dynamic urban environment, The Royal Park Residence offers its owners home coziness in the stressful daily round of the capital. The forming of a small community creates prospects for quality of life for each family. Jogging in the morning along the alleys, an afternoon coffee under the shade of a century old tree or dinner conversation in the coolness of the panoramic terrace are the natural setting.

In the early stage of construction of the complex, there is a possibility for individual solutions concerning the arrangement and interior of apartments, fully consistent with the specific taste and lifestyle of each owner. Designers, decorators, constructor and suppliers that have proven their qualities will offer homeowners the opportunity to obtain satisfaction from the investment they have made and the joy of using a unique home, placed in an environment that ensures health and quality of life for the entire family.

Проектирано от

АМФИОН ЕООД

Конструктор

Инвеститор

R.S. Engineering

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.theroyal.bg

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

9800 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Лунна папрат“ 1, София, България

Презентационни табла

The-Royal-Park-Residence_-КАБ_табло_01.pdf

The-Royal-Park-Residence_-КАБ_табло_02.pdf