School, reimagined for the future / Училище, преобразено за бъдещето

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът представлява частична реконструкция в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София с цел създаването на нов STEM център. Чрез интензивен процес на сътворчество, преобразихме типичния училищен план от тъмен коридор с класни стаи “кутийки” в “учебна територия”, която служи на учителите да преподават по нови методи от 21-ви век.

EN: The project is a partial reconstruction of 90. SU "Gen. Jose de San Martín" in Sofia to create a new STEM center. Through an intensive co-creation process, we transformed the typical school plan from a dark corridor with "box" classrooms into a "learning territory" that enables teachers to teach with the new methods of the 21st century.

Цели на проекта

Целта на проекта е да се изгради едно цялостно функциониращо ново учебно пространство, което да е в синхрон с най-новите световни тенденции и иновации в проектирането на учебна среда. По този начин, училището цели да стимулира учениците си от прогимназиален етап да продължат обучението си и в гимназиален в модерна и нестандартна обстановка, която да ги провокира да разкриват собствените си заложби и която не може да бъде открита в друго столично училище. Допълнителна цел е привличането на нови ученици, които да осмислят голямата база на училището, която не функционира на пълен капацитет в момента.

EN: The project goal is to design a fully functional new learning space that is aligned with the latest global trends and innovation in learning environment design. In this way, the school aims to stimulate its students from junior high to continue their studies in high school in a modern and non-standard environment, which cannot be found in any other school, where students will reveal their own talents. Another goal is to attract new students to make sense of the school's large base, which is not currently operating at full capacity.

Същност на проекта

Сътворческият процес заедно с хората, които ще използват пространството, е фундаментален принцип на студиото ни. Изключително важно ни е да разберем за нуждите на конкретните учителите и ученици, за които директорите често не си дават сметка. Това ни позволява бързо да достигнем до най-доброто функционално разпределение, което пасва на конкретната учебна общност.
В този проект, както ще видите в графиката отдолу, процесът беше дълъг и обширен.
Започнахме с проучване с наблюдения на място на живота в училището и начините на преподаване. Също така проведохме множество интервюта с учители, фокус група с родители и два много важни разговора - с училищния психолог и с майка на дете със специални нужди.
След това синтезирахме всичките си впечатление и извлякохме най-важните предизвикателства, които проектът трябваше да реши. Зададохме ги на учениците и на учителите в работилниците за идеи, а те предложиха решения, които по-късно ни послужиха като основа за идейния проект.
Когато първоначалната ни концепция беше готова, организирахме среща за обратна връзка с общността. Те разиграха няколко сценария за преподаване в пространството. Това промени нашия функционален план неколкократно, докато достигнем версия, която училището припозна.
Например, важно предложение, родено от процеса с училището беше добавянето на Сензорна стая “Слънце”, която да бъде използвана не само от деца със СОП, но и от цялата общност. Днес, тя е най-любимото място на всички ученици.
Едва тогава предложихме цветови гами и материали, които също бяха обект на няколко срещи за обратна връзка. Създадохме 3D визуализации и представителен албум, които да помогнат на училището да намери още средства за строителството и обзавеждането.
В крайна сметка, един от най-важните резултати от сътворческия ни процес е фактът, че учителите и учениците припознават мястото като свое. Днес те се грижат за пространството, пазят го и използват максималните му възможности за различно преподаване и учене.
Целият процес завърши със строителните дейности през лятната ваканция. Така с новата учебна година, ученици и учители бяха посрещнати в новия STEM център на училището си.

EN: Co-creation with the people who will use the space is a fundamental principle of our studio. We find it extremely important to understand the needs of the teachers and students that headmasters are often unaware about. This easily leads us to the right functional layout that fits exactly the needs of the specific learning community.
In this project, as illustrated in the timeline below, the process was long and involved extensive research.
First, we had a research phase with on-site observations of school life and teaching methods. We also conducted interviews with numerous teachers, a focus group with parents, and two very important interviews - with the school psychologist and the mother of a child with special needs.
Next, we synthesized all of our insights and extracted the most important challenges the design needed to solve. The teachers and students proposed various solutions to the challenges during ideation workshops. Some of them laid the foundation of our design.
When the initial functional concept was ready, we held a feedback session with the school community. They proposed several teaching scenarios of how they would use the space. This in turn altered our functional layout several times, to reach a final one that was approved by the school.
Several color palettes and material choices were elaborated and approved through several feedback sessions. This is when we also created 3D renderings and an album of the project that the school used to raise additional funds for the construction.
One important proposal born from our process was the addition of the Sensory “Sun” room to be used not only by children with special needs but by the whole community. Today, it is all students’ favorite space.
However, the most important impact of this thorough co-creation process is the end result: teachers and students have ownership of their space because they were able to actively participate throughout the design stages. In turn, they take care of it, preserve it, and use its maximum capacity for diverse teaching methods.

The whole process ended with the construction activities during the summer vacation. So with the new school year, students and teachers were welcomed to their school's new STEM center.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новият център постигна дълбоко въздействие: благодарение на процеса на сътворчество, ученици и учители припознаваха мястото като свое, заради постоянното им участие и влияние по време на проектирането. Ето защо днес те се грижат за пространството, пазят го и използват максималните му възможности за различно преподаване и учене. Учениците често отказват да си тръгнат след края на часовете, а учителите изпробват ново съвместно преподаване. Дори агресията в училището като цяло е драстично понижена.
Иновацията в плана на новия център е двояка: от една страна той позволява още цели 5 режима на учене да се случват паралелно и в различни степени из целия център; от друга страна, планът освобождава учителите да провеждат конкретните техни сценарии за преподаване, които те разработваха паралелно, докато нашия екип работеше по дизайна на средата.
Финалната фаза на процеса е пост-проучване, което планираме да проведем тази есен, за да съберем обратна връзка как се използва пространството и какво можем да подобрим в следващите ни проекти.
Една година по-късно, е налице и постигане на основната цел на училищния колектив - все повече ученици продължават обучението си и в гимназиален етап, а от тази учебна година е открита и още една паралелка от начален етап. Но преди всичко, проектът е признат на национално ниво като образец за смислена трансформация за бъдещето на учебната среда в България.

EN: The new center had a profound impact: thanks to the co-creation process, students and teachers recognized the place as their own because of their constant involvement and influence during the design. That is why today, they take care of the space, protect it and use its maximum possibilities for different teaching and learning. Students often refuse to leave after class ends, and teachers try new co-teaching. Even the aggression in the school as a whole is drastically reduced.
The innovation in the plan of the new center is twofold: on the one side, it allows 5 more modes of learning to happen throughout the center. On the other side, the plan released teachers to run specific teaching scenarios they were developing in parallel while our team was working on the environment design.
The final phase of the process is a post-survey, which we plan to complete this fall to gather feedback on how the space is being used and what we can improve on our following projects.
One year later, the main goal of the school team was achieved - more and more students continued their studies at the high school level, and from this school year, another elementary-level class was opened. Above all, the project is recognized at the national level as a model for a meaningful transformation of the future of the educational environment of Bulgaria.

Проектирано от

Lusio Architects / Лусио Архитекти

Конструктор

Пуцарт

Инвеститор

90. СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://sou90.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2021

РЗП

550 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Стефана Клинчарова“, 1343 Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

9550-220924_Lusio_konkurs KAB_FINAL_01.pdf

9550-220924_Lusio_konkurs KAB_FINAL_02.pdf

9550-220924_Lusio_konkurs KAB_FINAL_03.pdf