REVITALIZATION OF MIHAIL KOLONI STREET AND EKZARH YOSIF SQUARE, VARNA

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът обхваща части от поземлени имоти, собственост на Община Варна възложени за изпълнение на инженеринг по ОП „Региони в растеж“.
Площадът преди ремонта беше с интензивен автомобилен трафик, а улица Михаил Колони в частта си пред училището, пред което минава беше задънена и маневриращите и паркиращите автомобили създаваха сериозна опасност за пешеходците в зоната. Зелените площи бяха бетонирани и презвети от паркиращи навсякъде автомобили, а тротоарите бяха разбити и осеяни с най-различни шахти, табла и препятствия за пешеходците.
-EN-
The project covers parts of plots of land owned by the Municipality of Varna awarded for the implementation of engineering under OP "Regions in Growth".
The square before the renovation was heavily trafficked, and Mihail Koloni Street in the part in front of the school it passes through was dead-end and the manoeuvring and parking cars created a serious danger for pedestrians in the area. The green spaces were concreted over and abused by cars parking everywhere and the sidewalks were broken up and littered with all sorts of manholes, boards and pedestrian obstacles.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е подобряване и естетизиране на жизнената среда в район „Одесос 2”, решение на комуникационните проблеми в следните 3 зони:
• ЗОНА 1 - Реконструкция на ул. „Михаил Колони” в участъка от бул. „ Княз Борис I” до бул. „Приморски” и изграждане на велоалея
• ЗОНА 2 - Благоустрояване на пл. „Екзарх Йосиф” с предвиждане на нова паркова мебел, озеленяване и преоформяне на пространствата
• ЗОНА 3 - Реконструкция на улица „Михаил Колони”, в частта си, разположена между площад „Екзарх Йосиф” и бул. „Приморски”
-EN-
The main objective of the project is to improve and aestheticize the living environment in the Odessos 2 area, solving communication problems in the following 3 areas:
- ZONE 1 - Reconstruction of the street. "1. "Knyaz Boris I" Blvd. "Primorski" and construction of a bicycle lane
- ZONE 2 - Improvement of the square. "Ekzarh Yosif" with the provision of new park furniture, landscaping and redesign of spaces
- ZONE 3 - Reconstruction of Mihail Koloni Street, in the part located between Ekzarh Yosif Square and Mihail Koloni Blvd. "Primorski"

Същност на проекта

Проектът предвижда разширяване на пешеходната зона, премахване на автомобилният достъп и паркирането по ул. „Михаил Колони", изграждане на велоалеи, паркинг за велосипеди, повече пешеходни пространства с основна цел да се повиши комфорта и безопасността около училището и да се създаде достъпен и привлекателен облик на цялата улица. С проекта се създава нова, по-пряка връзка пешеходна връзка между Приморски парк / Морската градина/ и централната пешеходна зона. Важен приоритет за проектантския екип беше максималното запазване на съществущата едроразмерна дървесна растителност. Проблемите с прорастналите корени на големите дървета бяха решени със специално проектирани и изработени за целта кашпи.
Поради ограниченията в бюджета на възложенвия инженеринг Зона 1 и 2 бяха предвидени с по-луксозни материали – клинкерни павета, бордюри и кашпи от високоякостен бял бетон, а зона 3 беше разработена в по-икономичен вариант - само с бетонови павета и двупосочна велоалея, върху съществуващото асфалтово пътно платно.
-EN-
The project provides for the widening of the pedestrian zone, the removal of vehicular access and parking along the street. "Mikhail Koloni, the construction of cycle lanes, bicycle parking, more pedestrian spaces with the main objective to increase comfort and safety around the school and to create an accessible and attractive appearance of the entire street. The project creates a new, more direct pedestrian connection between Primoski Park / The Sea Garden / and the central pedestrian area. An important priority for the design team was to preserve as much of the existing large tree vegetation as possible. Problems with overgrown roots of large trees were solved with specially designed and constructed concrete planters.
Due to budget constraints of the commissioned engineering, Zone 1 and 2 were designed with more luxurious materials - clinker pavers, curbs and planters of high strength white concrete, while Zone 3 was designed in a more economical option - with only concrete pavers and a two-way bike lane, on the existing asphalt roadway.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Основни акценти и предвиждания на проекта:
1. Цялата зона е разработена в цветове, материали и осветителни тела, максимално в унисон с останалата пешеходна зона на града разработена преди този проект.
2. Отвоювана е от автомобилите нова пешеходна зона (зона 1 -пред входа на училище „Св.Климент Охридски“)
3. Предвидени са 10бр. нови повдигнати пешеходни пътеки, с които се постигат:
3.1. По-достъпна среда - пешеходен и велосипеден достъп – изцяло на едно ниво, без слизания и качвания в кръстовищата. Еднопосочна кръгова велоалея свързваща двете двупосочни велоалеи от велопаркинга пред училището до бул.“Приморски"
3.2 Използване на рециклиран паваж, изваден от старите Варненски улици, собственост на община Варна
3.3 Подобрена безопасност на пешеходците, чрез намаляване на скоростта на автомобилният трафик в зоната (стесняване на платната и повдигане на пешеходните пътеки)
4. Дизайн без остри ръбове – в проекта са използвани основно овални и кръгли форми с цел безопасност и комфорт.
5. Решаване на проблема с повдигнатите, прорастнали над нивото на тротоара корени на дърветата. С цел пълното съхраняване на съществуващата едроразмерна растителност са специално проектирани и изработени от бетон с висока плътност овални кашпи и бордюри в един стил, които да скрият „дефекта". Кашпите са предвидени на височина подходяща и за временно сядане.
6. В зоната на площада, се очакваше да бъде открита късноримската крепостна стена на Одесос. След проведените разкопки от археолози и оглед на комисия от НИНКН бе препоръчано и решено находките да се експонират по подходящ начин, като допълнително беше разработена частта за покриването им с бронирано стъкло и кортен стомана. Предвидена е вентилационна система, която всмуква свеж въздух от гърба на указателната табела и обдухва стъклата от вътрешната им страна за да го предпази от изпотяване през зимата
7. В зоната на площада – т.нар „Шишкова градинка“ винаги е имало чешма, която с проекта беше преместена встрани от пешеходният трафик и изцяло обновена и модернизирана под формата на художесвена композиция - чешма за питейна вода с бутони за активация на земята, в комбинация с водна атракция – малко водно огледало и завеса.
8. В зоната на площада е значително увеличено пешеходното пространство, за сметка на асфалта и бившите паркоместа. Частично върху тротоара са оформени с допълнителни бордюри и цепени гранитни павета втора употреба „джобове“ за временно спиране на автомобили необходими при посрещането и изпращане на децата от училището.
9. В зона 1 отводняването е предвидено почти незабележимо - напречно, скрито с двойни слотови отводнители. Всички шахти за подземни комуникации са покрити с кавър капаци.
10. Освен малко увеличената площ за озеленяване, се засадиха и нови 30 бр. дървета, няколко хиляди храсти и други растения и бе изградена автоматизирана поливна система.
Проекта е изпълняван на няколко етапа през 2019, 2020 г. и е окончателно въведен в експлоатация през пролетта на 2021г.
-EN-
Project highlights and projections:
1. The entire area is developed in colors, materials, and fixtures as consistent as possible with the rest of the City's pedestrian realm developed prior to this project.
2. A new pedestrian zone (Zone 1 - in front of the entrance to St. Kliment Ohridski School) has been reclaimed from cars.
3. 10pcs of new raised pedestrian walkways are provided to achieve:
3.1. A more accessible environment - pedestrian and bicycle access - entirely on one level, without dismounts and mountings at intersections. One-way circular cycle path connecting the two two-way cycle paths from the cycle parking in front of the school to Primorski Blvd.
3.2 Use of recycled pavement removed from the old Varna streets owned by Varna Municipality
3.3 Improved pedestrian safety by reducing the speed of vehicular traffic in the area (narrowing of lanes and raising of pedestrian crossings)
4. Design without sharp edges - the project uses mainly oval and round shapes for safety and comfort.
5. Address the problem of raised, overgrown tree roots above sidewalk level. In order to fully preserve the existing oversized vegetation, oval style planters and curbs were specifically designed and constructed of high density concrete to hide the "blemish". The planters are also provided at a height suitable for temporary seating.
6. In the plaza area, the late Roman fortification wall of Odessos was expected to be exposed. After the excavations carried out by archaeologists and the inspection of a committee from NINSC, it was recommended and decided to exhibit the finds in an appropriate way, and the part of covering them with armoured glass and corten steel was further developed. A ventilation system was provided which draws fresh air from the back of the signpost and blows the glass on the inside to protect it from sweating in winter
7. There has always been a drinking fountain in the area of the square - the so-called "Shishkov Garden", which with the project was moved away from the pedestrian traffic and completely renovated and modernized in the form of an artistic composition - a drinking fountain with ground activation buttons, combined with a water attraction - a small water mirror and a curtain.
8. The pedestrian space has been significantly increased in the square area, at the expense of the asphalt and former parking spaces. Partly on the pavement, second hand 'pockets' have been formed with additional kerbs and split granite paving stones for the temporary stopping of vehicles needed when picking up and dropping off children from school.
9. In Zone 1, drainage is provided almost imperceptibly - across the road, concealed by double slot drains. All underground utility manholes are covered with cover covers.
10. In addition to the slightly increased landscaping area, 30 new trees, several thousand shrubs and other plants were planted and an automated irrigation system was installed.
The project was implemented in several phases in 2019, 2020 and was finally commissioned in the spring of 2021.

Проектирано от

nachev.com

Конструктор

Инвеститор

Община Варна

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://youtu.be/hJWTqMRaQoI

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Varna

Презентационни табла

6571-2.pdf

6571-3.pdf

6571-1.pdf