Observation Point Varna Beach

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Обектът на нашата намеса е разположен в контактната зона на гр. Варна с морето, непосредствено под Морската градина – най-големия парк във Варна и единствен със статут на недвижима културна ценност. Комуникационен гръбнак на територията е улицата покрай морето и плажовете, наречена Алея I.
На мястото, където проектираме, откъм Морската градина има пешеходно уширение пред изкуствено езеро. Откъм морето е имало алея с открита площадка покрай плажа и отводнителен канал към езерото.
Преди реконструкцията площадката беше завзета от заведения, който от малки временни постройки с течение на времето чрез множество достроявания и пристроявания, се бяха превърнали в структура, блокираща връзката между алеята и морето. Изградените обекти пречеха и на функционирането на отводнителния канал.
Обектите са били изградени без каквато и да е била връзка – пространствена, стилистична или естетическа с контекста – Алеята и Морската градина на Варна. Това е било възможно поради временния им статут и сезонната използваемост, които предполагат краткосрочно изграждане без задълбочено планиране.

Our intervention site is located in the contact zone between the city of Varna and the sea within close proximity to the Sea Garden, the city’s largest and only park listed as tangible cultural heritage. The communication backbone of the area is Alley 1, the street bordering the sea and beaches.
A pedestrian extension next to our architectural site connects the square space with an artificial pond on the side of the Sea Garden. In the past, on the side of the sea there used to be an open space facing the beach and a drainage canal associated with the pond.
Prior to the transformation, the space was occupied by small-sized temporary constructions hosting entertainment businesses, which over the years acquired numerous additions and extensions, thus gradually forming a structure that blocked access from the alley to the sea. Moreover, the constructions impeded the proper operation of the drainage canal.
The constructions were erected outside any consideration of the spatial, stylistic or aesthetic context set by the Sea Garden and Alley 1. At the time, circumstances allowed it due to the temporary status and seasonal use of the said facilities resulting in short-term construction without prior strategic planning.

Цели на проекта

В последните години Алеята започва да се използва все по-активно целогодишно.
Общественото внимание и инвеститорския интерес се насочват към зоната с идеята да се развие по-устойчив модел за използването и, отвъд сезонния ‚панаирен‘ характер. На тази тема има проведени архитектурни конкурси и проучвания.
Като следствие от това в последните години текат реновиращи дейности по протежението на цялата Алея и Площадното пространство, което от години чака момента на своето възраждане, има възможност да се реновира и да се включи подобаващо в градския социален живот.
Като активно въвлечeни през годините в проблематиката на зоната, бяхме поканени да участваме в концепцията за развитието на Площадното пространство.

The past few years have increasingly seen the year-round use of Alley 1. Both public opinion and investors have shown interest in the zone looking forward to a more sustainable model for its functionality than its previous seasonal, tourist-targeted operation. The issue has been addressed in thematic architectural competitions and research.
Consequently, recent renovation in the area encompasses the entire Alley including the square space which for years had been anticipating its urban revival and due return to public use.
In view of our active involvement on issues concerning the area, we received invitation to participate in elaborating the concept for the development of the square space which became known as Observation Point Varna Beach.

Същност на проекта

Реализацията на Площадното пространство е част от ремонта на съществуващите сгради в обхвата на тази част от Алея I.
Един от проблемите на зоната е липсата на контакт между улицата и плажа. Идеята е да се осъществи връзка между Алеята и морето, като се направи пробив на това място.
Паузата в застрояването е естествена връзка на обекти от Морската градина - Алпинеума с езерцето под Моста на желанията и морето. Този пробив е нужен не само визуално, но и функционално осъществявайки пешеходен подход към плажа.
Прехода е маркиран с пергола, която свързва сградите и кадрира гледката към морето. Визията ѝ е реминисценция към модернизма от 60-те години. В този период са проектирани и изградени околните сгради и сега фасадите им са реновирани в духа на този стил. Най-емблематичната от тях е ресторант „Фар“ с характерната си вита външна стълба.
Самото площадно пространство е съставено от две зони - терасовидното слизане с места за сядане и рампа плавно спускаща се към плажа. Рампата, покрита с дърво с характерен диагонален растер изразява движение и оформя свързана пешеходна площ като рамка на цялата територия. Тя започва от нивото на алеята, слиза до контактната зона на площада с плажа, завивайки успоредно на морето на север около ресторант „Фар“ и по протежение на съседните заведения, за да се върне отново на нивото на тротоара. Местата за сядане са статични – гладка бяла циментова повърхност с денивелация между реализираните нива от по 3 стъпала. Техния материал се включва във вид на кръгли площадки за сядане и в зоната на рампата, насочвайки и маркирайки посоката на движение. Озеленена с пълзящи растения стена по протежение от юг загатва за силуета на Морската градина.

Observation Point Varna Beach is part of the renovation project affecting existing buildings within a section of Alley 1.
One issue considered problematic in this section is the lack of access between the street and the beach. Hence, the project has aimed at connecting Alley 1 and the sea by means of a Square space situated at this particular location.
Acting as an urban pause, the space creates a natural connection between key sites in the Sea Garden (Rock Garden and Wish Bridge) and the sea. The space functions as a breakthrough not only visually but also by means of ensuring pedestrian access to the beach.
The transition is marked by a pergola bridging the adjacent buildings and visually framing the view of the sea. Stylistically reminiscent of 1960s’ modernism, it makes direct reference to the surrounding architecture initially designed and recently renovated in the spirit of this style, the most emblematic of which being the adjacent Lighthouse Restaurant standing out with its external spiral staircase.
Observation Point Varna Beach consists of two zones, a series of descending terraces with seating space and a ramp gradually declining towards the beach. The ramp, covered in wood with distinctive diagonal raster, signifies movement and shapes a connected walking area framing the entirety of the space. Starting at the level of the Alley, the walking area descends towards the point of contact between square space and beach turning north at its lower end. It protrudes into an alley running parallel to the sea alongside Lighthouse Restaurant and the frontline of adjacent buildings, eventually to rejoin the main Alley 1 by merging into its footway. Seating space is static, characterised by an even white cement surface and 3-step denivelation between each level. Shaped as several circular seating sections part of the ramp, they mark the walking direction along the alley. The area’s landscaping includes climbers and creepers planted along the wall starting from the south and is meant to evoke the silhouette of the Sea Garden.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Площадното пространство се радва на положителна обществена оценка, хората го приемат и обичат да прекарват време разхождайки се наоколо, снимайки се или просто седейки пред морето.
Пространството е подходящо за разнообразни дейности и вече е използвано за хореографски клипове, има планове за организиране на прожекции по контактните стени.
И най-важното - морето и плажът в тази зона отново са достъпни и близки за пешеходците по Алеята.

Observation Point Varna Beach has received positive public reception. Citizens have accepted the spaces and enjoy spending their time walking around the area, taking pictures or simply sitting and looking at the sea.
The square space is suitable for various urban activities. It has already been utilised as a setting in urban dance choreographies and there are plans to use its contact walls as white screens in public outdoor film screenings and site-specific video art.
Most importantly, with the project citizens have regained access to the beach and sea in this centrally located section of the pedestrian Alley.

Проектирано от

Arhis Project

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2017

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. "Kapitan Georgi Georgiev", 9002 Varna, Bulgaria

Презентационни табла

tablo_1_BANA-copy.pdf

tablo_2_BANA-copy.pdf

tablo_3_BANA-copy.pdf