Karin Dom

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Новият Карин Дом е резултат от открит, международен, анонимен конкурс, организиран от Оптимистас в сътрудничество с фондация Карин Дом, проведен в края на 2019 г. Целта на конкурса бе да се създаде нов дом, в който да се помещава организацията с нестопанска цел, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Фондация "Велукс" осигури финансирането, а Община Варна - терена. Множество организации и граждани, които вярват във важността на подобен център за общността, допринесоха с дарения за материали, за интериорно обзавеждане и специално оборудване. Избраният победител в конкурса бе обявен през март 2020 г., а откриването на сградата се състоя на 19 септември 2022 г.
--EN--
The new Karin Dom is the result of an open, international, anonym competition, organized by Optimistas in collaboration with the Karin Dom Foundation held in late 2019 in order to create a new home that hosts the non-profit organization with a leading role in providing professional services for children with special needs and their families. Velux Foundation has provided the funding and the Municipality of Varna - the land. In addition, plenty of organizations and private citizens, who believe in the importance of such a centre for the community, have contributed with donations for materials, interior furniture, and special equipment. The selected competition winner was declared in March 2020, and the opening of the building was held on September 19th, 2022.

Цели на проекта

УРБАНИСТИЧЕН ПОДХОД И ЛАНДШАФТ
Компактната сграда, проектирана върху площ от 28x25 м, е разположена в северозападната част на парцела, като създава интимен площад откъм входа и голям зелен двор от югоизток с много слънце за детските занимания на открито.
Със своите три етажа сградата се вписва хармонично между дърветата и околните сгради, като има по-скоро леко присъствие. В двора е разположена пътека, с органична форма, която може се използва като за различни активности и терапевтични дейности. Около тази пътека са организирани различни зони: градината с диви цветя, зона за градинарство, сензорна пътека и две детски площадки - за деца под три години и за по-големи. От североизточната страна на сградата има тиха градина, която осигурява място за почивка на работещите в центъра или за родителите, които чакат да вземат децата си.

--EN--
URBAN APPROACH AND LANDSCAPE
The compact building, designed on a footprint of 28x25m is positioned on the northwest side of the plot, creating an intimate front square at the entrance side and a large green courtyard towards the southeast with plenty of sun for the children’s outdoor activities.

With its three floors, the building fits harmonically between the trees, and the surrounding buildings, having a rather gentle presence. The courtyard is defined by an organic path as a ”continuous walk“ that creates a training/learning course. Around this path are organized various areas: the wildflowers’ garden, a gardening area, a sensori path, and two playgrounds - for children below three years old and for older ones. On the northeast side of the building, there is a quiet garden, providing space for people, working in the centre to relax or for the parents, that wait to pick up their children.

Същност на проекта

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ
В новата сграда на Карин Дом природата се разглежда като педагогически елемент, като се постига тясна връзка с нея не само навън, но и вътре в сградата. Благодарение на отворения приземен етаж и широките прозорци на горните нива се осигурява постоянна визуална връзка с външната среда и се пренася усещането за природа вътре в сградата.

Друга централна тема в новия Карин Дом са пространствата за комуникация. За да се трансформира хоризонталната зона за движение в качествени функционални пространства за общуване, е изграден голям атриум, който свързва визуално различните етажи и в същото време пропуска естествена светлина вътре. Голямо стълбище свързва различните нива и освен това служи като място за срещи. В стените са интегрирани удобни ниши, където човек може да седне, да легне, да си почине и да споделя. Нишите са разположени на всеки етаж, за да подобрят взаимодействието и комуникацията между децата, учителите и родителите.

ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
Функционално първите два етажа са посветени на дейности с деца, а на последния етаж е разположена администрацията. При организирането на функционалната програма проектът прилага иновативен подход и следва качеството на възприятието и функционалната гъвкавост. Въз основа на тези концепции пространствата в новия център са проектирани като с прост и рационален подход, като се търси баланс между фиксирани пространства и гъвкави помещения, като се отчита, че нуждите могат да се различават в периода на експлоатация на сградата. Има подземен паркинг с място за 17 автомобила, технически помещения и складови помещения.
На приземния етаж има голяма, приветлива рецепция, където потребителите се посрещат от персонала. В близост до мястото за изчакване е разположена библиотека на играчките. Атриумът, където е разположена рецепцията, се възприема като "сърцето" на сградата, където децата, родителите и специалистите се срещат, за да общуват и да обменят опит.
В допълнение на приземния етаж са организирани зоните за физиотерапия и хидротерапия, където чрез голямото остъкляване се създава усещане за упражнения "на открито". В тясна връзка са и центърът за ранна интервенция и медицинският център, с отделен вход откъм входния площад.
На първия етаж е разположено училището Монтесори. Три големи класни стаи, които могат да се отварят една към друга и са проектирани като гъвкави пространства, адаптиращи се към нуждите на потребителите, с помощта на подвижни, плъзгащи се врати. На този етаж са разположени помещения за групова работа с деца, зала за музикотерапия, зала за арт-терапия, детска кухня и центърът с диагностична и индивидуална терапия.
На последния етаж са организирани административните помещения, свързани с малък двор и и голяма семинарна зала, с възможност за разделяне на две по-малки зали, проектирана в пряка връзка с кухнята за кафе-паузи, от която се открива очарователна гледка към двора.
Сградата има покривна тераса, достъпна с асансьор, което осигурява достъпна среда на всички нива и във всички пространства в центъра.

СТРОИТЕЛСТВО, МАТЕРИАЛНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ
Сградата е със стоманобетонна конструкция, с външни тухлени стени. Материалът на фасадата е дървена облицовка на партерния етаж, осигуряваща високи устойчиви показатели, и коругирана метална обшивка на горните нива, които осигурява лесната поддръжка през целия експлоатационен период на сградата и има икономическата целесъобразност. Големите прозорци с хибридна рамка и четирисезонни стъкла осигуряват добро естествено осветление, както и енергоефективност. В интериора приятелската атмосфера се обогатява от цветни стени в пастелни тонове, дървени тавани и дървени облицовки в пространствата на атриума и под с линолеум, избран заради естествените си свойства и лесната поддръжка.

--EN—
ARCHITECTURAL CONCEPT
In the new Karin Dom building, nature is seen as a pedagogical element, with a close connection to it not only outdoors, but also inside the building. Thanks to an open ground floor and wide openings on the upper levels, a constant visual connection with the outside is provided, creating immersive views and bringing the feeling of nature inside the building.

Another central theme in the new Karin Dom is interaction spaces. In order to transform the horizontal circulation area into quality interaction spaces, there is a large atrium that connects visually the different floors and at the same time allows plenty of natural light inside. A large staircase connects the different levels and additionally works as a meeting point. Furthermore, integrated into the walls there are comfortable niches, where one can sit, lay, share, and rest. The niches are placed on each floor to enhance interaction and communication between children, teachers, and parents.

FUNCTIONAL PROGRAMM
Functionally the first two floors are dedicated on activities with children and on the last floor the administration is placed. In the organization of the functional program, the project takes an innovative approach and follows perceptual quality and functional fluidity. Based on these concepts, the spaces in the new centre are designed to be simple and rational, seeking the balance between defined spaces and adaptable, flexible rooms, while taking into consideration that the needs could differ in the lifespan of the building. There is underground parking, with a place for 17 cars, technical areas, and storage.
On the ground floor, there is a large, friendly reception area, where the users are welcomed by the staff from a central desk. Close to the waiting space, there is a toy library for children. The atrium, where the reception is placed, is seen as the “heart” of the building where children, parents, and specialists meet to exchange and interact.
In addition, on the ground floor, the physiotherapy and the hydrotherapy areas are organized, where through the large glazing a feeling of exercising “outdoors“ is created. Closely connected are also the early intervention centre and the medical centre, with a separate entrance from the front square.
On the first floor is positioned the Montessori school. Three large classrooms that can be opened to each other are designed as flexible spaces that can adapt to the needs of the users and change quickly with mobile, sliding walls. Additionally, on that floor, there are rooms for children’s group work, music therapy room, art therapy room, children’s kitchen, the block of the centre for family-mediated intervention, and the centre with diagnostic and individual therapy.
On the last floor, the administration spaces are organized, connected by a small courtyard. There is a large, dividable seminar room for the training centre, designed in a direct connection to the cafe-kitchen, offering a charming view towards the courtyard.
In addition, there is a rooftop terrace, accessible with an elevator, assuring that the entire building is accessible for people in wheelchairs.

CONSTRUCTION, MATERIALITY, AND SUSTAINABILITY
The chosen construction system is a reinforced concrete frame, ensuring maximum functional flexibility. The material of the facade is wooden cladding on the ground floor, providing high sustainable performance and corrugated metal, implemented for its economic feasibility and easy maintenance in the building lifespan. Large windows with a hybrid frame and four-season glasses provide natural lighting as well as an energy-efficient solution. In the interior, the friendly atmosphere is enriched by gently colored walls, timber ceilings, and claddings in the atrium spaces and linoleum floor chosen for its natural proprieties and easy maintenance.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новата сграда съживява района около студентските общежития, като същевременно запазва в максимална степен съществуващата зеленина. Нов център в услуга на местната общност и особено на децата със специални нужди в центъра на град Варна.
Коментари на членовете на журито
"Студио УНАС спечели с компактна и на пръв поглед проста концепция, но всъщност добре обмислена като местоположение в центъра на терена, като функция и като икономично и енергийно ефективно решение. В този си вид сградата запазва по-голямата част от съществуващите дървета, оставя възможно най-големия двор, има икономично фасадно решение и създава добре организирано споделено пространство вътре, което дава много възможности за спокойна атмосфера и включване на деца със специални нужди - все необходими условия, заложени в бележката към концепцията от възложителя. Именно тази ефективност на сградата и голямата вероятност тя да се вмести в предвидения бюджет предвиждат нейното своевременно успешно завършване."
--EN--
The new building revitalizes the area around the student dormitories, while preserving at a maximum the existing greenery. A new centre to serve the local community and especially the children with special needs in the middle of the city of Varna.
Jury member comments
“UNAS Studio won with a compact and at first glance simple concept, but in fact well thought of as a location in the centre of the terrain, as a function and as economical and energy efficiency solution. In this form, the building preserves most of the existing trees, leaves the largest yard possible, has an economical façade solution, and creates a well-organized shared space inside, which gives many opportunities for a relaxed atmosphere and inclusion of children with special needs – all necessary conditions set in the concept note by the assignor. It is this efficiency of the building and the high likelihood that it will fit into the budget provided that envisage its timely successful completion.”

Проектирано от

UNAS STUDIO

Конструктор

PLANEX EOOD

Инвеститор

KARIN DOM FOUNDATION with VELUX FOUNDATION

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.unas-studio.com

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2022

РЗП

2890 m2

Стойност на проекта

1500000 EUR

Местоположение

ул. „Дойран“ 19, 9002 Варна Център, Варна, България

Презентационни табла

KARIN-DOM-1.pdf

KARIN-DOM-2.pdf

KARIN-DOM-3.pdf