„Kултурно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е строена в далечната 1935 година. Функционирала е като училище. В края на Втората Световна война е преустроена като болница. След 1989 година използването и се преустановява. Сградата е изоставена, неподдържана и става обект на посегателства.
Заради важността на зданието, преминало през дългогодишната ни история, през 2015 година, Община Бургас обявява архитектурен конкурс за Сграда с функция „Kултурно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“.
Според действащият ПУП-ПРЗ, имота е отреден за Културни дейности, библиотечно дело, музей и обществено обслужване.
--EN--
The building was built way back in 1935. It functioned as a school. At the end of the Second World War, it was rebuilt as a hospital. After 1989, its use was discontinued. The building is abandoned, unmaintained and subject to encroachments.
Due to the importance of the building, which has passed through our long history, in 2015, the Municipality of Burgas announced an architectural competition for the Building with the function "Cultural-educational center (museum) for contemporary art and library".

Цели на проекта

Парцелът се намира в зона с публични функции, с висока обществена значимост за град Бургас. Разположен е на около 100 м от морето и от центъра на града. Съществуващата сграда е с П-образна форма и е с лице към три улици- „Средна гора”, „Св. Св. Кирил и Методий” и „Оборище”. В същият имот също така съществува и двуетажна монолитна сграда и трафопост.
Основната ни задача за конкурсният проект, беше да предложим решение за ефективно функциониране на всички дейности в сградата на базата на предоставената функционална програма.
Освен като депозитна и градска библиотека, функционалността и дава възможност за организиране на събития, изложби, срещи и общуване. Тя има значението на мултифункционален културен дом.
--EN--
According to the current PUP-PRZ, the property is designated for Cultural activities, library work, museum and public service.
The plot is located in an area with public functions, of high public importance for the city of Burgas. It is located about 100 m from the sea and the city center. The existing building is U-shaped and faces three streets - "Sredna Gora", "St. St. Cyril and Methodius" and "Oborishte". In the same property there is also a two-story monolithic building and a substation.
Our main task for the competition project was to propose a solution for the efficient functioning of all activities in the building based on the provided functional program.
In addition to being a depository and city library, its functionality enables it to organize events, exhibitions, meetings and communication. It has the meaning of a multi-functional cultural home.

Същност на проекта

Интериорните решения и влагането на иновативни и съвременни материали, системи и обекти в обзавеждането, правят сградата обогатена и удовлетворяваща нуждите на посетителите. Обзавеждането в читалните и заемните е проектирано по начин да приобщава, обединява и структурира различни кътове за групи деца и възрастни. По протежението на П-образната сграда е проектиран коридор, с лице към вътрешният двор и са организирани мебели за сядане, маси за работа с компютър, по групи или самостоятелно.
Използвани са естествени материали и цветови гами, близки до природните. В интериора преобладава дърво, дървени са рафтовете и етажерките за книги, оборудването е съчетание от метални конструкции и дърво. За пода са използвани гранитогресни плочи в светлосив цвят. Тавана е изграден от тъмно сиви плоскости, надлъжно разположени дървени елементи, а между тях са разположени бели осветителни тела с насочваща светлина.
Използвани са светли ненатрапчиви нюанси на сивото, естественият цвят на дървото, топло бяло като светлина, като акценти в контрастни цветове са проектирани кабина за заглушаване на шума за спешни телефонни разговори, кресла и експонати.
Екстериорното решение на сградата е пример за съвременно иновативно архитектурно решение.
--EN--
The interior solutions and the use of innovative and modern materials, systems and objects in the furnishings make the building enriched and satisfying the needs of the visitors. The furniture in the reading and borrowing rooms is designed in a way to include, unite and structure different corners for groups of children and adults. A corridor has been designed along the U-shaped building, facing the inner courtyard, and seating furniture, tables for working with a computer, in groups or individually, have been arranged.
Natural materials and color ranges close to natural ones are used. The interior is dominated by wood, the shelves and bookcases are wooden, the equipment is a combination of metal structures and wood. Light gray granite tiles were used for the floor. The ceiling is made of dark gray boards, longitudinally located wooden elements, and white lighting fixtures with directional light are located between them.
Light unobtrusive shades of gray, the natural color of the wood, warm white as light are used, as accents in contrasting colors are designed noise-cancelling booth for emergency phone calls, armchairs and exhibits.
The exterior solution of the building is an example of a modern innovative architectural solution.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

За да се запази съществуващият сграден фонд на старото здание, беше запазена и възстановена фасадата към улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Оборище“. Укрепихме старата сграда чрез дублираща носеща конструкция. Запазихме съществуващите стълбищни клетки и изградихме нови, за да удовлетворим изискванията за изходи от сградата. Растерът на същ.отвори на прозорци по фасадите беше запазен, добавихме нови в същата поредност и размери. За да разделим функционално и същевременно да обединим двете съществуващи сгради в имота, „облякохме“, П-образната сграда на библиотеката в HPL панели, а двуетажното здание в стъкло. Така фасадата по улица „Оборище“ прелива от плът в стъкло. Този контраст между плът и стъкло, обрисува сградата като изключително атрактивна, провокативна и заинтригуваща.
Фасадата на сградата на Библиотеката ще събужда интерес в хората, ще им подсказва предназначението си. Когато се докоснат и изчетат „Думите“ изписани по прозрачността на стъклото, олицетворяващи духовността ни, будността и хармонията в живота, думи като „Знание, Наука, Слово, Мъдрост, Вдъхновение, Култура“, ще изпитат възхищение и любопитство.

Фасадната трактовка на съществуващата сграда е с окачена фасада с HPL панели, която пунтира видим бетон, но шарката и е много по-атрактивно решена. Избраният панел е новост за Българският пазар- шарката променя цвета си в различен диапазон от светлина. На живо изглежда атрактивна, интересна и иновативна.
--EN--
In order to preserve the existing building fund of the old building, the facade to the streets "St. St. Cyril and Methodius" and "Oborishte" Street. We strengthened the old building by duplicating the supporting structure. We kept the existing stairwells and built new ones to meet the requirements for exits from the building. The raster of existing window openings on the facades was preserved, we added new ones in the same order and sizes. In order to functionally separate and at the same time unite the two existing buildings on the property, we "clad" the U-shaped library building in HPL panels and the two-story building in glass. Thus, the facade on "Oborishte" Street turns from flesh to glass. This contrast between flesh and glass paints the building as extremely attractive, provocative and intriguing.
The facade of the Library building will arouse interest in people, will suggest its purpose. When touched and read the "Words" written on the transparency of the glass, representing our spirituality, alertness and harmony in life, words such as "Knowledge, Science, Word, Wisdom, Inspiration, Culture", will experience admiration and curiosity.

The facade treatment of the existing building has a suspended facade with HPL panels, which punctuates visible concrete, but the pattern is much more attractively solved. The selected panel is new for the Bulgarian market - the pattern changes color in a different range of light. In person, it looks attractive, interesting and innovative.

Проектирано от

Дизарх ООД

Конструктор

инж.Петър Гегов

Инвеститор

Община Бургас

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://mal-burgas.com/bg

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

5825 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Burgas, България

Презентационни табла

9301-1A_Tablo_2022.pdf

9301-2A_Tablo_2022.pdf

9301-3_Tablo_2022.pdf