Garitage Park – Офис сграда 1 и Офис сграда 2, гр. София

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Мястото, където се развива комплексът „Гаритидж Парк“ носи предимствата на близостта с Витоша и пряката гледка към планината, и в същото време панорамния поглед към града. Наклонът на терена дава възможност за каскадно разположение на всички обекти в комплекса, което прави общия изглед на комплекса много характерен и живописен. Имотът е разположен в югоизточната част на София, в район с изградена инфраструктура, който се развива през последните няколко години. Налице е директен достъп до Околовръстния път, който позволява бърз и удобен трансфер до центъра на града или летище София. Наблизо се намира метростанция „Бизнес парк София“ и осигурява бързо пътуване до най-отдалечените квартали на столицата.

--EN--

The location where the Garrige Park complex develops brings the benefits of its proximity to Vitosha Mountain and the direct view of the mountain and at the same time, the panoramic view to the city. The slope of the terrain allows the cascade location of all buildings in the complex, making the common view of the complex very specific and scenic. The property is located in the south-eastern part of Sofia, in an area with developed infrastructure that has been developing over the past few years. There is a direct access to the Ring Road which allows a quick and convenient transfer to the city centre or Sofia Airport. Nearby is the Business Park Sofia metro station that provides a quick trip to the most distant quarters of the capital.

Цели на проекта

Комплексът е многофункционален обхващащ административни и обслужващи функции, спортна и развлекателна дейност, рекреационна зона, образователна функция и жилищна зона. Основният фокус на „Гаритидж Парк“ са хората, които ще живеят, работят, учат или прекарват свободното си време в комплекса. Ето защо общата концепция на проекта е насочена към създаване на среда, която да предразположи всички жители и гости да се чувстват комфортно и у дома си. Основната цел на архитектурната намеса, всъщност е усещането за липсата на такава, чрез изграждането на множество зелени пространства, в които сградите се загубват и в същото време се свързват с природата.
Основна част от концепцията на „Гаритидж Парк“ е устойчивостта във всичките й аспекти. Това е първият проект в Централна и Източна Европа, който преминава през сертификационния процес на BREEAM за социална, икономическа и екологична устойчивост на строителния процес.

--EN--

The complex is multifunctional, combining administrative and service functions, sports and entertainment activities, recreation area, educational function and residential area. Garitage Park's main focus is over people who will live, work, study or spend their leisure time in the complex. That is why the overall concept of the project is to create an environment that will predispose all residents and guests to feel comfortable and at home. The main purpose of architectural intervention is actually the sense of no intervention by building a variety of green spaces in which buildings are lost and at the same time associated with nature.
A major part of Garitage Park’s concept is sustainability in all its aspects. This is the first project in Central and Eastern Europe that goes through the certification process of BREEAM for the social, economic and environmental sustainability of the construction process.

Същност на проекта

Офис сградите са условно разделени на офисни етажи, обслужващи нива и подземни паркинги. За удобство на посетителите и ползвателите сградите осигуряват два пъти повече паркоместа – подземни и надземни, в сравнение с изискуемите по българското законодателство. Подземните нива са изцяло заети от паркоместа с осигурен контролиран достъп. Приземното ниво е изцяло с обслужваща функция. На този етаж за разположени помещение за супермаркет, магазини, автомивка и спортна зона, включваща плувен басейн с полуолимпийски размери, SPA център и просторна фитнес зона. За удобство на ползвателите и посетителите на ниво 0 са осигурени заведения за хранене – ресторант и кафенета с изглед към парковата зона.
Визията на офис сградите е семпла и модерна. Идеята на комплекса е да оформи рамка по протежение на ул. „Околовръстен път“, подчертавайки оформилият се вторичен административен център в тази зона на града. Търсеният ефект на сградите е създаване усещане за въздушност. Подбраните материали за северната фасада (обърната към ул. „Околовръстен път“) са търсени да бъдат максимално прозрачни, с цел да подчертаят ритмичната конструкцията на сградата. Всяка сграда се различва със свой многоетажен атриум, акцентиран от ажурна цветна метална стълба, подчертаваща индивидуалността. Сградата видимо „плава“ над терена, с изцяло остъкленото ниво 0, изпълнено с обществени функции. Визията на сградите от страната на парковата зона е характерна, подчертана от колонада, развита в две етажни нива, осигуряваща пешеходна променада – връзка на всички сгради по протежение на комплекса, наситена с обслужващи функции и места за развитие на социална дейност. Когато посетител влиза в сградата, той няма ограничение в погледа и може да вижда през стъклените прегради зоната на парка. Връзката между сградите, допълнително подчертава стремежът архитектурата да е насочена към зеленината. Тази връзка осигурява пешеходен достъп до зеленината, развита от южната страна на Офис сградите.
Офис сградите са проектирани за изпълнение на най-високите изисквания за работни пространства. Развити са условно на 5 надземни нива, предоставящи просторни отворени (open space) офис площи. Етажните планове са функционални и предлагат възможност за използване на нивата като един цял офис, или разделянето му на 2 или 4 офиса. Към всеки един офис има възможност за предвиждане на собствени помещения за кухня, сървърни пространства и зали за срещи. За удобство на наемателите, помещенията са с проектирани с отваряеми прозорци, заложени тераси от север и предвидена слънчева защита.
Заложени са висококачествени материали за изпълнение, осигуряващи възможност за функциониране на всякакъв тип офиси. В проекта са заложени повдигнати подове и окачени тавани, осигуряващи необходимото пространство за монтаж на системи и оборудване.
Офис пространствата са търсени да обслужват изискванията на широк кръг ползватели и предлагат достъпен лукс, осигурен от просторни офис помещение, с възможност за обзавеждане според съответните нужди, ефектни входни пространства, обществено обслужване и бърз достъп до всички нива. Сградите са модерни, интелигентни и енергийно ефективни.

--EN--

Office buildings are conditionally divided into office floors, service levels and underground parking lots. For the convenience of visitors and users, the buildings provide twice more parking places - underground and aboveground - as compared to the regulations under the Bulgarian law. Underground levels are fully occupied by parking spaces with access control. The ground level is fully commercial. On this floor are located supermarkets, shops, car wash, sports area including a semi-Olympic swimming pool, SPA center and a spacious fitness area. For convenience of users and visitors at level 0 are provided food and beverage units - restaurant and cafes overlooking the park area.
The vision of office buildings is simple and modern. The idea of the complex is to form a frame along the south ring road, highlighting the formed secondary administrative center in this area of the city. The intention of the buildings is to create a feeling of ethereal. The selected materials for the northern facade (facing the ring road) are designed to be as transparent as possible in order to highlight the rhythmic construction of the building. Each building is distinguished by its multi-storey atrium, accentuated by an open-floored colored metal stair, emphasizing individuality. The building visibly "floats" over the terrain, with a fully glazed ground level filled with public functions. The vision of the buildings on the side of the park zone is characterized by a colonnaded two-storey level, providing a pedestrian promenade - a connection of all buildings along the complex and full of places for social activity development. When a visitor enters the building, he has no limitation in sight and can see through the glass partitions the park area.
The office buildings are designed to meet the highest workspace requirements. They are developed on 5 levels above ground, providing open space office space. The floor plans are functional and offer the opportunity to use the levels as one single office or to split it into 2 or 4 offices. Each office has the ability to create its own kitchen, server and meeting rooms. For the convenience of tenants, the rooms are designed with openable windows, terraces laid out from the north and providing sun protection.
High performance materials are specified to ensure the operation of any type of office. The project includes raised floors and suspended ceilings, providing space for the installation of all needed systems and equipment.
The office spaces are designed to sderve the needs of a wide range of users and offer affordable luxury provided by a spacious office space with the possibility of furnishing according to their needs, spectacular entrance spaces, public services and fast access to all levels. The buildings are modern, intelligent and energy-efficient.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Създаването на толкова мащабен многофункционален комплекс, несъмнено води до промяна на околното пространство. Създават се множество офис пространства, търговски и спортни зони, които ще привлекат множество хора и така ще се създаде нов градски център. Също така, се създава и подобрява комуникативната мрежа в района, развитието на градския транспорт, интегрирането на градския пейзаж по „Околовръстен път“.
Благодарение на създаването на този комплекс се предвижда изграждането на нова метростанция, която ще подобри достъпа до този район, както за комплекса, така и за всички други сгради в околността. Това от своя страна ще намали автомобилния трафик до този бързоразвиващ се район и свързаните с това вредни въглеродни емисии.
С примерът си проектът въздейства положително на добрите практики за „зелена архитектура“, като задава първия тон в сертифицирането на сгради по BREEAM. Постигайки високите параметри на устойчивата българска архитектура, „Гаритидж парк“ предизвиква смелите и отговорни български архитекти да проектират по съвременните методи за социална, икономическа и екологична устойчивост на строителния процес.

--EN--

Creating of such a large multifunctional complex definitely leads to a change in the surrounding space. There are numerous office spaces, shopping and sports areas that will attract many people and will create a new city center. It also creates and improves the community network in the area, the development of urban transport and the integration of the urban landscape along the Ring Road.
Thanks to the creation of this complex, a new metro station will be built, which will improve the access to this area for both the complex and all other buildings in the vicinity. This, in turn, will reduce road traffic to this rapidly growing area and the associated harmful carbon emissions.
With its example, the project has a positive impact on all green architectural practices, giving the first tone in BREEAM Building Certification. Achieving the high parameters of sustainable Bulgarian architecture, Garrige Park challenges bold and responsible Bulgarian architects to design using modern methods for social, economic and environmental sustainability of the construction process.

Проектирано от

Stephen George International

Конструктор

GP Group JSC

Инвеститор

Garitage Investment Management

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://sgiarchitects.com/project/garitage-park/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2019

РЗП

165 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. 'Racho Petkov Kazandzhiyata' 36, Bistritsa, Bulgaria

Презентационни табла

5818-SGI_Garitage Park_02.pdf

5818-SGI_Garitage Park_03.pdf

5818-SGI_Garitage Park_01.pdf